Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 04-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα
14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/27-02-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

5. Δραγάνης
Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 8/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Υποβολή
προτάσεων για συνολικά εγγειοβελτιωτικά έργα ».

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, το υπ’ αριθμ. 1158/23-01-2013 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας,
σύμφωνα με το οποίο ζητούν να υποβάλουμε προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση
των αρδευτικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων,
προκειμένου προγραμματιστεί η εκτέλεση μιας σειράς εγγειοβελτιωτικών έργων. Μας
ζητείτε  να ενημερώσουμε, αν υπάρχουν αρδευτικά
δίκτυα και άλλες εγγειοβελτιωτικές υποδομές στην περιοχή μας, καθώς και να
προτείνουμε έργα με τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση των αναγκών της περιοχής
μας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και το ανωτέρω
έγγραφο  

Αποφασίζει
ομόφωνα

Προτείνουν να
γίνει μία γεώτρηση στη θέση «Περδικοσυκιά».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο
Πρόεδρος                                                       Τα μέλη

       
Υπογραφή                                                      
Υπογραφές                   

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

               
                           Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                     Τζέλιος
Αθανάσιος