Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


Αριθμός Απόφασης:  467/2012


Θέμα: 13ο ημ. διατάξεως        


«Λογιστικές Τακτοποιήσεις».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
δέκατο τρίτο (13o) θέμα
της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικό έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας,
σύμφωνα με το οποίο πρέπει να γίνουν λογιστικές τακτοποιήσεις κωδικών για το
τέλος χρήσης του προϋπολογισμού 2012. Οι λογιστικές τακτοποιήσεις αφορούν
αποδοχές ποσών καθώς και ενίσχυση πιστώσεων ως εξής:


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού ως
εξής:


1) Μεταφορά από τον Κ.Α.
06.00.0341  με τίτλο «Δικαιώματα σύνδεσης
με το αποχετευτικό δίκτυο» πίστωσης 31.236,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α.
06.00.0343.0001 με τίτλο «Έσοδα από εκκένωση βυτιοφόρων αυτοκινήτων στους
βιολογικούς».


2) Μεταφορά από τον Κ.Α.
06.00.2114 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης»
πίστωσης 459.267,89 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 06.00.2119.0006 με τίτλο
«Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».


3) Μεταφορά από το αποθεματικό
6.630,46 € προς ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6151.0001 «Δικαιώματα ΔΕΗ από την
είσπραξη τελών».


 


Β) Άμεση παρίσταται
η ανάγκη αποδοχής των κάτωθι ποσών και 
ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.:


1) Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις ΚΟΚ» με το ποσό των 11.500,00 € και
τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο.


2) Κ.Α. 06.00.4214 «Επιστροφές εν γένει χρημάτων» με το ποσό των
183.569,92 €, από επιστροφή Φ.Π.Α. και τη μεταφορά του στο αποθεματικό
κεφάλαιο.


 


Γ) Άμεση παρίσταται η ενίσχυση των κάτωθι κρατήσεων τόσο ως έσοδο όσο και
ως έξοδο:


1) Στον Κ.Α. 06.00.4122.0003 «Φόρος αιρετών»
με το ποσό των 9.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8222.0003 «Φόρος αιρετών» με το
ποσό των 9.000,00 €.


2) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Φόρος
προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Φόρος
προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 €.


3) Στον Κ.Α. 06.00.4131.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων»
με το ποσό των 5.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8231.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων» με το
ποσό των 5.000,00 €.


4) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0008 «Χαρτόσημο
μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0008 «Χαρτόσημο
μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 €.


5) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0009 «ΟΓΑ
μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0009 «ΟΓΑ
μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 €.


 


Δ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη λογιστικών τακτοποιήσεων στους κάτωθι Κ.Α.:


1) Αποδοχή ποσού 102.251,00 € στον Κ.Α.
06.00.0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» και μεταφορά στο αποθεματικό.


2) Αποδοχή ποσού 160,00 € στον Κ.Α.
06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών» και μεταφορά στο
αποθεματικό.


3) Αποδοχή ποσού 11.884,00 € στον Κ.Α.
06.00.1311.0000 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
(ΣΑΤΑ)» και μεταφορά στο αποθεματικό.


4) Αποδοχή ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α.
06.00.4212.0006 «Απόδοση παγίας Δ.Κ. Νικήτης» και μεταφορά στο αποθεματικό.


 


Ε) 1) Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αριθμ.: 48219/12 Χρηματική Εντολή
του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία έχει κατατεθεί στο λογαριασμό του Δήμου
μας το ποσό των 11.660,00 € που αφορά 3
η εντολή μεταφ. Πίστωσης
ΣΑΤΑ/12 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Πρέπει να γίνει αποδοχή
του ποσού. 2) Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: οικ.32387/10-12-2012
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Διοικητικού
Οικονομικού Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο μα διαβιβάζεται η απόφαση
επιχορήγησης του Δήμου Σιθωνίας για την κάλυψη δαπανών προπαρασκευής και
διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 17
ης Ιουνίου 2012. Για το
λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή του ποσού των 3.276,00 €.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τις ανωτέρω λογιστικές τακτοποιήσεις.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις
ανωτέρω λογιστικές τακτοποιήσεις,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού ως
εξής:


1) Μεταφορά από τον Κ.Α.
06.00.0341  με τίτλο «Δικαιώματα σύνδεσης
με το αποχετευτικό δίκτυο» πίστωσης 31.236,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α.
06.00.0343.0001 με τίτλο «Έσοδα από εκκένωση βυτιοφόρων αυτοκινήτων στους
βιολογικούς».


2) Μεταφορά από τον Κ.Α.
06.00.2114 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης»
πίστωσης 459.267,89 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 06.00.2119.0006 με τίτλο
«Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».


3) Μεταφορά από το αποθεματικό
6.630,46 € προς ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6151.0001 «Δικαιώματα ΔΕΗ από την
είσπραξη τελών».


 


Β) Άμεση παρίσταται
η ανάγκη αποδοχής των κάτωθι ποσών και 
ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.:


1) Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις ΚΟΚ» με το ποσό των 11.500,00 € και
τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο.


2) Κ.Α. 06.00.4214 «Επιστροφές εν γένει χρημάτων» με το ποσό των
183.569,92 €, από επιστροφή Φ.Π.Α. και τη μεταφορά του στο αποθεματικό
κεφάλαιο.


 


Γ) Άμεση παρίσταται η ενίσχυση των κάτωθι κρατήσεων τόσο ως έσοδο όσο και
ως έξοδο:


1) Στον Κ.Α. 06.00.4122.0003 «Φόρος
αιρετών» με το ποσό των 9.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8222.0003 «Φόρος
αιρετών» με το ποσό των 9.000,00 €.


2) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Φόρος
προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Φόρος
προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 €.


3) Στον Κ.Α. 06.00.4131.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων»
με το ποσό των 5.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8231.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων» με το
ποσό των 5.000,00 €.


4) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0008 «Χαρτόσημο
μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0008 «Χαρτόσημο
μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 €.


5) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0009 «ΟΓΑ
μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0009 «ΟΓΑ
μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 €.


 


Δ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη λογιστικών τακτοποιήσεων στους κάτωθι Κ.Α.:


1) Αποδοχή ποσού 102.251,00 € στον Κ.Α.
06.00.0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» και μεταφορά στο αποθεματικό.


2) Αποδοχή ποσού 160,00 € στον Κ.Α.
06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών» και μεταφορά στο
αποθεματικό.


3) Αποδοχή ποσού 11.884,00 € στον Κ.Α.
06.00.1311.0000 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
(ΣΑΤΑ)» και μεταφορά στο αποθεματικό.


4) Αποδοχή ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α.
06.00.4212.0006 «Απόδοση παγίας Δ.Κ. Νικήτης» και μεταφορά στο αποθεματικό.


 


Ε) 1) Αποδέχεται το ποσό
των 11.660,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ (3
η
εντολή) και εγγράφει πίστωση 11.660,00 € στον Κ.Α. 06.00.1312.0000 με τίτλο
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001)», το οποίο
μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.15.6141.0002
με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων-λοιπές δαπάνες που δεν  μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο
πάνω ομάδες».


2) Αποδέχεται το ποσό των 3.276,00 € για την κάλυψη δαπανών
προπαρασκευής και διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 17
ης
Ιουνίου 2012 και εγγράφει πίστωση 3.276,00 € στον Κ.Α. 06.00.1217, το οποίο
μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου στον κωδικό εξόδων Κ.Α.
02.10.6012.0006.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 467/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ