Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το
πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013
ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00
μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού
συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη
Καλή              

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   ,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης
, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 14/2013.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση
αιγιαλού και παραλίας>>.                                                                      

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 4ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης ,

            1ον. Την υπ αριθ  609/16-05-2013 αίτηση του Αθανάσιου Ταξιφώτη του Τριανταφύλλου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ
μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες.(έχει υποβάλλει αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Χαλκιδικης με αριθμό
πρωτοκόλλου 1702/16-05-2013 για εκμίσθωση του όμορου Δημοσίου κτήματος )

            2ον. Την υπ αριθ   515/05-02-2013  αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ
αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την 
λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.(έχει
υποβάλλει αίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής με αριθμό πρωτοκόλλου
1702/16-5-2013)

            3oν .Την υπ αριθ
516/05-02-2013 αίτηση του Τσαλίκη Μιχαήλ του Ευστρατίου με την οποία ζητάει την
εκμίσθωση 82 τμ μπροστά από το κατάστημά του Εστιατόριο  αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη         τραπεζοκαθισμάτων.

            4ον. Την υπ αριθ
508/24-01-2013 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 59,44
τμ μπροστά από το κατάστημά του Ζαχαροπλαστείο για την ανάπτυξη ομπρελών και
ξαπλώστρων .

            5ον. Την υπ αριθμ
608/16-05-2013 αίτηση του Τσαλίκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ με την οποία ζητάει
59,35τμ αγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάσστημά του Εστιατόριο για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τις αιτήσεις των
ανωτέρω  

                                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

            1ον Για την υπ αριθ  609/16-05-2013 αίτηση του Αθανάσιου Ταξιφώτη του Τριανταφύλλου
ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου
120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες
και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να αφήσει διαδρόμους
ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς
την θάλασσα.

            2ον.ην υπ αριθ 515/05-02-2013
αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με
την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το
ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την 
λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε
ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν
και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα 
για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.         

            3oν .Για την υπ αριθ 516/05-02-2013 αίτηση του Τσαλίκη Μιχαήλ του
Ευστρατίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 82 τμ μπροστά από το κατάστημά του
Εστιατόριο  αιγιαλό και παραλία για την
ανάπτυξη         τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            4ον. Για την υπ αριθ
508/24-01-2013 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 59,44
τμ μπροστά από το κατάστημά του Ζαχαροπλαστείο για την ανάπτυξη ομπρελών και
ξαπλώστρων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  .

            5ον. Την υπ αριθμ
608/16-05-2013 αίτηση του Τσαλίκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ με την οποία ζητάει
59,35τμ αγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά του Εστιατόριο για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                          τα μέλη

     Υπογραφή                                                         Υπογραφές          

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο
Πρόεδρος

 

 

                                   

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

wcag