Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:
22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή
Ελένη                                                    4) Δημητρός
Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


7)
Ψηλογιάννης Γεώργιος


8)
Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος


10)
Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος
Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης
Νικόλαος


13) Κωστίκας
Στυλιανός


14)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


15)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή
Γιαννούλα


17) Κατσίκης
Παναγιώτης


18) Πράτσας
Άγγελος


19) Πράτσας
Ιωάννης


20)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης
Νικόλαος


22) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα.
Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  459/2012


Θέμα: 5ο ημ. διατάξεως          


«Διόρθωση
σφάλματος εγγραφής στο Κτηματολόγιο
».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε
το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος
το πέμπτο (5
o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.:
749/05-11-2012 αίτηση του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου μαζί με συνημμένα
τοπογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικά αποσπάσματα σύμφωνα με τα οποία
προκύπτει μία διαφορά του αρ. 49 αγροτεμαχίου του με Δημοτική έκταση στην
περιοχή Καλαμιτσίου και την υπ’ αριθμ.: 55/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Συκιάς σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά να γίνει επίλυση της
διαφοράς του ορίου του αγροκτήματος του ανωτέρω αφού βεβαιώσει θετικά και η
τεχνική υπηρεσία του Δήμου κατόπιν να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
λήψη απόφασης.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να
αποφασίσει σχετικά με την υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος σφάλματος
μαζί με τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων.


            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία, τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


1) Να
κινηθεί η διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών των υπ’ αριθμ.: ΚΑΕΚ
490690702014, ΚΑΕΚ 490690702024 και  ΚΑΕΚ
49069ΕΚ00084.


2)
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης να υπογράψει την υποβαλλόμενη
αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος μαζί με τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 459/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ