Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25 Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 502/20-07-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 36/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«αιτήσεις
 για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας ».

 

Θέμα:7ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο  (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

    Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας
προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                          
Την υπ’ αριθμ. 507/23-07-2012 αίτηση της Καραγιαννάκη
Παναγιώτας του Αστερίου, σύμφωνα με  την
οποία ζητάει τη διόρθωση του συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού, στο όνομά της,
για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται όμορα με τον αιγιαλό, διότι από
παραδρομή ζητήθηκε και δόθηκε συμφωνητικό, 
στο όνομα  Καραγιαννάκης Χρήστος
& Άννα Ο.Ε., για το ξενοδοχείο που βρίσκεται παραπλεύρως.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

Η ανωτέρω
αίτηση καθώς και το συμφωνητικό παραχώρησης αιγιαλού, στο όνομα
Καραγιαννάκης  Χρήστος & Άννα Ο.Ε.,
να διαβιβαστεί στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να εξετάσει την
υπόθεση, και να δώσει γνωμοδότηση για το ανωτέρω αίτημα, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

               Ο
Πρόεδρος                                          Τα μέλη

                 Υπογραφή                                        Υπογραφές                     

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                        Τζέλιος Αθανάσιος