Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 13/01/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Λήψη απόφασης περί εντάξεως στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2)    Αποδοχή οχημάτων από την ομάδα εθελοντών πυροπροστασίας και προστασίας της φύσης Δήμου Τορώνης Ο.Π.Ε.Δ.Τ. «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3)    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 160/2012/06-07-2012 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου-κινητή καντίνα- του κ. Ζήση Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4)    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 90/2010/07-04-2010 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου-κινητή καντίνα- του κ. Παπαγεωργίου Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

5)    Έγκριση της αριθμ.: 30/2012 απόφασης Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά που αφορά οριοθέτηση χώρου περιπτέρου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

6)    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

7)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

8)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δικτύων ομβρίων Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

9)    Επιβολή προστίμου από ελεύθερη κατασκήνωση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

10)    Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχο κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

11)    Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά εξώδικο συμβιβασμό.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

12)    Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά εξώδικο συμβιβασμό.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

13)    Έγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν διαταγές πληρωμής.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας