Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι
θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. 
που αφορά την «Αποδοχή και κατανομή ποσού 145.140,00 € για κάλυψη έργων
και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ)» και ζήτησε να χαρακτηριστεί
το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του
θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  408/2012


Θέμα: 1ο εκτός ημ. διατάξεως            


«Αποδοχή και κατανομή ποσού
145.140,00 € για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012
(ΣΑΤΑ)».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει
υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’
αριθμ.: 43733/21-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση Αναπτ.
Προγρ., Δ/νση Αναπτ. Προγρ. & Δ.Ο., Τμήμα Αναπτ. Προγρ/των, σύμφωνα με το
οποίο κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό
των
145.140,00 €  για κάλυψη έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων έτους 2012 ΣΑΤΑ . Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό
του Δήμου οικ. έτους 2012.


Όπως
γνωρίζεται κατά τη σύνταξη του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012, είχαν γραφεί
πιστώσεις για εκτέλεση και αποπληρωμή διαφόρων έργων, αρκετές από τις οποίες,
θα καλυφθούν από χρήματα προερχόμενα από ΣΑΤΑ (Ν. 1228/89).


Συνεπώς
παρίσταται ανάγκη καθορισμού των Κ.Α. του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου, των
οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από χρήματα της ΣΑΤΑ (Ν. 1828/89) και κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.


Ύστερα από τα
ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και ψηφίσεως της
σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.


   Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Δημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών,


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Αποδέχεται
το ποσό των 145.140,00 € για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους
2012 (ΣΑΤΑ).


 Καθορίζει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού των
εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ συνολικού
ποσού 145.140,00
€, προς κατανομή ποσού 145.140,00
€ για την εκτέλεση διαφόρων έργων, ως εξής:


            1) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0035 πίστωση
51.103.47 € με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ.Αγίου Νικολάου». (Ανάδοχος
Κ/Ξ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ)


            2) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0010 πίστωση
30.000,00 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ.Νικήτης». (Ανάδοχος Αργυρός
Γεώργιος)


            3) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0091 πίστωση
30.398,81 € με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας». (Ανάδοχος Ψωμάς
& ΣΙΑ Ο.Ε.)


            4) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0017 πίστωση
9.274,66 € με τίτλο «Μελέτη Αρχιτεκτονικών ΕΠΑΛ Νικήτης». (Ανάδοχος Αργυροπούλου
Χριστίνα)


            5) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0049 πίστωση
9.254,68 € με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
Νικήτης». (Ανάδοχος Αργυροπούλου Χριστίνα).


            6) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0018 πίστωση
4.640,43 € με τίτλο «Μελέτη στατικών ΕΠΑΛ Νικήτης». (Ανάδοχος Ταγρές Νικόλαος).


            7) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0050 πίστωση
4.625,08 € με τίτλο «Στατική μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ Νικήτης».
(Ανάδοχος Ταγρές Νικόλαος).


            8) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0021 πίστωση
5.802,87 € με τίτλο «Μελέτη ΚΕΝΑΚ-ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΠΑΛ Νικήτης». (Ανάδοχος Αργυροπούλου
Χριστίνα).


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9)
Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12)
Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Τσιάρας
Εμμανουήλ, 16) Πράτσας Ιωάννης, 17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος,18) Χαλκιά Άννα, 19)
Κατσίκης Παναγιώτης, 20) Μάλαμα Κυριακή.


 


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3)
Πράτσας Άγγελος, οι οποίοι συμφωνούν με την αποδοχή του ποσού όχι με την
κατανομή.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 408/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ