Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2012

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από
το πρακτικό 10/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό
κατάστημα, σήμερα στις 25 Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 502/20-07-2012 έγγραφο πρόσκληση του
Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο πέντε {5} μελών
βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος
Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ———–           

2. Κοντού
Ελένη

3.
Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης
Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο
Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 30/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Οριοθέτηση
– διαγράμμιση Λαϊκών Αγορών ».

 

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει
ότι:

 
          Θέτει
υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ. 11414 από 27/06/2012
έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Σιθωνίας, κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, σύμφωνα με
το οποίο, διαβιβάζει το υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/1786/25-06-2012 έγγραφο της Δ/νσης
Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με
το οποίο ζητάει να προβούμε σε οριοθέτηση και διαγράμμιση των λαϊκών αγορών που
λειτουργούν στα χωρικά όρια του Δήμου, ώστε να προβεί στη χορήγηση θέσεων και
στην τοποθέτηση των πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών και παραγωγών),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

            Ενημερώνει
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, ότι με βάση το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης) και την Α2-2024/16-12-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Λειτουργία λαϊκών αγορών, των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κ.λ.π.), 2.2 (λοιπά θέματα σχετικά με τις
επαγγελματικές – παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών), στην οποία αναφέρεται ότι η
οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, ο καθορισμός ενιαίων μέτρων
του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων και πωλητών Επαγγελματιών –
παραγωγών είναι αρμοδιότητα των Δήμων. 

 

Σύμφωνα με την
παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας  προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών
αγορών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις
περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και
αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την
εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων
σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

 

Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει
σχετικά.

 

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη
του, την εισήγηση του Προέδρου και

  1. το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 32 του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του
    Ν.3852/2010
  3. Την υπ’ αριθμ. Α2-2024/16-12-2011
    Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Αποφασίζει
ομόφωνα

 

            Εισηγείται
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για ορισμό χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, στο δρόμο, από το κρεοπωλείο του Γεωργούδη
Βασιλείου του Αθανασίου μέχρι το τέλος της οικίας της Παστογιάννη Καλής του
Αθανασίου και με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο, όπως λειτουργούσε. Προτείνει να
οριστούν τα μέτρα των πάγκων ως εξής: για τους παραγωγούς πέντε (5) μέτρα και
για τους επαγγελματίες εφτά (7) μέτρα και με δικαίωμα σε όσους έχουν μεγάλα
αυτοκίνητα να τους επιτραπεί να έχουν πάγκο δέκα πέντε (15) μέτρα.

 

Η απόφαση αυτή
έλαβε αύξοντα αριθμό 30 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο
Πρόεδρος                                                    Τα μέλη

          Υπογραφή                                                   Υπογραφές         

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος