Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 04-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα
14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/27-02-2013 έγγραφο
πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής
Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδρανούδης
Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

5. Δραγάνης
Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 14/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Παραχώρηση
Κοινόχρηστου χώρου στην εταιρεία Αφοί Ηλιάδη στο Πόρτο Κουφό».

Θέμα: 7ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο (7ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, την υπ’ αριθμ. 67/27-02-2013 αίτηση της Αφοί Ηλιάδη Ο.Ε. με
νόμιμο εκπρόσωπο τον Ηλιάδη Εμμανουήλ του Αθανασίου, με την οποία ζητάει την
παραχώρηση για ένα (1) έτος κοινόχρηστη έκταση 90,74 τ.μ. στο Πόρτο Κουφό,
μπροστά από το κατάστημά του όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό διάγραμμα το
οποίο επισυνάπτεται.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την
ανωτέρω αίτηση  

Αποφασίζει
ομόφωνα

Να γίνει η παραχώρηση του
κοινόχρηστου χώρου 90,74 τ.μ. στο Πόρτο Κουφό μπροστά από το κατάστημα του
ανωτέρω, για ένα (1) έτος, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών
μόνο και όχι σταθερές ή μόνιμες κατασκευές (τσιμέντα, κιόσκι κ.λ.π.).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο
Πρόεδρος                                                       
Τα μέλη

    
Υπογραφή                                                        
Υπογραφές

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος
Αθανάσιος