Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι , υποβλήθηκε για      γνωμοδότηση το με αρ.πρ. : 5557/26-07-2013 έγγραφο της  Α.Δ.  Μ.-Θ./ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΣΧ
Κ..Μ. / Τμήμα Περ. & Χωρ. Σχεδ. που αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου ''Χ.Υ.Τ.Υ.  5Ης  Δ.Ε. ΠΕ Χαλκιδικής''
και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 28.8.13 μέχρι και 28.9.2013 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες.


Φορέας Υλοποίησης : ''Π.Ε. Χαλκιδικής''.
         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Π.Σ.-Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198, τηλ 2313319787 και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χαλκιδικής τηλ.: 2371351299.
       Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα <<ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ>>.

                                                                                     Ο  Πρόεδρος του
                                                                           Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

                                     
                                                                                  Αντώνιος Μπαζιάμης