Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 18/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις  (24) του μηνός Σεπτεμβρίου του
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17054/19-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Λογοτριβή Ελένη


3) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  3) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


4) Σπανός Μιχαήλ                                               4) Γκιώτης Νικόλαος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                5) Χαλκιά Άννα


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   6) Πράτσας Ιωάννης


7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                7) Πετρίδης Νικόλαος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας


9) Φάλκος Κωνσταντίνος


10) Μάντσιος Βασίλειος


11) Κωτσίκας Στυλιανός


12) Γιοβανούδας Βαρσάμης


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Κατσίκης Παναγιώτης


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


19) Μάλαμα Κυριακή


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης
Γεώργιος και Αγίου Νικόλαου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ψηλογιάννης
Γεώργιος και κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν
στην αίθουσα στην έναρξη του τέταρτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Σπανός Μιχαήλ, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Μάντσιος Βασίλειος, 4) κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) κ. Τσιάρας Εμμανουήλ
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος εντός της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη
συνεδρίαση κατά την έναρξη συζητήσεως του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Μάλαμα Κυριακή, 2) κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
κατά την ψηφοφορία του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  306/2012


Θέμα: 5ο  ημ. διατάξεως         


«Γνωμοδότηση για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών
εργασιών της «Παυλίδης Α.Ε.» προς ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσια έκταση εμβαδού
83.225,00 τ.μ. στη θέση «Βραχωτό» του Δ.Δ. Αγίου Νικολάου, Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε.
Χαλκιδικής(ΑΒΛ 167)».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο
(5o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 50257/25-06-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
πολιτικής, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Φυσικών Πόρων Κεντρικής
Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο ζητείται γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση
συναίνεσης ερευνητικών εργασιών της «Παυλίδης Α.Ε.» προς ανεύρεση μαρμάρου σε
δημόσια έκταση εμβαδού 83.225,00 τ.μ. στη θέση «Βραχωτό» του Δ.Δ. Αγίου
Νικολάου, Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής(ΑΒΛ 167).


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη
θέση βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου, η οποία με την αρ. 7/2012
απόφαση του συμβουλίου της συναινεί στις ανωτέρω ερευνητικές εργασίες.


Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης ο
Δήμαρχος και μεγάλο μέρος των δημοτικών συμβούλων ανέφερε ότι η περιοχή είναι
ήδη επιβαρυμένη από λατομική εκμετάλλευση και δεν επιδέχεται άλλης επέμβασης


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου αναφέρει ότι προσπερνάμε με ευκολία την απόφαση της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου,
αν και ο ίδιος είναι αντίθετος στην εν λόγω εκμετάλλευση.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τα
ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Γνωμοδοτεί αρνητικά για τη χορήγηση συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών της «Παυλίδης Α.Ε.» προς ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσια
έκταση εμβαδού 83.225,00 τ.μ. στη θέση «Βραχωτό» της Τ.Κ.Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας,
Π.Ε. Χαλκιδικής.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Χριστοδούλου
Νικόλαος, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Κωστίκας
Στυλιανός, 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Ψηλογιάννης
Γεώργιος, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Μάλαμα Κυριακή, 12) Πράτσας Άγγελος, 13)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος ζητά την αναβολή του θέματος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                        Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 27/09/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ