Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 14/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 23-10-2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια  έκτακτη
συνεδρίαση, ύστερα από την 682/15-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               1.Ανδριανούδης Αθανάσιος          

2.Κοντού Ελένη                                         2. Δραγάνης Αλέξανδρος

3.Πράτσα Άννα          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθμός
Απόφασης 52/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                 
«Καθαρισμός ρεμάτων»

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο)θέμα
της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Τα ρέματα είναι
γεμάτα με φερτά υλικά και με οποιαδήποτε νεροποντή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
πλημμυρών στην περιοχή. Για τον λόγo αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθαρισμός ρεμάτων, για να
αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Προτείνει ότι πρέπει να καθαριστούν όλα τα
ρέματα και συγκεκριμένα

1ον να γίνει καθαρισμός του κεντρικού ρέματος, της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

2ον. να γίνει καθαρισμός του ρέματος στην περιοχή
<<Αι Γιάννη>>.

3ον. να γίνει καθαρισμός στο ρέμα της Τορώνης

4ον.να γίνει καθαρισμός στο ρέμα στο Π.Κουφό  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

να καθαριστούν όλα τα ρέματα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος με
προτεραιότητα το Κεντρικό ρέμα της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου
Σιθωνίας  .  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

             Ο Πρόεδρος                                                    τα μέλη

              Υπογραφή     
                                              Υπογραφές                

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                               
Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                          Τζέλιος Αθανάσιος