Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


Αριθμός Απόφασης:  466/2012


Θέμα: 12ο ημ. διατάξεως        


«Καθορισμός του τρόπου επιλογής εργοληπτικής
επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγ.
Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά»
».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το
δωδέκατο (12o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με
το υπ’ αριθμ. 782/18.12.2012 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 96/2012
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύων
ύδρευσης Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά
», προϋπολογισμού μελέτης
2.952.000,00 €.


Το
παραπάνω έργο αποτελεί το δεύτερο (2
ο) υποέργο της Πράξης: «Αναβάθμιση δικτύων
ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας
»,
προϋπολογισμού 7.380.000,00 €, που έχει ενταχθεί  στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Μακεδονία – Θράκη 2007-2012" (με κωδικό MIS 393527) και πρόκειται να
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Το
Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη του:


Α) Τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
&


Β) Τις
προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημόσιων έργων
»,


Γ) Τις
προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/Α/02.06.2012): «Όργανα
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές
διατάξεις»,


καλείται να
αποφασίσει για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης που θα εκτελέσει
το προαναφερόμενο έργο.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Καθορίζει ως τρόπο επιλογής
εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγ. Νικολάου,
Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά
» αρ. μελ. 96/2012, τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, του
άρθρου 3 παρ. α του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Νομοθεσίας
Κατασκευής Δημόσιων Έργων».


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 466/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ