Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2013 συνεδριάσεως
του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και
στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 09-04-2013 ημέρα τις
εβδομάδος Τρίτη και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την 544/04-04-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού
συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε
όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της
ημερησίας διάταξης:

Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία
(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη
συνεδρίαση παρευρέθηκε  η
Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.

            Ο
Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 10/2013.

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αίτηση των Παπατραιανού Ιωάννα και
Παπατραιανού Χαρένια για αγορά Δημοτικού οικοπέδου  ».

                                                                       

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα θέτει υπόψη
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης   την υπ αριθ 3597/04-03-2013 αίτηση  των Παπατραιανού Ιωάννα και Παπατραιανού
Χαρένιας με την οποία προτίθενται να αγοράσουν από τον Δήμο μας ένα Δημοτικό
οικόπεδο με αριθμό 355 το οποίο είναι όμορο με το 349 οικόπεδό τους  στο οποίο είναι συγκύριες.

            Ο Πρόεδρος προτείνει να μην
πουληθεί  το Δημοτικό οικόπεδο διότι  θεωρεί ότι η Δημοτική περιουσία δεν βοηθάει αν
πωληθεί από το Δήμο σε ιδιώτες αλλά  ότι
είναι καλύτερο για όλους τους Δημότες να αξιοποιηθεί. (δημιουργία χώρων
πρασίνου-θέσεις πάρκινγκ – παιδικές χαρές κ.λ.π για την ανάπτυξη της περιοχής).    

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω αίτηση, την εισήγηση
και την πρόταση  του Προέδρου

Αποφασίζει
ομόφωνα

            Tην μη πώληση του παραπάνω
οικοπέδου προς την Παπατραιανού Χαρένια και  Παπατραιανού Ιωάννα για τους λόγους που
αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

       Ο
Πρόεδρος                                                       τα μέλη

       Υπογραφή                                              Υπογραφές                                                                           

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο
Πρόεδρος

 

 

 

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

wcag