Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  323/2012


Θέμα: 22ο  ημ. διατάξεως       


«Έγκριση προγραμματικής σύμβασης».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής, όπου μας αποστέλλει σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου «Λειτουργία Λαϊκών Αγορών» και ζητά την έγκρισή της
προγραμματικής σύμβασης, τον ορισμό εκπρόσωπου στην Κοινή Επιτροπή και τον
ορισμό εκπρόσωπου για την υπογραφή της σύμβασης.


Προτείνω το
Δ.Σ. να εγκρίνει τη συμμετοχή του  Δήμου
στην Προγραμματική Σύμβαση, να ορίσει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή τον  Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο, με
αναπληρωτή αυτού τον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση και να εξουσιοδοτηθεί ο
Δήμαρχος να υπογράψει την παραπάνω σύμβαση.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δ.Σ. αφού
έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής και των Δήμων της Χαλκιδικής για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία
Λαϊκών Αγορών» ως εξής:


 


 


Στον Πολύγυρο σήμερα  την ………………….. του 2012 οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:


α) Η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
που εδρεύει
στον  Πολύγυρο Χαλκιδικής με ΑΦΜ
997612598, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη  κ.Ιωάννη Γιώργου  και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου»


β.1) Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον
Πολύγυρο Χαλκιδικής με ΑΦΜ
998493345, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο, και ο οποίος θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»


β.2) Ο Δήμος
Αριστοτέλη
που εδρεύει στην Ιερισσό 
Χαλκιδικής με ΑΦΜ 998744730,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Χρήστο Πάχτα, και ο
οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»


β.3) Ο Δήμος
Κασσάνδρας
που εδρεύει στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής με ΑΦΜ 998204472, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Κασσάνδρας κ. Βασίλη Παπαγιάννη, και ο οποίος θα αποκαλείται
εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας
Υλοποίησης
»


β.4) Ο Δήμος Προποντίδας που εδρεύει στα
Μουδανιά Χαλκιδικής με ΑΦΜ 998529948,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Προποντίδας κ. Δαμιανό Ιορδανίδη, και
ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»


β.5) Ο Δήμος Σιθωνίας που εδρεύει στην
Νικήτη Χαλκιδικής με ΑΦΜ 998493257,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Σιθωνίας κ. Ιωάννη Τζίτζιο, και ο
οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»


γ.1) Το
Επαγγελματικό Σωματείο Εμπόρων Επαγγελματιών και παραγωγών Λαϊκών Αγορών
Χαλκιδικής  ¨Ο Αριστοτέλης¨
που εδρεύει Ν.
Τρίγλια όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Αλβανό Χρήστο


γ.2)Ο Σύλλογος
Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών ¨Μέγας Αλέξανδρος¨
που εδρεύει στα Ν.
Μουδανιά Χαλκιδικής όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Δημήτριο
Ανέγρονο 


 


Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :


1.  Τις
εγκυκλίους  Α2-2024/16-12-2011 και
Α2-471/18-4-2012 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


2.   Τις υπ΄ αριθμόν : 1)…………………. απόφαση
του Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, 2) ………………..απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη,
3) ………………απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κασσάνδρας, 4)………………….απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Προποντίδας,5) ……………….απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας,6)
………………….απόφαση του Δ.Σ. του Επαγγελματικού
Σωματείου Εμπόρων Επαγγελματιών και παραγωγών Λαϊκών Αγορών Χαλκιδικής  ¨Ο Αριστοτέλης¨,7)………………….απόφαση του Δ.Σ.
του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών
Λαϊκών Αγορών ¨Μέγας Αλέξανδρος¨και 8) 
και την υπ΄ αριθμόν………… απόφαση
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή
της)


συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:


ΠΡΟΟΙΜΙΟ


 


Στις εγκυκλίους  Α2-2024/16-12-2011 και Α2-471/18-4-2012 της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 
αναφέρεται  ρητά, ότι η  αρμοδιότητα διαχείρισης (οργάνωσης και
είσπραξης του δικαιώματος) των λαϊκών αγορών ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες
των νομών (Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών).


Η συγκεκριμένη απόφαση στην πράξη καθίσταται
ανεφάρμοστη, όταν όλοι γνωρίζουμε, ότι 
οι Περιφερειακές Ενότητες δεν διαθέτουν το μηχανισμό διαχείρισης των
λαϊκών αγορών, ούτε τη γνώση και τις ιδιαιτερότητες των δεδομένων της τοπικής
αγοράς  με συνέπεια να δημιουργούνται
ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην οργάνωσή τους, και προστριβές ανάμεσα στους
δικαιούχους –πωλητές και στις υπηρεσίες.


Όσον αφορά τον εισπρακτικό μηχανισμό δεν
λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα (σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία των οικονομικών 
δεδομένων του προηγούμενου οικονομικού έτους ) να χάνεται κατά το ήμισυ
το ποσό των δικαιωμάτων γιατί αρκετοί δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις
τους.


Βασικό πρόβλημα επίσης προκύπτει σε θέματα  που αφορούν την υγεία και την καθαριότητα και
τα οποία καλείται ο Δήμος να δώσει λύσεις .


Από την άλλη πλευρά οι Δήμοι εξακολουθούν αναρμοδίως να επιλύουν,
καθημερινά και επιτόπια, προβλήματα των λαϊκών αγορών, που προκύπτουν μιας και
αποτελούν τον πλέον άμεσα προσβάσιμο από πλευράς διοίκησης χώρο, και να
χρεώνονται τις δαπάνες καθαριότητας και αστυνόμευσης των λαϊκών αγορών.


Σε κάθε περίπτωση προέχει η ομαλή λειτουργία των
αγορών και η διευκόλυνση των άμεσα εμπλεκομένων με αυτές πωλητών
(επαγγελματιών- παραγωγών), προς όφελος των καταναλωτών.


Για όλους τους παραπάνω λόγους και για την
εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ των Δήμων και της  Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 


Για τις ανάγκες της
παρούσας σύμβασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
.


Έργο:
Π
ρομήθεια, υπηρεσία, δράση
που συμβάλλει στην ολοκλήρωση πράξης.


Κύριος
του Έργου
, φορέας για λογαριασμό του οποίου εκτελείτε η υπηρεσία
-δράση,  έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας
του.


Φορέας
Υλοποίησης
: φορέας που διαθέτει το  χώρο,
το μηχανισμό, τα μεταφορικά μέσα, την υλικοτεχνική υποδομή , το απαραίτητο
προσωπικό (π.χ. διοικητικούς υπαλλήλους και εργάτες καθαριότητος), τη γνώση
χειρισμού καταστάσεων και επίλυσης προβλημάτων εκ του γεγονότος ότι τα
προηγούμενα έτη η αρμοδιότητα ανήκε στους Δήμους,  ο οποίος και ενεργεί κατ’ εντολή του κυρίου
του έργου.


.


ΑΡΘΡΟ 1


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Αντικείμενο της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της υπηρεσίας, δράσης 
«Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων για την Διαχείριση και τον Οικονομικό
Προγραμματισμό των Λαϊκών Αγορών από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στους
Δήμους της Χαλκιδικής»:


στο πλαίσιο της
Πράξης
«Επίλυση
Θεμάτων για την Εύρυθμη Λειτουργία Λαϊκών Αγορών»,
από τον Κύριο του
Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.


Ειδικότερα, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Επίλυση Θεμάτων για την Εύρυθμη
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών»
και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του
Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει  και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:


              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


(i)          
Είσπραξη του
ημερήσιου δημοσίου  δικαιώματος σύμφωνα
με τις ισχύουσες αποφάσεις της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής
(αρ.αποφ.Π.Κ.Μ.17352 2/7/2009 και αρ. αποφ. Ν.Α.Χ. Γ/ΕΞ/758-1/26-04-2010)


(ii)        
Απόδοση του
προβλεπόμενου ποσοστού 5%(Ν.3784/2009) από το σύνολο των ημερήσιων εισπράξεων
στα αρμόδια όργανα (Επαγγελματικό Σωματείο Εμπόρων Επαγγελματιών και παραγωγών
Λαϊκών Αγορών Χαλκιδικής  ¨Ο Αριστοτέλης¨
και Σύλλογο Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών


Αγορών ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ ) ήτοι ποσοστό  60% για τον πρώτο και 40% για τον δεύτερο ανά
ημερολογιακό έτος.


 


ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ


(iii)      
Οριοθέτηση –
Διαγράμμιση λαϊκών Αγορών


(iv)       
Τακτοποίηση θεμάτων
υγιεινής στο χώρο των λαϊκών αγορών


 


ΑΡΘΡΟ 2


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
[1]


2.1       Ο
Κύριος του Έργου  (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής) αναλαμβάνει:


·        
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το  προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.


·        
Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.


·        
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της
παρούσας.


·        
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που
γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει
στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση της υπηρεσίας – δράσης.


·        
Να αναλάβει το συντονισμό των διαδικασιών
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


·        
Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την
ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.


·        
Να αποδώσει εξ ολοκλήρου τον οικονομικό
προγραμματισμό στον φορέα υλοποίησης (είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος και
απόδοση του προβλεπόμενου ποσοστού στην Ομοσπονδία των Συλλόγων  Παραγωγών και Πωλητών των Λαϊκών Αγορών).


 


2.2       Ο
Φορέας Υλοποίησης  (Δήμοι της Χαλκιδικής) αναλαμβάνουν:


·        
Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση της
υπηρεσίας – δράσης, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση.


·        
Να απασχολεί και να διαθέτει  προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της υπηρεσίας –
δράσης .


·        
Την οριοθέτηση
– Διαγράμμιση λαϊκών Αγορών  


·        
Να εισπράττει το ποσό του δημοσίου δικαιώματος
από τους παραγωγούς – πωλητές της Λαϊκής Αγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες
αποφάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( αρ.αποφ.17352 2-7-2009 ΦΕΚ
Β΄)  και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χαλκιδικής (αρ.πρωτ.Γ/ΕΞ/758-1 26-04-2010) 
 


·        
Να τηρεί στο φάκελο της υπηρεσίας-δράσης
αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι.


·        
Την υποχρέωση να αποδίδει το προβλεπόμενο
ποσοστό του ημερήσιου δικαιώματος έως 5% (Ν.3784/2009) στους Συλλόγους ή
Σωματεία των Λαϊκών Αγορών ανά μήνα.


·        
Να ελέγχει 
για την τήρηση του ενιαίου κανονισμού για την λειτουργία της Λαϊκής
Αγοράς.


·        
2.3 Το
Επαγγελματικό Σωματείο Εμπόρων Επαγγελματιών και παραγωγών Λαϊκών Αγορών
Χαλκιδικής  ¨Ο Αριστοτέλης¨και
o Σύλλογος
Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ αναλαμβάνουν:


·        
Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το  προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.


·        
Να παρέχουν στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες
πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή του από το αρχείο τους  και να συνεργάζονται  μαζί του.


·        
Να ορίσουν 
εκπρόσωπό στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσας.


·        
Να συνεργάζονται πάντα με το Φορέα Υλοποίησης με
στόχο  την επίλυση των όποιων  προβλημάτων 
προκύπτουν στα πλαίσια της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, εξαντλώντας
κάθε περιθώριο εξεύρεσης λύσης .


 


ΑΡΘΡΟ 3


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


3.1    Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση
του αντικειμένου  της παρούσας    Σύμβασης, περιλαμβάνει το σύνολο των
προβλεπόμενων δαπανών  που αφορούν το
προσωπικό που απασχολείται (διοικητικό και εργάτες καθαριότητας ) , τα μέσα
μεταφοράς και εξυπηρέτησης (π.χ. απορριμματοφόρα), τα καύσιμα και αναλώσιμα
υλικά καθαριότητας έναντι της είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος από τους
παραγωγούς – πωλητές . 


 


ΑΡΘΡΟ 4


ΔΙΑΡΚΕΙΑ


4.1   Η 
διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
από τα συμβαλλόμενα μέρη και ισχύει μέχρι 
την σύνταξη καινούργιας σύμβασης εφόσον κριθεί απαραίτητο από τα
συμβαλλόμενα μέρη. 


 


        ΑΡΘΡΟ 5


            ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


5.1  Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης είναι τα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και για
κάθε Δήμο τα διοικητικά του όρια.


 


ΑΡΘΡΟ 6


ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


6.1   Για
την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της με αρ. πρωτ. ………. Προγραμματικής
Σύμβασης», με έδρα τον Πολύγυρο


6.2   Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται
από :


§ Έναν εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ. και τον αναπληρωτή του .


Η Π.Κ.Μ. ορίζει ως
εκπρόσωπο της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κύριο Σαρόγλου Χαράλαμπο, ο οποίος
ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με την αναπληρώτρια του κυρία Πιστολά Άννα
(υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής)


§ Έναν
εκπρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου και τον αναπληρωτή του.


Ο Δήμος Πολυγύρου ορίζει ως εκπρόσωπό
του  τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ.
Στέργιο Γκόγκο με  αναπληρωτή του τον
υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου  κ. Χρήστο
Παπατσικουράκη.


§  Έναν
εκπρόσωπο του Δήμου Κασσάνδρας  και τον
αναπληρωτή του..


Ο Δήμος Κασσάνδρας ορίζει ως εκπρόσωπό
του τον ………………………με αναπληρωτή………………………………………………………..


§ Έναν
εκπρόσωπο του Δήμου Αριστοτέλη και τον αναπληρωτή του.


Ο Δήμος Αριστοτέλη ορίζει ως εκπρόσωπό
του τον ………………………με αναπληρωτή……………………………………………………


§ Έναν
εκπρόσωπο του Δήμου Σιθωνίας  και τον
αναπληρωτή του.


Ο Δήμος Σιθωνίας ορίζει ως εκπρόσωπό
του  τον …………………………..με αναπληρωτή του
…………………..


§ Έναν
εκπρόσωπο του Δήμου Προποντίδας  και τον
αναπληρωτή του.


Ο Δήμος 
Προποντίδας ορίζει ως εκπρόσωπό του 
τον……………………….. με αναπληρωτή του τον ……………………………………………….


§ Έναν
εκπρόσωπο του Επαγγελματικού Σωματείου Εμπόρων Επαγγελματιών και Παραγωγών
Λαϊκών Αγορών «Ο Αριστοτέλης».


Το Επαγγελματικό Σωματείο ορίζει ως
εκπρόσωπό του  τον………………….  με αναπληρωτή του τον ………………………………………….


§ Έναν
εκπρόσωπο του Συλλόγου παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών «Μέγας Αλέξανδρος».


§ Ο
Σύλλογος Παραγωγών ορίζει ως εκπρόσωπό του 
τον …………………με αναπληρωτή τον………………..


 


       
Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:


Α. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης.


Β. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή
διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης.


Γ. Αποφασίζει για την οποιαδήποτε
τροποποίηση του περιεχομένου καθώς και του προϋπολογισμού της παρούσας.


6.3    Οι λοιπές
λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.


 


Άρθρο 7


Τελικές
Διατάξεις


7.1    Τα
συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας           προγραμματικής σύμβασης. Σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης           μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση
του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε βάρος του
συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι             εξής ρήτρες:


1. Σύσταση εφαρμογής των όρων


2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει
επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων


Αφού συντάχθηκε η παρούσα
προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε αντίγραφα, ένα για κάθε
συμβαλλόμενο μέρος.


 


ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


 
Για τον Δήμο Πολυγύρου


Αστέριος Ζωγράφος


Δήμαρχος Πολυγύρου


 


Για τον Δήμο Κασσάνδρας


Βασίλης Παπαγιάννης


Δήμαρχος Κασσάνδρας


 


Για τον Δήμο Σιθωνίας


Ιωάννης Τζίτζιος


Δήμαρχος Σιθωνίας


 


 


Για το Επαγγελματικό  Σωματείο


 Εμπόρων Επαγγελματιών και


παραγωγών Λαϊκών Αγορών


Χαλκιδικής ¨Ο Αριστοτέλης¨  


Χρήστος Αλβανός


Πρόεδρος του ΣωματείουΓια την Περιφερειακή  Ενότητα
Χαλκιδικής


Ιωάννης Γιώργου


Αντιπεριφερειάρχης


 


Για τον Δήμο Αριστοτέλη


Χρήστος Πάχτας


Δήμαρχος Αριστοτέλη


 


Για τον Δήμο Προποντίδας


Δαμιανός Ιορδανίδης


Δήμαρχος Προποντίδας


 


 


Για το Σύλλογο Παραγωγών


 ΠωλητώνΛαϊκών Αγορών


¨Μέγας Αλέξανδρος¨


 Δημήτριος Ανέγρονος


 Πρόεδρος του Συλλόγου


 


  


Β) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου
Σιθωνίας στην Κοινή Επιτροπή τον Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο ως τακτικό
μέλος και αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση.


Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο
κ.Τζίτζιο Ιωάννη για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 323/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ