Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2012

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 11/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 20 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 541/14-08-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               1. Πράτσα Άννα  

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 41/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«
Παράνομη τοποθέτηση ομπρελών στον αιγιαλό ».

 

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας το υπ’ αριθμ. 1998/2284 από 26/07/2012 έγγραφο της Κτηματικής
υπηρεσίας του Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο μετά από καταγγελίες, η
κτηματική υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία, στην παραλία Τορώνης και
συγκεκριμένα στην εταιρεία Καραγιαννάκης Χρήστος και Άννα Ο.Ε..

Σχετικά με την
παραχώρηση χώρου στον αιγιαλό και την κοινόχρηστη παραλία σε επιχειρήσεις για
την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων, αυτή γίνεται βάση της
Κ.Υ.Α.1038460/2439/Β0010/15-04-2009 από τον οικείο Δήμο.

Επειδή η
συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είναι όμορη με τον αιγιαλό ( ή την κοινόχρηστη
παραλία) και έπρεπε να δοθεί κατόπιν δημοπρασίας, η Κτηματική Υπηρεσία ζητάει
από το Δήμο Σιθωνίας να ανακαλέσει το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης αιγιαλού
και παραλίας, που έγινε με την Καραγιαννάκης Χρήστος και Άννα Ο.Ε.,στην παραλία
Τορώνης.

Σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 117/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που
αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειάς
τους.

 

Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει
σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και;

            α) Το υπ’ αριθμ. 1998/2284 από
26/07/2012 έγγραφο της Κτηματικής υπηρεσίας

            β) Την Κ.Υ.Α.1038460/2439/Β0010/15-04-2009

            γ) Την υπ’ αριθμ. 117/2011 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου

            δ) Την υπ’ αριθμ. 7/2012 Απόφαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

ε) Το  υπ’ αριθμ. 41/29-05-2012
συμφωνητικό παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας

στ) Το υπ’ αριθμ.245Τ/29-05-2012 διπλότυπο είσπραξης

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

            Την ανάκληση του  υπ’ αριθμ. 41/29-05-2012 συμφωνητικού, μίσθωσης
παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, με την εταιρεία Καραγιαννάκης Χρήστος και
Άννα Ο.Ε., στην παραλία Τορώνης της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, καθώς και την
απομάκρυνση των ομπρελών και των ξαπλώστρων, που έχουν τοποθετηθεί στο
συγκεκριμένο σημείο.

Το ποσό των 565,66 ευρώ που καταβλήθηκε με το υπ’ αριθμ.245Τ/29-05-2012
διπλότυπο είσπραξης, του Δήμου Σιθωνίας, δεν επιστρέφεται.

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την διαβίβαση της συγκεκριμένης απόφασης,
στον ανωτέρω ενδιαφερόμενο, καθώς και την κοινοποίηση σε φωτοαντίγραφο, στις
αρμόδιες υπηρεσίες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο
Πρόεδρος                                                    Τα μέλη

          Υπογραφή                                                   Υπογραφές                     

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                           Ο
Πρόεδρος

 

 

                               

                                       Τζέλιος Αθανάσιος