Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το
πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013
ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00
μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού
συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη
Καλή              

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   ,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης
, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 18/2013.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Τοποθέτηση Φ.Ο.Π σε κολώνες τις ΔΕΗ
>>.                                                                        

Θέμα:8ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 8ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης , την ανάγκη για προμήθεια και τοποθέτηση Φ.Ο.Π σε δύο
κολώνες της Δ.Ε.Η για τον φωτισμό έκτασης που δημιουργήθηκε νέο πάρκινγκ
αυτοκινήτων δίπλα από το κατάστημα του Αρβανιτίδη στη Σάρτη.

             

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου   

                                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

            1ον Την ανάγκη τοποθέτηση Φ.Ο.Π στο
συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεται και αποστέλλει την απόφαση στο Δημοτικό
συμβούλιο για λήψη απόφασης και ενέργειες .

                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

                Ο Πρόεδρος                                                τα μέλη

                 Υπογραφή                                                Υπογραφές                

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                
Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                       Τσελεπής
Αρ.Ανέστης