Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2012

                                                                                                           
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25-07-2012 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 21:00μμ,
συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 502/20-07-2012
έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε
στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα
θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ————            

2. Κοντού
Ελένη

3. Ανδριανούδης
Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης  31/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Ακύρωση της
υπ’ αρθμ. 17/4509/07-09-2004 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, της Μ. ΗΛΙΑΔΟΥ – Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ – Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ο.Ε., μετά από
την υπ’ αριθμ. 12816/18-07-2012 αίτηση του Δημητρού Δημήτριου, εκκαθαριστή της
εταιρίας».

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο
(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, α) την υπ’
αριθμ. 12816 από 18/07/2012 αίτηση του Δημητρίου Δημητρού του Αστερίου,
οικονομολόγου – λογιστή εκκαθαριστή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «
Μ. ΗΛΙΑΔΟΥ – Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ – Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ο.Ε.», σύμφωνα με την οποία
ζητάει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 17/4509/07-09-2004 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος «Εστιατόριο – Ψαροταβέρνα», που είχε εκδοθεί στο όνομα
της ανωτέρω εταιρείας, λόγω λύσης της εταιρίας, β) τη σύμφωνη γνώμη του κ.
Κόκκινου Δημητρίου Νομικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας και γ) το φάκελο του
θέματος.  

 
  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς,  μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και

      1. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010

            2.   Τις
διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94(ΦΕΚ 90/13.6.94 τ.Α’)

3.   Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ
(Ν3463/2006)

4.   Τις διατάξεις της Α1Β8577/1983, από 14/07/1994
(Α.Π.30984/19-7-1994 Υπ. Εσωτερικών)

5.   Την υπ’ αριθμ.
12816/18-07-2012 αίτηση του Δημητρίου Δημητρού εκκαθαριστή της Μ.

      ΗΛΙΑΔΟΥ – Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ – Β.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ο.Ε.

6.   Την υπ’ αριθμ. 17/4509/07-09-2004 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

7.   Την υπ’ αριθμ. 1129/17-07-2012
βεβαίωση μεταβολής εργασιών της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου

8.   Την υπ’ αριθμ.
200/17-07-2012 επανεκτύπωση βεβαίωσης διακοπής εργασιών της Δ.Ο.Υ. 

      Πολυγύρου

9.   Τη σύμφωνη γνώμη  κ. Κόκκινου Δημητρίου Νομικού Συμβούλου του
Δήμου Σιθωνίας

10. Το φάκελο με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

        Εγκρίνει την ακύρωση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς, της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, του Δήμου Σιθωνίας και
συγκεκριμένα της άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα: Μ. ΗΛΙΑΔΟΥ – Κ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ – Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Ο.Ε., που αφορά την 17/4509 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος « ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ »,
που εκδόθηκε την 07-09-2004 από τον
πρώην Δήμο Τορώνης και λειτουργούσε στο Πόρτο Κουφό της Δημοτικής Κοινότητας
Συκιάς, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 12816/18-07-2012 αίτηση  του Δημητρίου Δημητρού του Αστερίου, εκκαθαριστή
της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την ακύρωση της παραπάνω
άδειας, λόγω ότι λύθηκε, εκκαθαρίστηκε και διακόπηκε φορολογικά η λειτουργίας
της.             

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2012.

Αναθέτει στον Πρόεδρο να προβεί στις περεταίρω ενέργειες.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

    

         Ο
Πρόεδρος                                                       
Τα μέλη

          Υπογραφή                                                       
Υπογραφές               

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο Πρόεδρος

  

 

 

                                        Τζέλιος Αθανάσιος