Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 15/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 08 Νοεμβρίου  του
έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 746/02-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος          

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος                             

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος

5.Πράτσα Αννα

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            .          

            Αριθμός Απόφασης 55/2012.

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση
του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου  ».

 

Θέμα:1ο Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
:

            Την υπ αριθ 749/05-11-2012 αίτηση
του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου μαζί με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και
κτηματολογικά αποσπάσματα σύμφωνα με τα οποία προκύπτει μια διαφορά του υπ αριθ
49  αγροτεμαχίου του  με Δημοτική  έκταση γι αυτό πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά
ώστε να επιλυθεί η διαφορά και να γίνει ορθή εφαρμογή του ορίου του
αγροκτήματός  του με την Δημοτική  έκταση . 

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Γνωμοδοτώντας  θετικά να γίνει επίλυση της διαφοράς του
ορίου του αγροκτήματος του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου με την Δημοτική  έκταση εφόσον βεβαιώσει θετικά και η τεχνική
υπηρεσία του Δήμου μας , και η θετική γνωμοδότηση μαζί με την  βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας  να προωθηθούν //στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
λήψη  απόφασης 

.          

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                                   τα μέλη

          Υπογραφή                                                   Υπογραφές

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                              Τζέλιος
Αθανάσιος