Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 5/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25-04-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 155/19-04-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Δραγάνης Αλέξανδρος          

2.
Κοντού Ελένη                                
 2. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας
Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει
να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά τoν «Καθορισμό χώρων
στάθμευσης ταξί (πιάτσες)», μετά το υπ’ αριθμ. 6209/24-04-2013 έγγραφο του
Αντιδημάρχου του Δήμου Σιθωνίας και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός
Απόφασης 24/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθορισμός
χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες), στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς  ».

 

Θέμα: 3ο εκτός ημερήσιας διατάξεως  

            Ο
Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι:

 
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ.
6209/24-04-2013 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Σιθωνίας, μετά το σχετικό
έγγραφο του Ραδιοταξί Χαλκιδικής, με το οποίο ζητείτε να καθοριστούν οι χώροι
στάθμευσης ταξί (πιάτσες), σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του
Δήμου Σιθωνίας.

            Προτείνει
για τη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, να καθοριστεί ως πιάτσα στάθμευσης ταξί
(πιάτσα), το σημείο του δρόμου στην κεντρική πλατεία Συκιάς, από τη γωνία του
δρόμου εξόδου μέχρι το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), να γίνει διαγράμμιση
και να σημανθεί,  για τρεις (3) θέσεις
στάθμευσης ταξί.   

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τα
ανωτέρω έγγραφα:

 

Αποφασίζει
ομόφωνα  

 

Προτείνει για
τη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, να καθοριστεί ως πιάτσα στάθμευσης ταξί (πιάτσα),
το σημείο του δρόμου στην κεντρική πλατεία Συκιάς, από τη γωνία του δρόμου
εξόδου μέχρι το μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ), να γίνει διαγράμμιση και να
σημανθεί,  για τρεις (3) θέσεις
στάθμευσης ταξί. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

            

          
Ο
Πρόεδρος                                           Τα μέλη

           
Υπογραφή                                          
Υπογραφές           

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                            Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                      Τζέλιος Αθανάσιος