Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 19/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  366/2012


Θέμα: 28ο  ημ. διατάξεως       


«Τροποποίηση
Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό όγδοο (28o)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις  αρ. 227/2012 και 251/2012 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, που προτείνεται η τροποποίηση των Κανονισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης
του Δήμου Σιθωνίας, που είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.
126/2011 απόφασή του.


 


Α) Προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης
ως εξής στα κάτωθι άρθρα:


 


Άρθρο 4


Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης


 


            2. Για την υδροδότηση ακινήτων σε
περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.


            Στην περίπτωση αυτή εφ` όσον είναι
τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Αρμοδίου
Αντιδημάρχου και αφού πρώτα έχουν γνωμοδοτήσει η εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα
και η Τεχνική Υπηρεσία, με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης, που
υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών, σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό ο
οποίος συντάσσεται είτε από το μηχανικό του Δήμου είτε από ιδιώτη μηχανικό.


 


Άρθρο 11


Τέλη ύδρευσης


 


            Η
καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται μία φορά το χρόνο από Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο
και η έκδοση των λογαριασμών θα γίνετε κάθε Ιανουάριο. Η χρέωση των καταναλωτών
μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 923/77. Η καταβολή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης θα
γίνεται σε  τρεις ισόποσες δόσεις και οι
ημερομηνίες λήξης αυτών, ορίζονται ως εξής: 30/04, 30/07 και 30/09 από το έτος
2013 και εφεξής


         


Άρθρο 12


Εκπτώσεις από τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού


 


            1.
Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού γίνετε των χρεώσεων παγίων και
κατανάλωσης, για την κατανάλωση έτους 2011 και 2012, κατά ποσοστό 25%.


2. Έκπτωση επιπλέον
10% από την προηγούμενη θα γίνετε σε όσους καταβάλουν εφάπαξ το ποσό μέχρι την
ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης.


 


 


Β) Προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισμού
Αποχέτευσης ως εξής στα κάτωθι άρθρα:


 


ΑΡΘΡΟ 2


Υποχρεώσεις σύνδεσης


 


4. Για την αποχέτευση ακινήτων σε
περιοχές όπου δεν υπάρχει οριστικό δίκτυο ακαθάρτων υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο μαζί με αίτήση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα
της επέκτασης του οριστικού αγωγού.


            Στην
περίπτωση αυτή και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα,
ύστερα από απόφαση του Αρμοδίου Αντιδημάρχου και αφού πρώτα έχουν γνωμοδοτήσει
η εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα και η Τεχνική Υπηρεσία, με την οποία καθορίζεται
και το ύψος της δαπάνη, που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών, σύμφωνα με τον
αναλυτικό προϋπολογισμό ο οποίος συντάσσεται είτε από μηχανικό του Δήμου είτε
από ιδιώτη μηχανικό.


 


Άρθρο 6


Αποχετευτικά υγρά


            Ο
όγκος των υγρών αποχετεύσεως που θα καταλογίζονται στους λογαριασμούς ύδρευσης
και αποχέτευσης θα είναι μειωμένος κατά 20% σε σχέση με τα κυβικά μέτρα που
έχει καταμετρήσει το υδρόμετρο.


 


Άρθρο 18


Τέλη αποχέτευσης


 


            Η
καταβολή των τελών αποχέτευσης όπως προαναφέρθηκε και για την ύδρευση θα
γίνεται σε  τρεις ισόποσες δόσεις και οι
ημερομηνίες λήξης αυτών, ορίζονται ως εξής: 30/04, 30/07 και 30/09 από το έτος
2013 και εφεξής. Δεν θα επιβάλλεται και θα αφαιρείται το τέλος αποχέτευσης σε
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες στερούνται Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
όπως είναι η Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.


 


Άρθρο 19


Εκπτώσεις από τους λογαριασμούς αποχέτευσης


 


            1.
Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού γίνετε των χρεώσεων παγίων και
κατανάλωσης, για την κατανάλωση έτους 2011 και 2012, κατά ποσοστό 25%.


2. Έκπτωση
επιπλέον 10% από την προηγούμενη θα γίνετε σε όσους καταβάλουν εφάπαξ το ποσό
μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης.


 


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο
Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση των Κανονισμών
Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σιθωνίας.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, την αρ. 126/2011 απόφαση του Δ.Σ., 


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


 


Α) Τροποποιεί
τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Σιθωνίας στα κάτωθι άρθρα:


 


 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ


 


 


Άρθρο 4


Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης


 


            2. Για την υδροδότηση ακινήτων σε
περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.


            Στην περίπτωση αυτή εφ` όσον είναι
τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Αρμοδίου Αντιδημάρχου
και αφού πρώτα έχουν γνωμοδοτήσει η εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα και η Τεχνική
Υπηρεσία, με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης, που υποχρεούται να
πληρώσει ο αιτών, σύμφωνα με τον αναλυτικό προϋπολογισμό ο οποίος συντάσσεται
είτε από το μηχανικό του Δήμου είτε από ιδιώτη μηχανικό.


 


 


Άρθρο 11


Τέλη ύδρευσης


 


            Η
καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται μία φορά το χρόνο από Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο
και η έκδοση των λογαριασμών θα γίνετε κάθε Ιανουάριο. Η χρέωση των καταναλωτών
μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 923/77. Η καταβολή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης θα
γίνεται σε  τρεις ισόποσες δόσεις και οι
ημερομηνίες λήξης αυτών, ορίζονται ως εξής: 30/04, 30/07 και 30/09 από το έτος
2013 και εφεξής.


         


 


Άρθρο 12


Εκπτώσεις από τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού


 


            1.
Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού γίνετε των χρεώσεων παγίων και
κατανάλωσης, για την κατανάλωση έτους 2011 και 2012, κατά ποσοστό 25%.


2. Έκπτωση επιπλέον
10% από την προηγούμενη θα γίνετε σε όσους καταβάλουν εφάπαξ το ποσό μέχρι την
ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης.


 


 


 


 


 


 


 


 


Β) Τροποποιεί
τον Κανονισμό Αποχέτευσης του Δήμου Σιθωνίας στα κάτωθι άρθρα:


 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ


 


 


ΑΡΘΡΟ 2


Υποχρεώσεις σύνδεσης


 


4. Για την αποχέτευση ακινήτων σε
περιοχές όπου δεν υπάρχει οριστικό δίκτυο ακαθάρτων υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόμενο μαζί με αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα
της επέκτασης του οριστικού αγωγού.


            Στην
περίπτωση αυτή και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα,
ύστερα από απόφαση του Αρμοδίου Αντιδημάρχου και αφού πρώτα έχουν γνωμοδοτήσει
η εκάστοτε Δημοτική Κοινότητα και η Τεχνική Υπηρεσία, με την οποία καθορίζεται
και το ύψος της δαπάνη, που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών, σύμφωνα με τον
αναλυτικό προϋπολογισμό ο οποίος συντάσσεται είτε από μηχανικό του Δήμου είτε
από ιδιώτη μηχανικό.


 


 


Άρθρο 6


Αποχετευτικά υγρά


            Ο
όγκος των υγρών αποχετεύσεως που θα καταλογίζονται στους λογαριασμούς ύδρευσης
και αποχέτευσης θα είναι μειωμένος κατά 20% σε σχέση με τα κυβικά μέτρα που
έχει καταμετρήσει το υδρόμετρο.


 


 


Άρθρο 18


Τέλη αποχέτευσης


 


            Η
καταβολή των τελών αποχέτευσης όπως προαναφέρθηκε και για την ύδρευση θα
γίνεται σε  τρεις ισόποσες δόσεις και οι
ημερομηνίες λήξης αυτών, ορίζονται ως εξής: 30/04, 30/07 και 30/09 από το έτος
2013 και εφεξής. Δεν θα επιβάλλεται και θα αφαιρείται το τέλος αποχέτευσης σε
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες στερούνται Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
όπως είναι η Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.


         


 


Άρθρο 19


Εκπτώσεις από τους λογαριασμούς αποχέτευσης


 


            1.
Έκπτωση από το λογαριασμό κατανάλωσης νερού γίνετε των χρεώσεων παγίων και
κατανάλωσης, για την κατανάλωση έτους 2011 και 2012, κατά ποσοστό 25%.


2. Έκπτωση επιπλέον
10% από την προηγούμενη θα γίνετε σε όσους καταβάλουν εφάπαξ το ποσό μέχρι την
ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης.


 


 


            Οι
ανωτέρω κανονισμοί ισχύουν από της δημοσιεύσεως αυτών κατά τον τρόπο που
προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 366/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ