Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 15/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 08 Νοεμβρίου  του
έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 746/02-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος          

2. Κοντού
Ελένη

3.Ανδριανούδης
Αθανάσιος                             

4.Δραγάνης
Αλέξανδρος

5.Πράτσα Αννα

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.       

            Αριθμός Απόφασης 54/2012.

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Κατάρτιση
Τεχνικού προγράμματος Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και οικισμών ».

 

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Προτείνει, κατέθεσε Εισήγηση – προτάσεις για
την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σ.Δ.Κ. να αποφασίσει
σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου και τις προτάσεις  του

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Την Κατάρτιση Τεχνικού
προγράμματος Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και οικισμών:

 

1.Αγορά οικοπέδου στη Συκιά, ιδιοκτησίας Κουτλιάνη (θέση
ανάμεσα Δραγάνη και Πλακίδα).

 

2. Αγορά οικοπέδου στη Συκιά, ιδιοκτησίας Κατσίκη ( θέση
πίσω από Καρανικόλα).

 

3. Αγορά οικοπέδου στη Συκιά, θέση  Βιολογικό, ιδιοκτησίας Χαλκιά Μαρία.

 

4. Αγορά οικοπέδου στη Συκιά, θέση  Βιολογικό, ιδιοκτησίας Σαχινίδου  Αμαλία.

 

5.Τσιμεντόστρωση από θέση Αγία Παρασκευή μέχρι Νεκροταφείο

 

6. Αντιπλημμυρικά.

 

7.Τσιμεντόστρωση στη θέση <<Καμακούς Λάκο>>.

 

8. Καθαρισμός ρεμάτων.

 

9. Φωτισμός στο Δ.Κ.Συκιάς σε διάφορα σημεία

 

10. . Καθαρισμός πέντε (5) Γεωτρήσεων..

 

11. Κατασκευή πεζόδρομου και φωτισμός  προς τον Κούκο.

 

12.Κατασκευή πεζόδρομου, στο Κάστρο προς Βίγλα και κατασκευή
μικρού σκέπαστρου.

 

13.Κατασκευή Κεντρικής Γέφυρας προς τα Σχολικά συγκροτήματα.

 

14. Διαπλάτυνση Γεφυρών προς παλιά Σφαγεία και Παραλία
Συκιάς.

 

15.  Αλλαγή δικτύου
ύδρευσης στην Παραλία Τορώνης, από Φ63 σε Φ110, λόγω ανεπάρκειας νερού

 

16. Διάνοιξη του δρόμου Κόρακας – Τριστινικούδα και
κατασκευή κόμβου.

 

17. Κατασκευή κόμβου στη διασταύρωση Συκιάς.

 

18. Κατασκευή πεζόδρομου από Αστυνομία μέχρι Διασταύρωση
Συκιάς.

 

19. Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου (η μελέτη είναι έτοιμη).

 

20. Προμήθεια 200 κιούγκια για τοποθέτηση στην Παραλία
Συκιάς από το ύψος  Μπλόσκα Αθανασίου.

 

21. Διάνοιξη της Γέφυρας της Τορώνης στη θέση Πάργα.

 

22. Διαμόρφωση του χώρου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, πίσω
από την Εκκλησία, ( πλακόστρωση με κυβόλιθους και τοποθέτηση παγκάκια).

 

23. Τρόπος εξασφάλισης περάσματος στην Παραλία του Πόρτο
Κουφό (σε σημείο που λιμνάζουν πολλά νερά).

 

24. Κατασκευή σκέπαστρου στην Πηγάδα 3,5Χ 3,5

 

25.  Κατασκευή
δεξαμενής στην Παραλία Κληματαριάς για την ύδρευση της περιοχής.

 

26. Αγορά  JSP.

 

27. Αγορά κάδων απορριμμάτων ( 35 μεγάλους, 20 μικρούς και
40 πλαστικούς).

 

28. Αγορά 100
σακιά πίσσα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                   τα μέλη

         Υπογραφή                                                   Υπογραφές

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                Ο Πρόεδρος

 

 

                                         

                                           Τζέλιος Αθανάσιος