Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  325/2012


Θέμα: 24ο  ημ. διατάξεως       


«Τροποποίηση
προϋπολογισμού έτους 2012».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 653.968,30  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής
πιστώσεων:


1) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0110 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην κεντρική αρτηρία Ν.Μαρμαρά».


2) Στον Κ.Α. 02.30.7322.0041 ποσού 1.000,00 €  για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Ανάπλαση πλατείας Ν.Μαρμαρά».


3) Στον Κ.Α. 02.30.7322.0025 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μεταγγιτσίου».


4) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0111 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στις κεντρικές οδούς της Σάρτης».


5) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0110 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό Συκιάς».


6) Στον Κ.Α. 02.20.7326.0019 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
Δήμου Σιθωνίας».


7) Στον Κ.Α. 02.25.7131.0006 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης ποιότητας νερού οικισμών
Τορώνης, Καλαμιτσίου, Τριστινίκας και Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας».


8) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0173 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».


9) Στον Κ.Α. 02.15.7311.0002 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο
(Γυμνάσιο Νικήτης), Λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».


10) Στον Κ.Α. 02.15.7321.0038 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου επαγγελματικού λυκείου Νικήτης Δήμου
Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής & Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».


11) Στον Κ.Α. 02.15.7311.0003 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά Σιθωνίας».


12) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0044 ποσού 15.471,79 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών στο Δήμο Σιθωνίας».


13) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0045 ποσού 11.161,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης αποτύπωσης δρόμων και προσόψεων Ο.Τ. στον
οικισμό Νικήτης».


14) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0009 ποσού 6.900,30 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Επίβλεψη ασφάλειας σχολικών μονάδων Δ.Ε.Τορώνης».


15) Στον Κ.Α. 02.25..6662.0047 ποσού 60.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας».


16) Στον Κ.Α. 02.25.6162.0001 ποσού 12.300,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Διαχείριση αποβλήτων σφαγείου».


17) Στον Κ.Α. 02.10.7135.0009 ποσού 7.792,05 € για την δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών ασύρματου δικτύου Δ.Σιθωνίας».


18) Στον Κ.Α. 02.25.6662.0042 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων-υλικών ύδρευσης».


19) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0112 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου Τ.Κ.Σάρτης».


20) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0051 ποσού 12.476,51 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη οδοποιϊας «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Τορώνης-Συκιάς».


21) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0052 ποσού 8.324,59 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Τορώνης-Συκιάς».


22) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0046 ποσού 7.535,73 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μ.Π.Ε. «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς».


23) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0047 ποσού 12.476,51 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη οδοποιϊας «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Νέου Μαρμαρά-Τορώνης».


24) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0048 ποσού 6.994,83 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Νέου Μαρμαρά-Τορώνης».


25) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0049 ποσού 8.515,21 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Νέου Μαρμαρά-Τορώνης».


26) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0050 ποσού 7.419,78 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μ.Π.Ε.«Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Νέου
Μαρμαρά-Τορώνης».


27) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0053 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης οικισμού Συκιάς».


28) Στον Κ.Α. 02.30.7135.0011 Ποσού 1.000,00 για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ρυθμιστικών-πληροφοριακών πινακίδων &
πληροφοριακών περιπτέρων».


29) Στον Κ.Α. 02.80.8261 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας
πίστωσης με τίτλο «Λοιπές επιστροφές».


30) Στον Κ.Α. 02.00.6492 ποσού 400.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας
πίστωσης με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων».


31) Στον Κ.Α. 02.00.6734 ποσού 15.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας
πίστωσης με τίτλο «Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».


 


Β) Για λόγο
αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής:


1) Την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.0096 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή
περιφερειακού δρόμου Μεταγγιτσίου» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
έχει μέχρι το τέλος του έτους,


2) Την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.0097 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ολοκλήρωση
πεζοδρομίου Παραδείσου» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το
τέλος του έτους,


 3) την κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.0098
ποσού 60.000,00 € με τίτλο «Παρεμβάσεις για την υποστήριξη πεζόδρομου» διότι
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


4) την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.0099 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Βελτίωση δρόμου
εισόδου Τορώνης» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος
του έτους,


5) την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.0100 ποσού 60.000,00 € με τίτλο «Κόμβος Τορώνης»
διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


6) την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7323.0101 ποσού 50.000,00 € με τίτλο «Κόμβος
Τριστινίκας» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του
έτους,


7) την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7324.0008 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή
πεζοδρομίου από δ/ση Αγ. Νικολάου ως Δ/ση Όρμου Παναγίας» διότι δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


8) την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7324.0009 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή
πεζοδρομίου από Ραχώνα ως Ν.Μαρμαρά» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
έχει μέχρι το τέλος του έτους,


9) την
κατάργηση του Κ.Α. 02.30.7322.0031 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ανάπλαση
πλατείας Αγ. Παρασκευής Αγίου Νικολάου» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


και τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο
αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και
ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


 


Γ) Βάσει του
Ν. 4013/2011, Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρέπει να δημιουργηθεί κράτηση 0,10%
υπέρ της αρχής δημοσίων συμβάσεων τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο, ως εξής:


1) Κ.Α.
06.000.4124.0008 ποσό 100.000,00 €.


2) Κ.Α.
02.80.8242.0008 ποσό 100.000,00 €.


 


Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 653.968,30  € για τη δημιουργία και
ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω
τροποποίηση του προϋπολογισμού.


Το Δ.Σ., μετά
από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την
αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα
ως εξής:


1) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7323.0096 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή περιφερειακού
δρόμου Μεταγγιτσίου» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το
τέλος του έτους,


2) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7323.0097 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ολοκλήρωση πεζοδρομίου
Παραδείσου» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του
έτους,


 3) Καταργεί τον Κ.Α. 02.30.7323.0098 ποσού
60.000,00 € με τίτλο «Παρεμβάσεις για την υποστήριξη πεζόδρομου» διότι δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


4) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7323.0099 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Βελτίωση δρόμου εισόδου
Τορώνης» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του
έτους,


5) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7323.0100 ποσού 60.000,00 € με τίτλο «Κόμβος Τορώνης» διότι δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


6) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7323.0101 ποσού 50.000,00 € με τίτλο «Κόμβος Τριστινίκας» διότι
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


7) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7324.0008 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου από
δ/ση Αγ. Νικολάου ως Δ/ση Όρμου Παναγίας» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ως έχει μέχρι το τέλος του έτους,


8) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7324.0009 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίου από
Ραχώνα ως Ν.Μαρμαρά» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το
τέλος του έτους,


9) Καταργεί
τον Κ.Α. 02.30.7322.0031 ποσού 74.000,00 € με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Αγ.
Παρασκευής Αγίου Νικολάου» διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι
το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των
ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για
τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.


 


Από το αποθεματικό κεφάλαιο
μεταφέρουμε πίστωση εκ 653.968,30  € για την δημιουργία και ενίσχυση των
κάτωθι  πιστώσεων:


1) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0110 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην κεντρική αρτηρία Ν.Μαρμαρά».


2) Στον Κ.Α. 02.30.7322.0041 ποσού 1.000,00 €  για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Ανάπλαση πλατείας Ν.Μαρμαρά».


3) Στον Κ.Α. 02.30.7322.0025 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μεταγγιτσίου».


4) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0111 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης
με τίτλο «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στις κεντρικές οδούς της Σάρτης».


5) Στον Κ.Α. 02.30.7326.0110 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό Συκιάς».


6) Στον Κ.Α. 02.20.7326.0019 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
Δήμου Σιθωνίας».


7) Στον Κ.Α. 02.25.7131.0006 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης ποιότητας νερού οικισμών Τορώνης,
Καλαμιτσίου, Τριστινίκας και Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας».


8) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0173 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης οικισμού Σάρτης Δήμου
Σιθωνίας».


9) Στον Κ.Α. 02.15.7311.0002 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο
(Γυμνάσιο Νικήτης), Λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».


10) Στον Κ.Α. 02.15.7321.0038 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου επαγγελματικού λυκείου Νικήτης Δήμου
Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής & Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».


11) Στον Κ.Α. 02.15.7311.0003 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά Σιθωνίας».


12) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0044 ποσού 15.471,79 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών στο Δήμο Σιθωνίας».


13) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0045 ποσού 11.161,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης αποτύπωσης δρόμων και προσόψεων Ο.Τ. στον
οικισμό Νικήτης».


14) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0009 ποσού 6.900,30 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Επίβλεψη ασφάλειας σχολικών μονάδων Δ.Ε.Τορώνης».


15) Στον Κ.Α. 02.25..6662.0047 ποσού 60.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας».


16) Στον Κ.Α. 02.25.6162.0001 ποσού 12.300,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Διαχείριση αποβλήτων σφαγείου».


17) Στον Κ.Α. 02.10.7135.0009 ποσού 7.792,05 € για την δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια υλικών ασύρματου δικτύου Δ.Σιθωνίας».


18) Στον Κ.Α. 02.25.6662.0042 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων-υλικών ύδρευσης».


19) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0112 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δρόμου Τ.Κ.Σάρτης».


20) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0051 ποσού 12.476,51 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη οδοποιϊας «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Τορώνης-Συκιάς».


21) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0052 ποσού 8.324,59 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Τορώνης-Συκιάς».


22) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0046 ποσού 7.535,73 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μ.Π.Ε. «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς».


23) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0047 ποσού 12.476,51 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη οδοποιϊας «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Νέου Μαρμαρά-Τορώνης».


24) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0048 ποσού 6.994,83 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Νέου Μαρμαρά-Τορώνης».


25) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0049 ποσού 8.515,21 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη «Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής
οδού Νέου Μαρμαρά-Τορώνης».


26) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0050 ποσού 7.419,78 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μ.Π.Ε.«Βελτίωση-αναβάθμιση υφιστάμενης τοπικής οδού Νέου
Μαρμαρά-Τορώνης».


27) Στον Κ.Α. 02.70.7413.0053 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης οικισμού Συκιάς».


28) Στον Κ.Α. 02.30.7135.0011 Ποσού 1.000,00 για τη δημιουργία νέας
πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ρυθμιστικών-πληροφοριακών πινακίδων &
πληροφοριακών περιπτέρων».


29) Στον Κ.Α. 02.80.8261 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας
πίστωσης με τίτλο «Λοιπές επιστροφές».


30) Στον Κ.Α. 02.00.6492 ποσού 400.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας
πίστωσης με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων».


31) Στον Κ.Α. 02.00.6734 ποσού 15.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας
πίστωσης με τίτλο «Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».


 


 


Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου έτους 2012 και εντάσσει σ’ αυτό τα ανωτέρω έργα.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος,
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 10)
Κατσίκης Παναγιώτης.


 


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει ότι είναι απαράδεκτη η
τροποποίηση του πρ/σμού, διότι καταργούνται έργα και προμήθειες για να είναι
στα όρια της απ’ ευθείας ανάθεσης με αποτέλεσμα ο Δήμο να σπαταλεί χρήματα, 2)
Πράτσας Άγγελος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 325/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ