Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  430/2012


Θέμα: 18ο        


«Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που
στεγάζουν υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. το άρθρο 2 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/27-09-2012)σύμφωνα με το οποίο
πρέπει ο Δήμος να προβεί στη μείωση των μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζουν
υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας από 01-10-2012, ήτοι:


Άρθρο 2


1.Τα
μισθώματα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου
καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός
προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α' 247), το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α' 141) και συμπληρώθηκε με την παρ.
1α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α' 66), για τη μίσθωση ακινήτων, στα οποία
στεγάζονται οι υπηρεσίες τους, όπως τα μισθώματα αυτά αναπροσαρμόσθηκαν σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4002/ 2011 (Α' 180), μειώνονται, από
1.10.2012, σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική κλίμακα:


α) Για το ποσό
του μηνιαίου μισθώματος έως τα χίλια (1.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%).


β) Για το ποσό
του μηνιαίου μισθώματος από τα χίλια και 0,01 (1.000,01) ευρώ έως τα δύο
χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).


γ) Για το ποσό
του μηνιαίου μισθώματος από τα δύο χιλιάδες και 0,01 (2.000,01) ευρώ έως τα
τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).


δ) Για το ποσό
του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).


2.Η μείωση του
μισθώματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν εφαρμόζεται στις
μισθώσεις, στις οποίες οι εκμισθωτές, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν. 4002/2011, έχουν συμφωνήσει με το Ελληνικό Δημόσιο ή τους
φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτοί καθορίζονται ανωτέρω, στη μείωση του
καταβαλλόμενου μισθώματος τουλάχιστον κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω
παράγραφο ποσοστά. Αν έχει συμφωνηθεί μείωση κατώτερη από αυτή που αναλογεί με
βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, τότε το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα
μειώνεται, από 1.10.2012, στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών
αυτών.


3.Όταν το
ετήσιο μίσθωμα, το οποίο προκύπτει μετά την εφαρμογή των προβλεπομένων στην
πρώτη παράγραφο, είναι κατώτερο του μισθώματος, το οποίο διαμορφώνεται από την
εφαρμογή συντελεστή απόδοσης τέσσερα και ογδόντα εκατοστά τοις εκατό (4,80%)
επί της αξίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 41 και
41α του ν. 1249/1982 (Α' 43), δικαιούται ο εκμισθωτής, με αίτησή του που
υποβάλλεται στην αρμόδια για την καταβολή του μισθώματος υπηρεσία και στην
οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του μισθίου
ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του εκμισθωτή
Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τον περιορισμό της μείωσης του μισθώματος, όπως
προσδιορίζεται ανωτέρω, ή τη μηδενική του μείωση, όταν το μίσθωμα, πριν από
οποιαδήποτε μείωση, είναι ίσο ή κατώτερο αυτού. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια
για την καταβολή του μισθώματος ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρχή που είναι
αρμόδια για τη σύναψη της μισθωτικής συμβάσεως.


4. Τα
αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την
1.1.2015.


5. Ειδικά για
τα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν υπάγονταν στην
υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, η
προοδευτική μείωση της παραγράφου 1 υπολογίζεται επί τη βάσει του
καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος, μειωμένου
κατά ποσοστό 20%.


Σε περίπτωση
που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα είχαν προβεί σε μείωση μισθώματος κατόπιν
διαπραγμάτευσης με τον εκμισθωτή, η ως άνω προοδευτική μείωση υπολογίζεται επί
του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος,
μειωμένου κατά το ποσοστό που υπολείπεται έως το 20%. Οπότε τα μισθώματα για
τους χώρους που ενοικιάζει ο Δήμος θα προκύψουν, ως ακολούθως:

ΣΥΡΔΑΡΗ ΑΘΑΝ. ΣΟΝΙΑΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 4499,001000,0010%900,00  1000,0015%850,00  1000,0020%800,00  1499,0025%1124,25  4499,00 3674,25ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗ ΑΣΣΑΝΩΕΝΟΙΚΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 399,00399,0010%359,10  399,00 359,10ΚΑΛΛΕΑ ΣΥΡΙΓΩ
του ΙΩΑΝΝΗΕΝΟΙΚΙO ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 360,00360,0010%324,00  360,00 324,00ΚΛΗΡΟΝΟΜΜΟΙ ΜΟΥΤΑΥΤΣΗ
ΒΑΡΣΑΜΗ
 ΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 231,44231,4410%208,30  231,44 208,30ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 133,33133,3310%120,00  133,33 120,00ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ
01-10-2012 700,00700,0010%630,00  700,00 630,00     ΜΠΗΓΙΝΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ
01-10-2012 785,00785,0010%706,50    706,50 


 


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του Ν. 4081/2012,


 


 


 


 


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Τη μείωση των μισθωμάτων ακινήτων
που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας από 01-10-2012 σύμφωνα με την
εισήγηση, όποτε προκύπτουν τα  ακόλουθα:


 


 

ΣΥΡΔΑΡΗ ΑΘΑΝ. ΣΟΝΙΑΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 4499,001000,0010%900,00  1000,0015%850,00  1000,0020%800,00  1499,0025%1124,25  4499,00 3674,25ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗ ΑΣΣΑΝΩΕΝΟΙΚΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 399,00399,0010%359,10  399,00 359,10ΚΑΛΛΕΑ ΣΥΡΙΓΩ
του ΙΩΑΝΝΗΕΝΟΙΚΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 360,00360,0010%324,00  360,00 324,00ΚΛΗΡΟΝΟΜΜΟΙ ΜΟΥΤΑΥΤΣΗ
ΒΑΡΣΑΜΗ
 ΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 231,44231,4410%208,30  231,44 208,30ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ 01-10-2012 133,33133,3310%120,00  133,33 120,00ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ
01-10-2012 700,00700,0010%630,00  700,00 630,00     ΜΠΗΓΙΝΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΕΝΟΙΚΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡ. 2 Ν. 4081/2012ΜΙΣΘΩΜΑ
ΑΠΟ
01-10-2012 785,00785,0010%706,50    706,50 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 430/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ