Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  415/2012


Θέμα: 2ο 
ημ. διατάξεως (3ο στη σειρά)          


«Κατανομή ποσού 47.885,94 € στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Μαΐου έως Σεπτεμβρίου
2012».


 


Ο Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον κ. Κωστίκα Στυλιανό, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ο
οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τρίτο στη σειρά, ανέφερε τα εξής:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. σχετικό υπόμνημα της Ταμειακής Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας ότι
βάσει της τακτικής οικονομικής κατανομής των μηνών Μαΐου έως Σεπτεμβρίου 2012,
πρέπει να αποδοθεί το ποσό των 47.885,94 € για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου του Ν. 3852/2012 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


Το ποσό είχε αρχικά εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012. Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για
τη μισθοδοσία των  υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ.
και την έγκαιρη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για να μην υπάρξουν πρόστιμα.


Ύστερα από τα
ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής
πίστωσης και ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ.
για να αποφασίσει σχετικά.


              Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική
συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω
χρηματικές εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον Πολύγυρο
Χαλκιδικής,


 


        
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα


 


1) Κατανέμει πίστωση εκ 47.885,94 €, μηνών Μαΐου έως Σεπτεμβρίου 2012, η οποία είχε αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό των εσόδων Κ.Α. 06.00.0611
με τίτλο « ΚΑΠ για τη κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)», του Δήμου
οικ. έτους 2012 και των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 στον  Κ.Α.  02.00.6715.0012
με τίτλο « Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν. 3852/2010 «
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


2) Ψηφίζει
πίστωση
47.885,94 € σε βάρος του
Κ.Α.  02.00.6715.0012 του πρ/σμού του
Δήμου έτους 2012, για τον ανωτέρω σκοπό.


Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’
ονόματι του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 415/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 06/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ