Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και
ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και
επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία
(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την
τήρηση των πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 5/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                
«Αιτήσεις πολιτών ».

                                                                       

Θέμα:5ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το πέμπτο (5ο ) θέμα
της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης, τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

1.                          
Την υπ’ αριθμ. 478/05-11-2012 αίτηση του Αντωνίου
Σωκράτη, σύμφωνα με την οποία ζητάει: α) την μεταφορά της παιδικής χαράς, που
βρίσκεται μπροστά από το κατάστημα που πρόκειται να ανοίξει και β) για τον
συγκεκριμένο σημείο ζητάει την παραχώρηση του χώρου.

2.                          
Την υπ’ αριθμ. 507 αίτηση του Καγιαλή Ιωάννη, με τη
οποία ζητάει 200 τ.μ. μπροστά από το γήπεδο για την ανάπτυξη υπαίθριας
ψυχαγωγικής δραστηριότητας – φουσκωτά παιχνίδια.

3.                          
Την υπ’ αριθμ. 510/4-02-2013 αίτηση του Παπαδόπουλου
Στυλιανού, σύμφωνα με την οποία ζητάει 100τ.μ. χώρο αιγιαλού και παραλίας για
την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, για την εξυπηρέτηση των πελατών του
ξενοδοχείου «Blue Sarti
» που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο «Μακεδονία».

4.                          
Την υπ’ αριθμ. 516/5-2-2013 αίτηση πολιτών και
συγκεκριμένα: Παραλίκα Γεωργίου, Βατάχου Δημητρίου. Μωραϊτου Παναγιώτα,
Τζαβέλλα Πανταζή του Δημητρίου, Τζαβέλλα Γεωργίου, Τζαβέλλα Πανταζή του Ιωάννη,
Κανενέ Μενέλαου, Ράντου Χρήστου, Βενιαμήν Βασιλοπούλας, Μυλωνά Δήμου και Κανενέ
Θεόδωρου, σύμφωνα με την οποία αιτούνται να γίνει σύνδεση των κατοικιών τους με
το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Σάρτης και βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από το
πλησιέστερο φρεάτιο.

5.                          
Την υπ’ αριθμ. 515/05-02-2013 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ,
με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 40τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, δίπλα
από το ξενοδοχείο «Sarti Beach»,
για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

6.                          
Την υπ’ αριθμ. 513/05-02-2013 αίτηση του Λαζαρίδη
Χαρίλαου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 25 τ.μ. αιγιαλού και
παραλίας εντός του κάμπινγκ «Αρμενιστής», με την οποία επιχείρηση «ΑΝΑΤΟΛΗ
Α.Ε.», έχει συμφωνητικό, για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

7.                          
Την υπ’ αριθμ. 512/04-02-2013 αίτηση της Βαμμένου
Θεοδώρας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 2 τ.μ. στη γωνία του
Καραχάλιου για την πώληση καλαμποκιού. 

8.                          
Την υπ’ αριθμ. 514/05-02-2013 αίτηση της Σκουλή
Αναστασίας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, για
την τοποθέτηση πάγκου μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του κου Παραλίκα
Νικολάου, για την πώληση καλαμποκιού.

 

 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό
συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου καθώς και της ανωτέρω αιτήσεις  

Αποφασίζει

Ανά
αίτηση τα εξής:

1.       
Για την υπ’ αριθμ. 478/05-11-2012 αίτηση του Αντωνίου
Σωκράτη, με την οποία ζητάει: α) την μεταφορά της παιδικής χαράς, που βρίσκεται
μπροστά από το κατάστημα που πρόκειται να ανοίξει και β) για τον συγκεκριμένο
σημείο ζητάει την παραχώρηση του χώρου, αποφασίζετε ομόφωνα να απομακρυνθεί η
παιδική χαρά από το συγκεκριμένο σημείο και να γίνει η παραχώρηση του χώρου
στον ανωτέρω για το κατάστημά του.

2.       
Για την υπ’ αριθμ. 507 αίτηση του Καγιαλή Ιωάννη, με τη
οποία ζητάει 200 τ.μ. μπροστά από το γήπεδο για την ανάπτυξη υπαίθριας
ψυχαγωγικής δραστηριότητας – φουσκωτά παιχνίδια, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά η
παραχώρηση του χώρου, για την ανάπτυξη υπαίθριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας –
φουσκωτά παιχνίδια.

3.       
Για την υπ’ αριθμ. 510/4-02-2013 αίτηση του
Παπαδόπουλου Στυλιανού, σύμφωνα με την οποία ζητάει 100τ.μ. χώρο αιγιαλού και
παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, για την εξυπηρέτηση των
πελατών του ξενοδοχείου «Blue Sarti
» που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο «Μακεδονία», αποφασίζετε ομόφωνα το
θέμα  αναβάλετε  για επόμενο συμβούλιο.

4.       
Για την υπ’ αριθμ. 516/5-2-2013 αίτηση πολιτών και
συγκεκριμένα: Παραλίκα Γεωργίου, Βατάχου Δημητρίου. Μωραϊτου Παναγιώτα,
Τζαβέλλα Πανταζή του Δημητρίου, Τζαβέλλα Γεωργίου, Τζαβέλλα Πανταζή του Ιωάννη,
Κανενέ Μενέλαου, Ράντου Χρήστου, Βενιαμήν Βασιλοπούλας, Μυλωνά Δήμου και Κανενέ
Θεόδωρου, σύμφωνα με την οποία αιτούνται να γίνει σύνδεση των κατοικιών τους με
το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Σάρτης και βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από το
πλησιέστερο φρεάτιο, αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η σύνδεση των ανωτέρω
κατοικιών με το αποχετευτικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

5.       
Για την υπ’ αριθμ. 515/05-02-2013 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ
ΕΛΛΕΝ, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 40τ.μ. αιγιαλού και παραλίας,
δίπλα από το ξενοδοχείο «Sarti Beach»,
για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ, αποφασίζετε  ομόφωνα να γίνει η παραχώρηση του χώρου για
την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

6.       
Για την υπ’ αριθμ. 513/05-02-2013 αίτηση του Λαζαρίδη
Χαρίλαου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 25 τ.μ. αιγιαλού και
παραλίας εντός του κάμπινγκ «Αρμενιστής», με την οποία επιχείρηση «ΑΝΑΤΟΛΗ
Α.Ε.», έχει συμφωνητικό, για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ, αποφασίζετε ομόφωνα
να γίνει η παραχώρηση του χώρου για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

7.       
 Για την υπ’
αριθμ. 512/04-02-2013 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας, σύμφωνα με την οποία ζητάει
την παραχώρηση χώρου 2 τ.μ. στη γωνία του Καραχάλιου για την πώληση
καλαμποκιού, αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου
για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού. 

8.       
Για την υπ’ αριθμ. 514/05-02-2013 αίτηση της Σκουλή
Αναστασίας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, για
την τοποθέτηση πάγκου μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του κου Παραλίκα
Νικολάου, για την πώληση καλαμποκιού, αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η παραχώρηση
του κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                              τα μέλη

          Υπογραφή                                             Υπογραφές                 

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                  Τσελεπής
Αρ.Ανέστης