Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 13/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 16 Οκτωβρίου 2012  ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:30μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 680/11-10-2012 έγγραφο πρόσκληση
του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την
συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη                                 1.
Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Πράτσα Άννα
                                 2. Δραγάνης Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  50/2012

Θέμα: 4ο          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις
πολιτών ».

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο(4ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  τις
κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

            1ον.
 Την υπ αριθ  565/28-08-2012    αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του
Χαράλαμπου με την οποία αιτείται αιγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά
της για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών .

            2ον.
Την υπ αριθ 660/09-10-2012 αίτηση της Παπανικολάου Μαρίας του Γεωργίου με την
οποία ζητάει την ανάπλαση του δρόμου πίσω από την οικία της διοτι λόγω λυμάτων
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υγείας προς την οικογένειά της .

 

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις παραπάνω αιτήσεις

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            1.
Για την  υπ αριθ  565/28-08-2012    αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του
Χαράλαμπου με την οποία αιτείται αιγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά
της για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

            2.
Για την υπ αριθ 660/09-10-2012 αίτηση της Παπανικολάου Μαρία του Γεωργίου
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος ώστε να μην συγκεντρώνονται
λύματα και στάσιμα νερά πίσω από την οικία της 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                        τα μέλη

          Υπογραφή                                                       Υπογραφές                 

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                       Τζέλιος Αθανάσιος