Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το
πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013
ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00
μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού
συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο τριών {3} μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη
Καλή              

3. Κωτσάκης
Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   ,
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης
, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός
Απόφασης 12/2013.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         <<Καθορισμός χώρων στάθμευσης
ταξί (πιάτσες) στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης >>                                                                     

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα αναφέρει
ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης , το υπ’ αριθμ. 6209/24-04-2013 έγγραφο του Αντιδημάρχου του
Δήμου Σιθωνίας , μετά από σχετικό έγγραφο του Ραδιοταξί Χαλκιδικής με το οποίο
ζητείτε να καθοριστούν οι χώροι στάθμευσης ταξί (πιάτσες) σε όλες τις Δημοτικές
και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας .

            Προτείνει για την Τοπική Κοινότητα
Σάρτης να καθοριστεί ως πιάτσα στάθμευσης ταξί το σημείο δίπλα στο γραφείο της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να γίνει διαγράμμιση και να σημανθεί για τρεις (3)
θέσεις στάθμευσης ταξί . 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα

                                                            Αποφασίζει
ομόφωνα

            Προτείνει για την Τοπική Κοινότητα
Σάρτης να καθοριστεί ως πιάτσα στάθμευσης ταξί το σημείο δίπλα στο γραφείο της
Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να γίνει διαγράμμιση και να σημανθεί για τρεις (3)
θέσεις στάθμευσης ταξί .   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       

        Ο Πρόεδρος                                                     
τα μέλη

         Υπογραφή                                                     Υπογραφές          

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                 

 

 

 

                                      Τσελεπής
Αρ.Ανέστης