Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


Αριθμός Απόφασης:  460/2012


Θέμα: 6ο ημ. διατάξεως          


«Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής
Προβολής του Δήμου Σιθωνίας
».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14840/25-10-2012 εγκύκλιο του
Υπουργείου Τουρισμού με θέμα “Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της
διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006
(ΦΕΚ 230Α) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα» η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σιθωνίας αποφάσισε
και προτείνει την έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του
Δήμου Σιθωνίας, προκειμένου να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Τουριστικής
Πολιτικής και Συντονισμού για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης περί
τουριστικής προβολής του Δήμου Σιθωνίας.


 


Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον
προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου Σιθωνίας, που ψηφίστηκε με την αρ. 449/2012
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνονται και κατανέμονται συγκεκριμένες
ενέργειες – δράσεις ως εξής:


· Επανεκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου στα
ελληνικά (5.000τεμάχια) και αγγλικά (5.000 τεμάχια). Από τον ΚΑ 02.15.6471.0005
με το ποσό των 7.000,00 ευρώ.


· Δημιουργικό τουριστικού εντύπου στα γερμανικά και στα
ρωσικά. Από τον ΚΑ. 02.15.6471.0002 το ποσό των 4.000 ευρώ.


· Εκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου (γερμανικά-
ρωσικά 10.000τεμάχια). Από τον ΚΑ 02.15.6471.0005 με το ποσό των 8.000,00 ευρώ.


· Παραγωγή 4λεπτων ντοκιμαντέρ – σποτ για την τουριστική
προβολή των έξι Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας. Από τον ΚΑ 02.00.6431.0005 με το
ποσό των 12.000 ευρώ.


· Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με
παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές
και τοπικές Κοινότητες. Από τον ΚΑ 02.15.6471.0003 με το ποσό των 2.000 ευρώ


·Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με παρουσίαση αρχαιολογικών
χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από τον ΚΑ02.15.6471.0003 με το ποσό των
2.000 ευρώ.


· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με παρουσίαση
των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες.
Από ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 4.000 ευρώ.


· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με παρουσίαση
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από ΚΑ 02.15.6471.0006 με
το ποσό των 4.000 ευρώ.


· Εκτύπωση (προμήθεια) πληροφοριακών χαρτών με τις περιπατητικές
διαδρομές του Δήμου Σιθωνίας. ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 5.000ευρώ.


· Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση EMITT 2013στη Κωνσταντινούπολη, 24-27 Ιανουαρίου 2013, και στο
Βερολίνο «ΙΤΒ Berlin2013» 6-10 Μαρτίου 2013 φιλοξενούμενοι στο περίπτερο
του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής. Θα απαιτηθεί πίστωση 3.000 ευρώ από τον
ΚΑ02.00.6432 για δαπάνες αποστολής δυο ατόμων, αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης
υλικού στον εκθεσιακό χώρο.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να
αποφασίσει σχετικά με την έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του
Δήμου Σιθωνίας.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σιθωνίας βάσει του προϋπολογισμού έτους 2013 του
Δήμου Σιθωνίας, που ψηφίστηκε με την αρ. 449/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σ’ αυτό προτείνονται και κατανέμονται συγκεκριμένες ενέργειες – δράσεις ως
εξής:


 


· Επανεκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου στα
ελληνικά (5.000 τεμάχια) και αγγλικά (5.000 τεμάχια). Από τον ΚΑ
02.15.6471.0005 με το ποσό των 7.000,00 ευρώ.


· Δημιουργικό τουριστικού εντύπου στα γερμανικά και
στα ρωσικά. Από τον ΚΑ. 02.15.6471.0002 το ποσό των 4.000 ευρώ.


· Εκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου
(γερμανικά- ρωσικά 10.000 τεμάχια). Από τον ΚΑ 02.15.6471.0005 με το ποσό των
8.000,00 ευρώ.


· Παραγωγή 4λεπτων ντοκιμαντέρ – σποτ για την
τουριστική προβολή των έξι Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας. Από τον ΚΑ
02.00.6431.0005 με το ποσό των 12.000 ευρώ.


· Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με
παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές
και τοπικές Κοινότητες. Από τον ΚΑ 02.15.6471.0003 με το ποσό των 2.000 ευρώ


·Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με
παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από τον
ΚΑ02.15.6471.0003 με το ποσό των 2.000 ευρώ.


· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με
παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές
και τοπικές Κοινότητες. Από ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 4.000 ευρώ.


· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με
παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από ΚΑ
02.15.6471.0006 με το ποσό των 4.000 ευρώ.


· Εκτύπωση (προμήθεια) πληροφοριακών χαρτών με τις
περιπατητικές διαδρομές του Δήμου Σιθωνίας. ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των
5.000ευρώ.


· Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στη Διεθνή Τουριστική
Έκθεση EMITT 2013στη Κωνσταντινούπολη, 24-27 Ιανουαρίου 2013, και στο
Βερολίνο «ΙΤΒ Berlin2013» 6-10 Μαρτίου 2013 φιλοξενούμενοι στο περίπτερο
του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής. Θα απαιτηθεί πίστωση 3.000 ευρώ από τον
ΚΑ02.00.6432 για δαπάνες αποστολής δυο ατόμων, αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης
υλικού στον εκθεσιακό χώρο.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 460/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ