Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις τρεις  (3) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17619/28-09-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                 1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                   2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                     3) Παπαστεργίου Αχιλλέας


4) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                 4) Μάντσιος Βασίλειος


5)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Γιοβανούδας Βαρσάμης


7)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                             8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Φάλκος
Κωνσταντίνος                                   9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας
Στυλιανός                                   10) Πετρίδης Νικόλαος


11)
Γεωργιάδης Αναστάσιος                             11) Μάλαμα Κυριακή


12) Γκαλή
Γιαννούλα


13) Πράτσας
Άγγελος


14) Πράτσας
Ιωάννης


15)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Γκιώτης
Νικόλαος


 


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος , Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης
Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


 


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


 


 


 


Αριθμός Απόφασης:  355/2012


Θέμα: 16ο  ημ. διατάξεως
      


«Καθορισμός
του τρόπου εκτέλεσης των υπηρεσιών: «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σιθωνίας»».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος
εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16
o) θέμα της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Οι
προκηρυσσόμενες υπηρεσίες: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σιθωνίας Νομού
Χαλκιδικής», με την υπ’ αριθμ.: 1397/10.05.2012 απόφαση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ Α.Ε., εντάχθηκαν στον Άξονα
Προτεραιότητας 10-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος  «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013»
(κωδικός
MIS 376490) και
πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.


 


Οι υπηρεσίες
αφορούν στην παροχή τεχνικής  υποστήριξης
των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας για την ωρίμανση/υλοποίηση πράξεων,
που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο Ε.Σ.Π.Α. και ειδικότερα έργων
αστικών αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων, σχολικών κτιρίων, αντιπλημμυρικών/
υδραυλικών έργων, δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. και γενικώς θεμάτων
που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου
κυρίως λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας.


Ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των πενήντα
χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των
νόμιμων κρατήσεων.


 


Το Δημοτικό
Συμβούλιο έχοντας υπόψη:


Α) Τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010):  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» & τις


Β) Τις
προβλέψεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,


Καλείται να
αποφασίσει για τον τρόπο επιλογής αναδόχου εκτέλεσης των προσαραχθεισών
υπηρεσιών και έπειτα από διαλογική συζήτηση,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Καθορίζει ως
τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών  «Τεχνική
Βοήθεια Δήμου Σιθωνίας»
τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, του άρθρου 3 παρ. α του Ν.3669/2008
(ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων». Οι
προκηρυσσόμενες υπηρεσίες έχουν ενταχθεί στον Άξονα
Προτεραιότητας 10-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος  «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013»
(κωδικός
MIS 376490) και
συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.


 


 


 


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 355/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 05/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ