Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 07/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1.    Προγραμματισμός προσλήψεων-Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου  βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.: 3259/30.01.2014 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2.    Προγραμματισμός προσλήψεων-Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.: 3259/30.01.2014 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

3.    Προγραμματισμός προσλήψεων-Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.: 3259/30.01.2014 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4.    Προγραμματισμός προσλήψεων-Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για την κάλυψη εποχικών αναγκών Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ΚΕΠ Δήμου Σιθωνίας (Νικήτης 0984) βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.: 3259/30.01.2014 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5.    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6.    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

7.    Εκμίσθωση δημοτικών καταστημάτων εντός περιοχής κάμπινγκ Πλατανιτσίου.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

8.    Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

9.    Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας.
(Εισηγητής: κ. Παπαπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

10.     Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET) εντός του καταστήματος «Καφετέρια» του Σταγκώνη Αστερίου του Ανέστη, στη Δ.Κ.Συκιάς Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

11.    Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  145/2011 (Πρακτικό 14/2011/21-06-2011 Δ.Σ.)01-07-2011 άδειας υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) του ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12.    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Προγράμματος Μυοκτονίας, Απολυμάνσεων και Απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής έτους 2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

13.     Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 4/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

14.    Έξοδα κηδείας δημοτικού υπαλλήλου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

15.    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας