Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  320/2012


Θέμα: 19ο  ημ. διατάξεως       


«Επιβολή προστίμων από ελεύθερη
κατασκήνωση»


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
δέκατο ένατο (19o) θέμα
της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου έγγραφο του Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του
Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφα της
Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου, και του
Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, βάσει των οποίων βεβαιώνεται η παράβαση
για ελεύθερη κατασκήνωση σε ελεύθερους κατασκηνωτές και προτείνει την επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του
άρθρου 4 του Ν. 2160/93, άρθρου 21 του Ν. 2741/99 (πρόστιμο ύψους 146,74 €)


            Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω επιβολή προστίμου.


            Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα της
Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου και του
Α.Τ. Αγίου Νικολάου.


Αποφασίζει
Ομόφωνα


 


Την επιβολή προστίμου ύψους 146,74
€ για παράβαση του Νόμου περί παράνομης
κατασκήνωσης στους κάτωθι:


 

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣΑΙΤΙΑΠΟΣΟ1ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΣΟΦΙΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€2ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣΧΙΟΝΙΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€3ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΡΒΑΡΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€4ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€5BERBERE
MARSELALBERTANNAΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€6ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΝΗΑ. ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗ
ΣΚΗΝΗ


16.07.2012


 


Β. ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗ
ΣΚΗΝΗ


07.07.2012146,74€


 


 


 


 


146,74€7PRIFTI THANASPETROVASILIKAΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗ


ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ


07.07.2012146,74€8CECO
CHARALABONIKORAIMONDAΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€9ΤΖΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΜΑΡΩΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€10ΚΑΣΠΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΙΟΣΔΗΜΗΤΡΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€11


 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑΑΛΕΞΙΟΣΣΒΕΤΛΑΝΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€12ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€13ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΑΙΔΕΥΤΟΣΑΝΝΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€14ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


ΕΥΘΥΜΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΦΩΤΕΙΝΗΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€15ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΑΒΡΙΗΛΣΟΦΙΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€16ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΛΕΝΗΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€17ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€18ΓΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΥΦΩΝΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€19ΚΙΟΡΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΚΡΑΚΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΠΡΑΞΙΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€20ΤΕΛΛΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€21ΚΑΛΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€22ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑΑΒΡΑΑΜΤΟΛΙΝΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€23ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€24ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΉΝΗΛΟΥΜΠΟΜΙΡΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€25ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣΣΑΒΒΑΣΕΡΑΤΩΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€26ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΑΖΑΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΚΗΝΗ


ΚΑΒΟΥΡΟΤΡΥΠΕΣ


07.07.2012146,74€27ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€28ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΗΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€29ΔΑΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΤΡΟΣΕΥΠΡΑΞΙΑΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€30ΔΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΘΥΜΙΑΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€31ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€32ΚΟΜΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΑΡΙΑΝΝΑΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€33ΚΑΓΞΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΥΘΥΜΙΑΣΚΗΝΗ ΛΙΒΑΡΙ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€34ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€35ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€36ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΦΩΤΕΙΝΗΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€37ΣΑΒΒΑΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΑΒΒΑΣΜΑΡΙΑΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€38ΙΧΤΙΑΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚΟΡΝΗΛΙΑΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€39ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΕΝΟΥΛΑΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€40ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΚΗΝΗ ΔΙΑΠΟΡΟΣ


ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€41ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ ΛΙΒΑΡΙ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ


15.07.2012146,74€42ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΛΕΑΝΘΗΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€43ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΡΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€44ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΘΕΟΔΟΣΙΟΣΧΡΥΣΟΥΛΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ


16.07.2012146,74€45ΖΕΡΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€46ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€47ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΖΙΑΝΝΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€48ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€49ΖΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ


16.07.2012146,74€50ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€51ΣΑΛΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΟΥΡΑΝΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€52ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΖΩΗΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€53ΣΥΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΛΕΝΗΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€54ΜΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΩΤΕΙΝΗΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€55ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€56ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΑΡΙΚΛΕΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€57ΡΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΓΓΕΛΙΚΗΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€58ΜΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΛΑΖΑΡΟΣΜΑΡΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€59ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛΕΝΗΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ


ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012146,74€60ΚΑΡΙΩΤOY
ΙΩΑΝΝΑ
KΑΛΛΙΟΠΗΙΩΑΝΝΗΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ


ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012146,74€61ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΒΑΣΙΛΙΚΗΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ


ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012146,74€62ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΙΩΑΝΝΗΣΑΛΕΝΑΣΚΗΝΗ ΑΡΕΤΕΣ


ΣΥΚΙΑΣ 16.07.2012146,74€63ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΚΗΝΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ


16.07.2012146,74€64ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜΙΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΒΑΡΒΑΡΑΣΚΗΝΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ


16.07.2012146,74€65ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΣΠΑΣΙΑΤΡΙΣΤΙΝΙΚΑ


ΣΚΗΝΗ


16.07.2012146,74€      
 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 320/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ