Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από
το πρακτικό 7/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 24-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 219/21-05-2013
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Κοντού Ελένη

2.
Δραγάνης Αλέξανδρος                    

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος                 

4. Πράτσα Άννα

                                               

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 34/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις
πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 1ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη
απόφασης

1)      Την
υπ’ αριθμ.: 152/15-04-2013 αίτηση της Κυριαζάκου Μαριανής του Αριστοτέλη, η
οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 200 τ.μ., στο Κριαρίτσι
μπροστά από το κατάστημά της, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και
ομπρελών.

2)      Την
υπ’ αριθμ. 208/17-05-2013 αίτηση της Καραγιαννάκη Παναγιώτας του Αστερίου, η
οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  200 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια που διατηρεί, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών
για εξυπηρέτηση των πελατών της.

3)      Την
υπ’ αριθμ. 207/16-05-2013 αίτηση του Χεκήμογλου Αβέρκιου, ο οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  80 τ.μ., στην παραλία Τορώνης
μπροστά από το κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

4)      Την
υπ’ αριθμ. 209/17-05-2013 αίτηση του Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου, ο
οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού
και παραλίας  40 τ.μ., στην παραλία
Τορώνης μπροστά από το κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

5)      Την
υπ’ αριθμ. 214/21-05-2013 αίτηση του Πάργα Βασιλείου του Ασημή, ο οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας  100 τ.μ., στο  Καλαμίτσι μπροστά από την επιχείρησή του για
εκμίσθωση θαλασσίων σπορ καθώς και για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών .

6)      Την
υπ’ αριθμ. 215/21-05-2013 αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου του Δημητρίου, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 
80 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από την επιχείρησή του για την
ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών .

7)      Την
υπ’ αριθμ. 228/24-05-2013 αίτηση του Πρόγονου Θωμά του Δημητρίου, ο οποίος ζητάει
την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  20
τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά του, για την ανάπτυξη
ξαπλώστρων και ομπρελών καθώς και τραπεζοκαθισμάτων.

8)      Την
υπ’ αριθμ. 150/16-04-2013 αίτηση του Μελίσση Ιωάννη του Στυλιανού, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 
20 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από την επιχείρησή του για
εκμίσθωση θαλασσίων σπορ.

9)      Την
υπ’ αριθμ. 158/23-04-2013 αίτηση του Πελέκα αργυρίου του Εμμανουήλ, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 
60 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά του, για την
ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών καθώς και τραπεζοκαθισμάτων.

10)  Την υπ’
αριθμ. 61/18-02/2013 αίτηση του Τσιτρέλη Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος ζητάει
την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 9 τ.μ., στο Καλαμίτσι για την εκμετάλλευση
ενοικίαση σκαφών, είδη αναψυχής.

11)  Την υπ’
αριθμ. 169/25-04-2013 αίτηση του Κωνσταντάκη Ιωάννη του Δημήτριος, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 25 τ.μ., στο Πόρτο Κουφό μπροστά
από το κατάστημά του για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

12)  Την υπ’
αριθμ. 188/09-05-2013 αίτηση της Μάντσιου Κωνσταντίνας του Βασιλείου, η οποία
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 60 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς
μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

13)  Την υπ’
αριθμ. 154/19-04-2013 αίτηση του Παπαδόπουλου Γρηγορίου του Προδρόμου, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 10 τ.μ., στο Καλαμίτσι ( εντός
κάμπινγκ Θάλαττα), για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

14)  Την υπ’ αριθμ.
164/24-05-2013 αίτηση του Βατώνια Παύλου του Κοσμά, ο οποίος ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 20 τ.μ., στην Τορώνη μπροστά από το κατάστημά
του, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών.

15)  Την υπ’
αριθμ. 161/23-04-2013 Κυριαζάκου Γεωργία του Αποστόλου, η οποία ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50 τ.μ., στην παραλία Αρετές μπροστά από το
κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

16)  Την υπ’
αριθμ. 203/15-05-2013 αίτηση της Κληματσίδα Βασιλικής του Αστερίου, η οποία
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50 τ.μ., στην Τορώνη μπροστά από το
κατάστημά της, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών.

17)  Την υπ’
αριθμ. 171/30-04-2013 αίτηση του Τσιτσιρίκου Ιωάννη του Δημητρίου, ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 40 τ.μ., στην Τορώνη  για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και ομπρελών.

18)  Την υπ’
αριθμ,. 185/09-05-2013 αίτηση του Μελίσση Αθανασίου του Στυλιανού , ο οποίος
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 42 τ.μ., στην Τορώνη μπροστά από το
κατάστημά του, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

19)  Την υπ’
αριθμ. 198/13-05-2013 αίτηση του Τσιτσιρίκου Δημητρίου του Αστερίου, ο οποίος
την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 25 τ.μ., στην Τορώνη  για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και ομπρελών.

20)  Την υπ’ αριθμ.
229/24-05-2013 αίτησης της Πελέκα Αναστασίας του Νικήτα, η οποία ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 100 τ.μ., στην Τορώνη μπροστά από το κατάστημά
της, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών.

21)  Την υπ’
αριθμ. 194/09-05-2013 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN, η οποία ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 44 τ.μ., στην Τορώνη μπροστά από το κατάστημά
της, για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και
ομπρελών.

22)  Την υπ’
αριθμ. 190/10-05-2013 αίτηση της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Α.Μ. ΕΠΕ , με την οποία ζητάει την
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 300 τ.μ., στην Τορώνη μπροστά από το ξενοδοχείο
της με την επωνυμία «Ακτή Τορώνη», για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και ομπρελών

23)  Την υπ’
αριθμ. 193/10-05-2013 αίτηση της Καρακιτσάκη Ελένης του Θεοδώρου,  η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας 20 τ.μ., στο Πόρτο Κουφό, για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και ομπρελών.

24)   Την υπ’ αριθμ. 131/04-04-2013 αίτηση του
Ντέμπλα Ιωακείμ του Δημητρίου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και
παραλίας 38 τ.μ., στο Πηγαδάκι μπροστά από το κατάστημά του, για την
ανάπτυξη  ξαπλώστρων και ομπρελών

25)  Την υπ’
αριθμ. 64/21-02-2013 αίτηση της HOTEL PORTO KOUFO A.E., η οποία ζητάει παραχώρηση
αιγιαλού και παραλίας 10 τ.μ., στο Πόρτο Κουφό μπροστά από το ξενοδοχείο με την
επωνυμία «HOTEL PORTO KOUFO»,  για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

26)  Την υπ’
αριθμ. 140/09-04-2013 αίτηση της Παρλαμέντα Πλούμως του Δημητρίου, η οποία
ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 10 τ.μ., στο Καλαμίτσι μπροστά από
το κατάστημά της, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

27)  Την υπ’
αριθμ. 124/28-03-2013 αίτηση του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, ο οποίος ζητάει
την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 400 τ.μ., στο Καλαμίτσι μπροστά από το
κατάστημά του, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Κυριαζάκου Μαριανής του
  Αριστοτέλη, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 200 τ.μ., στο Κριαρίτσι μπροστά από το κατάστημά της,
  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση:
  α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να
  υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και
  ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την
  ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. Για την αίτηση της Καραγιαννάκη Παναγιώτας του
  Αστερίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 200 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από τα
  ενοικιαζόμενα δωμάτια που διατηρεί, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και
  ομπρελών για εξυπηρέτηση των πελατών της, με την προϋπόθεση: α) να μην
  υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση
  αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα
  κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
  ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών
  (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση του Χεκήμογλου Αβέρκιου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 80 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το
  κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση:
  α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
  ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών
  (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 4. Για την αίτηση του Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 40 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το
  κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση:
  α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να
  υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και
  ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την
  ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Για την αίτηση του Πάργα Βασιλείου του Ασημή, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 100 τ.μ., στο 
  Καλαμίτσι μπροστά από την επιχείρησή του για εκμίσθωση θαλασσίων
  σπορ καθώς και για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση:
  α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
  τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και
  την αποφυγή ατυχημάτων.
 6. Για την αίτηση του Γιοβανούδα Μάριου
  του Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 80 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από την
  επιχείρησή του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση:
  α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
  τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και
  την αποφυγή ατυχημάτων.
 7. Για την αίτηση του Πρόγονου Θωμά του
  Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 20 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το
  κατάστημά του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών καθώς και
  τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε
  μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα
  κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της
  ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των
  λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 8. Για την αίτηση του Μελίσση Ιωάννη
  του Στυλιανού, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 20 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από την
  επιχείρησή του για εκμίσθωση θαλασσίων σπορ, με την προϋπόθεση: α) να μην
  υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση
  αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα
  κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον
  ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών
  (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 9. Για την αίτηση του Πελέκα αργυρίου
  του Εμμανουήλ, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να του παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλίας,  στην παραλία
  Τορώνης μπροστά από το κατάστημά του, 40 τ.μ. για την ανάπτυξη
  τραπεζοκαθισμάτων και 20 τ.μ. για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και
  ομπρελών,  με την προϋπόθεση: α) να
  μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
  τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και
  την αποφυγή ατυχημάτων.
 10. Για την αίτηση του Τσιτρέλη Ιωάννη
  του Γεωργίου, υπάρχει πρόθεση να του παραχωρηθεί

      αιγιαλός και παραλία 9 τ.μ., στο
Καλαμίτσι, εφόσον εγκριθεί η αδειοδότηση για  

      εκμετάλλευση ενοικίαση σκαφών, ειδών
αναψυχής.

 1. Για την αίτηση του Κωνσταντάκη
  Ιωάννη του Δημητρίου, αποφασίζετε
  ομόφωνα
  θετικά, 

      να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλίας
25 τ.μ., στο Πόρτο Κουφό μπροστά από το

κατάστημά του
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ,  με
την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ
αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα
δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την
αποφυγή ατυχημάτων.

 1. Για την αίτηση της Μάντσιου
  Κωνσταντίνας του Βασιλείου, αποφασίζετε
  ομόφωνα
   

      θετικά,
να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 
60 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς 

     
μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών,
με την 

προϋπόθεση: α)
να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση
αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.)
και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
μέτρου 

      και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη

      πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
ατυχημάτων.

 1. Για την αίτηση του Παπαδόπουλου
  Γρηγόρη του Προδρόμου, αποφασίζετε
  ομόφωνα,
  να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία του Ν. Χαλκιδικής, για
  να αιτηθεί προς την (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), τη μίσθωση του τμήματος του Δημοσίου
  κτήματος, για να θεωρηθεί όμορος και να επανέλθει με νέα αίτηση.
 2. Για την αίτηση του Βατώνια Παύλου
  του Κοσμά, αποφασίζετε ομόφωνα, να
  απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία του Ν. Χαλκιδικής, για να αιτηθεί προς
  την (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), τη μίσθωση του τμήματος του Δημοσίου κτήματος, για να
  θεωρηθεί όμορος και να επανέλθει με νέα αίτηση.
 3. Για την αίτηση του Κυριαζάκου
  Γεωργία του Αποστόλου, αποφασίζετε
  ομόφωνα,
  να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία του Ν. Χαλκιδικής, για
  να αιτηθεί προς την (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), τη μίσθωση του τμήματος του Δημοσίου
  κτήματος, για να θεωρηθεί όμορος και να επανέλθει με νέα αίτηση.
 4. Για την αίτηση της Κληματσίδα
  Βασιλική του Αστερίου, αποφασίζετε ομόφωνα       θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία  50 τ.μ., στην παραλία Τορώνης        μπροστά από το κατάστημά της,
  για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν
  οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
  (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και
  β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
  μέτρου      και ελεύθερη λωρίδα κατά
  μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη

      πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
ατυχημάτων.

 1. Για την αίτηση του Τσιτσιρίκου
  Ιωάννη του Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα,
  να πάρει μέρος σε δημοπρασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διότι
  δεν είναι όμορος.
 2. Για την αίτηση του Μελίσση Αθανασίου
  του Στυλιανού, αποφασίζετε ομόφωνα       θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία  42 τ.μ., στην παραλία Τορώνης        μπροστά από το κατάστημά του,
  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την 
  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα,
  άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ,
  ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι
  διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου     
  και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων,
  για την ελεύθερη

      πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
ατυχημάτων.

 1. Για την αίτηση του Τσιτσιρίκου
  Δημητρίου του Αστερίου, αποφασίζετε
  ομόφωνα,
  να πάρει μέρος σε δημοπρασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
  διότι δεν είναι όμορος.
 2. Για την αίτηση της Πελέκα Αναστασίας
  του Νικήτα, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία  100 τ.μ., στην
  παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη
  τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών, με την  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν
  οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
  (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και
  β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
  μέτρου      και ελεύθερη λωρίδα κατά
  μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση
  των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση της OTYSOVA RENATA του
  ANTONIN, αποφασίζετε ομόφωνα, να απευθυνθεί
  στην κτηματική υπηρεσία του Ν. Χαλκιδικής, για να αιτηθεί προς την
  (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), τη μίσθωση του τμήματος του Δημοσίου κτήματος, για να
  θεωρηθεί όμορος και να επανέλθει με νέα αίτηση.
 4. Για την αίτηση της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Α.Μ.
  ΕΠΕ, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 300 τ.μ., στην Τορώνη μπροστά από το ξενοδοχείο της
  με την επωνυμία «Ακτή Τορώνη», για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και ομπρελών, με την  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν
  οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
  (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και
  β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
  μέτρου      και ελεύθερη λωρίδα κατά
  μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση
  των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Για την αίτηση της Καρακιτσάκη
  Ελένης του Θεοδώρου, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 20 τ.μ., στο Πόρτο Κουφό, για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και ομπρελών, με την  προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν
  οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής
  (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και
  β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1)
  μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων,
  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 6. Για την αίτηση του Ντέμπλα Ιωακείμ
  του Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα
  θετικά, να της παραχωρηθεί
  αιγιαλός και παραλία 38 τ.μ., στο Πηγαδάκι μπροστά από το κατάστημά του,
  για την ανάπτυξη  ξαπλώστρων και
  ομπρελών, με την  προϋπόθεση: α) να
  μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής
  τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και
  την αποφυγή ατυχημάτων.
 7. Για την αίτηση της HOTEL PORTO KOUFO A.E., αποφασίζετε ομόφωνα θετικά,
  να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία10 τ.μ., στο Πόρτο Κουφό μπροστά
  από το ξενοδοχείο με την επωνυμία «HOTEL PORTO KOUFO»,  για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων
  αναψυχής, με την  προϋπόθεση: α) να
  μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’
  υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα,
  στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι
  τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον
  τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή
  ατυχημάτων.
 8. Για την αίτηση της Παρλαμέντα
  Πλούμως του Δημητρίου, αποφασίζετε
  ομόφωνα,
  να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία του Ν. Χαλκιδικής, για
  να αιτηθεί προς την (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), τη μίσθωση του τμήματος του Δημοσίου
  κτήματος, για να θεωρηθεί όμορος και να επανέλθει με νέα αίτηση.
 9. Για την αίτηση του Κατσίκη Παναγιώτη
  του Αλεξάνδρου, αποφασίζετε
  ομόφωνα,
  να απευθυνθεί στην κτηματική υπηρεσία του Ν. Χαλκιδικής, για
  να αιτηθεί προς την (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), τη μίσθωση του τμήματος του Δημοσίου
  κτήματος, για να θεωρηθεί όμορος και να επανέλθει με νέα αίτηση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

                          

                            Ο Πρόεδρος                                     Τα
μέλη

                
Υπογραφή                                    Υπογραφές               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                     Τζέλιος Αθανάσιος