Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 6/2012 συνεδριάσεως του
Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό
Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 18-07-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη
 και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο
Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 197/13-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και
δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών
(3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής
Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης
Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση
παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου,
ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός απόφασης 12/2012

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Αιτήσεις
πολιτών >>.

Θέμα 2ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο
(2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου
τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.     
Την υπ’ αριθμ. 200/18-07-2012 αίτηση της Κατσίκη
Διαμάντως του Αθανασίου η  οποία ζητάει
την εκμίσθωση χώρου 30 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για
ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2.     
Την υπ’ αριθμ. 190/06-07-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη
Διαλεχτής του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση
πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

3.     
Την υπ’ αριθμ. 188/03-07-2012 αίτηση της Βαμμένου
Θεοδώρας του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση
πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

4.     
Την υπ’ αριθμ. 180/29-06-2012 αίτηση της Αναστασίας
Σκουλή του Ευαγγέλου  η οποία ζητάει την
παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο
πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

5.     
Την υπ’ αριθμ. 179/28-06-2012 αίτηση της ZAMIRA SORRA του
STEFAN
 με την  οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από
το Δημοτικό Σχολείο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μελιού .

6.     
Την υπ’ αριθμ. 177/15-06-2012 αίτηση του Βαμμένου
Ιωάννη του Γεωργίου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό
Σχολείο στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

7.     
Την υπ’ αριθμ. 192/09-07-2012 αίτηση του Μπατζίνη
Κωνσταντίνου του Αποστόλου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για πώληση
Καίσια και ελιές .

8.     
Την υπ’ αριθμ. 182/02-07-2012 αίτηση της Αλεξάνδρας
Τσιμήκα του Τηλέμαχου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENATATOO.

9.     
Την υπ’ αριθμ. 476/04-07-2012 αίτηση του Τσελίκα
Αθανάσιου του Χρήστου  με την οποία
ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENATATOO.

10.  Την
υπ’ αριθμ. 194/11-07-2012 αίτηση του Μελίσση Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την
οποία ζητάει την ενοικίαση του καταστήματος στο πρώην κάμπινγκ
<<Αχλάδα>>.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα
εξής :

Αποφασίζει
ομόφωνα

1.
Για την υπ’ αριθμ. 200/18-07-2012 αίτηση της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου
η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30 τμ
αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και
ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός
μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς
την θάλασσα.

            2. Για την  υπ’ αριθμ. 190/06-07-2012 αίτηση της
Γιαννάκυρη Διαλεχτής του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά
από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την
εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά , θετικά
μόνο μπροστά στο Δημοτικό σχολείο όπως έχει ζητήσει με προηγούμενη αίτησή της .

            3. Για την υπ’ αριθμ. 188/03-07-2012
αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ
μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για
την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά,
θετικά μόνο μπροστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Καραχάλιου Αθανάσιου ή μπροστά
από το Δημοτικό Σχολείο, όπως έχει ζητήσει με προηγούμενη αίτησή της.

            4. Για την υπ’ αριθμ. 180/29-06-2012
αίτηση της Σκουλή Αναστασίας του Ευαγγέλου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ
μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για
την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            5. Για την υπ’ αριθμ. 179/28-06-2012
αίτηση της ZAMIRA SORRA του STEFAN  με την  οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από
το Δημοτικό Σχολείο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μελιού
αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            6. Για την υπ’ αριθμ. 177/15-06-2012
αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ
μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για
την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά  .

            7. Για την υπ’ αριθμ. 192/09-07-2012
αίτηση του Μπατζίνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2
τμ για πώληση Καίσια και ελιές, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            8. Για την υπ’ αριθμ. 182/02-07-2012
αίτηση της Αλεξάνδρας Τσιμήκα του Τηλέμαχου με την οποία ζητάει την παραχώρηση
2 τμ  για πάγκο με  XENATATOO,
αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            9. Για την υπ’ αριθμ. 476/04-07-2012
αίτηση του Τσελίκα Αθανάσιου του Χρήστου 
με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ 
για πάγκο με  XENATATOO, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            10. Για την υπ’ αριθμ.
194/11-07-2012 αίτηση του Μελίσση Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει
την ενοικίαση του παλαιού καταστήματος στο λιμάνι  στην Αχλάδα .αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            Η
απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12 /2012

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και
υπογράφεται ως ακολούθως.

 

       Ο
Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

        Υπογραφή                                                               Υπογραφές                     

 

 

 

Ακριβές
απόσπασμα

                                         Ο
Πρόεδρος

 

 

 

 

                                        

                                             Τσελεπής
Αρ.Ανέστης