Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 16/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις είκοσι επτά  (27) του μηνός
Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15235/23-08-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                         1)
Ντέμπλας Κυπαρίσσης


2) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξ.                             2)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Λογοτριβή
Ελένη                                                    3)
Σπανός Μιχαήλ


4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Παπαστεργίου Αχιλλέας


5)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Φάλκος Κωνσταντίνος


6)
Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Μάντσιος Βασίλειος


7) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος                                      7)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


8) Γκιώτης
Νικόλαος                                                  8)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


9) Κωστίκας
Στυλιανός                                               9)
Κατσίκης Παναγιώτης


10) Χαλκιά
Άννα                                                        10)
Τσιάρας Εμμανουήλ


11)
Γιοβανούδας Βαρσάμης                                        11)
Πράτσας Ιωάννης


12) Γκαλή
Γιαννούλα                                                  12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


13) Πράτσας
Άγγελος                                                 13)
Πετρίδης Νικόλαος


14) Μάλαμα
Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι κ. Παρδάλης
Γεώργιος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, κ. Καπλάνης Γεώργιος Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και κ.
Παγώνης Τριαντάφυλλος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, νομίμως κληθέντες.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος,
2) κ. Πετρίδης Νικόλαος και 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, προσήλθαν στη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου Δ.Σ. στο σώμα. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Κατσίκης Παναγιώτης και 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γκιώτης Νικόλαος και 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος
αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος, 3) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος
αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


 


Αριθμός Απόφασης:  263/2012


Θέμα: 1ο  ημ. διατάξεως         


«Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου που αφορά τον
καθορισμό επιβολής δημοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε
το λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1
o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. την αρ.
227/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά (α) την
καταβολή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε 
τρεις ισόποσες δόσεις οι οποίες ορίζονται ως εξής 30/04, 30/07 και 30/09
από το έτος 2013 και εφεξής, (β) έκπτωση 25% των δημοτικών τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης για την κατανάλωση έτους 2012 και (γ) εκ παραδρομής επιβλήθηκε
τέλος αποχέτευσης στην Τ.Κ.Μεταγγιτσίου, ενώ στερείται Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων.


 


Ο Δήμαρχος
αναφέρει ότι ο Νόμος του Καλλικράτη επέβαλλε να μπουν ίδια τέλη σε όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Έτσι με τα τέλη, την επιβολή του ΦΠΑ και τη μη
ορθή καταμέτρηση σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψε πρόβλημα. Τα χρήματα από τους
καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης πάνε σε ανταποδοτικές υπηρεσίες και
συγκεκριμένα για τον Άγιο Νικόλαο έγιναν νέες γεωτρήσεις, ηλεκτροδότηση παλαιών
γεωτρήσεων, αλλαγή υποβρυχίων και πολλές άλλες πρόσθετες εργασίες. Φυσικά και τα
πάγια έξοδα, που είναι το κόστος του ρεύματος, της συντήρησης όλων των
εγκαταστάσεων και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Στο Δήμος μας έχουμε 12.000
υδρόμετρα που από αυτά τα 8.000 χιλιάδες ανήκουν σε μη μόνιμους κατοίκους του
Δήμου. Τα πάγιο αυξήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των υδρομέτρων, που
λόγω μη κατανάλωσης δεν έχουν χρεώσεις. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι
υπάρχει πρόβλημα στο υδρόμετρο, να απευθύνεστε τον υδρονομέα.


 


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι το έτος 2011 πάρθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο μία απόφαση κατά πλειοψηφία. Η μειοψηφία διαφώνησε και ζήτησε
να υπάρξει ισότητα προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Επισήμανε ότι είναι
αδικία εν μέσω κρίσης, να υπάρξει αύξηση τελών. Υπάρχουν ανείσπρακτα έσοδα από
επιχειρήσεις και ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα. Δε συμφωνεί με την εισήγηση του
Δημάρχου, να κάνει τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης με τα πραγματικά. Να ρθεί σε
επόμενο Δ.Σ. θέμα για μείωση των τελών ύδρευσης όπως ήταν πριν το Νόμο του
Καλλικράτη.  Ο Δήμος πρέπει να κάνει
Οργανισμό Ύδρευσης Αποχέτευσης, γίνονται υπερβολικές δαπάνες. Δε ψηφίζει την
πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής . Να μας απασχολήσει με στοιχεία σε επόμενο
Δ.Σ.


 


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος, αναφέρει ότι οι αυξήσεις είναι υπέρογκες. Πρέπει
να είναι ισοσκελισμένα με τις ανάγκες. Να ασκηθεί πίεση να εισπραχτούν τα
ανείσπρακτα έσοδα. Δεν είναι πρόταση αυτή. Δεν την ψηφίζει. Συμφωνεί με τον
κ.Γιοβανούδα να γίνει έλεγχος των αναγκών.


 


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αναφέρει ότι οι αυξήσεις είναι υπέρογκες.
Δεν είναι εξισορρόπηση αυτή. Εμείς προσφύγαμε κατά της απόφασης. Συμφωνεί με
έξοδα για τον Άγιο Νικόλαο, αλλά δεν γίνεται απόσβεση σε μία χρονιά. Συμφωνεί
με τον κ. Γιοβανούδα, δεν συμφωνεί με το Δήμαρχο. Θα ακούσει την πρόταση των
δημοτών και θα πράξει.


 


Η Δημοτική
Σύμβουλος κα Μάλαμα Κυριακή αναφέρει ότι έχει ενημερωθεί από τους κατοίκους του
Αγίου Νικολάου που έχουν συγκεκριμένη πρόταση, με την οποία και συμφωνεί.


 


Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Χαλκιά Άννα αναφέρει ότι έχει φοβερές ενστάσεις επί του θέματος.
Υπάρχει ομόφωνη απόφαση-γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αγίου Νικολάου. Η οικονομική κατάσταση είναι χάλια, ο κόσμος είναι άνεργος, έχει
συρρικνωθεί το εισόδημα των πολιτών, για το λόγο αυτό προτείνει να ακυρωθούν οι
αποφάσεις των δύο δημοτικών συμβουλίων που αφορούν τα τέλη και να φτάσουν τα
δημοτικά τέλη του έτους 2007. Επίσης αιτείται η τελευταία δόση να πληρώνεται
στις 30/12, να έχει ο κόσμος την ευχέρεια να πληρώνει.


 


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αναφέρει ότι εμείς είχαμε 30-35 σελίδες
εισήγηση, εδώ κάνουμε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Φέρτε στοιχεία
πραγματικά. Οι εισηγήσεις πρέπει να συνοδεύονται από σοβαρότητα.


 


Ο Πρόεδρος
της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος αναφέρει ότι υπάρχει ομόφωνη
απόφαση-γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου που
λέει να επανέλθουν οι λογαριασμοί όπως το έτος 2010 και η καταβολή να γίνεται
σε τρεις δόσεις.


 


Κατόπιν ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο σε πολίτες που παρίστανται στη συνεδρίαση, οι
οποίοι διατύπωσαν τις απόψεις τους που παρατίθενται παρακάτω.


Να γίνει
εμπεριστατωμένη μελέτη με τα έξοδα και έσοδα και συναθροιστούν όλα. Υπάρχουν
εταιρείες που δεν έχουν πληρώσει εδώ και 10 χρόνια και πληρώνουν οι πολίτες. Οι
αυξήσεις είναι υπέρογκες. Υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο τώρα με την οικονομική
κατάσταση γι’ αυτό και διαμαρτύρεται, ενώ δεν διαμαρτυρόταν τα προηγούμενα
χρόνια. Δεν πιστεύει ότι όλα αυτά είναι έξοδα. Η μέση αύξηση του νερού που
έγινε είναι 50%. Πρέπει να αφαιρεθεί ένα 30% από τα τέλη αποχέτευσης γιατί δεν
καταλήγουν όλα στην αποχέτευση. Οι δύο τελευταίοι λογαριασμοί ήρθαν μέσα σε
διάστημα τριών μηνών και μάλιστα η λήξη τους ήταν σύντομη. Η ποιότητα του νερού
δεν είναι καλή, και αν συγκρίνει κάποιος τις τιμές με τη Θεσσαλονίκη θα δει ότι
είναι πολύ ακριβότερες, και δε θα μπορέσουν να εισπραχθούν οι λογαριασμοί. Για
το Μεταγγίτσι δεν έχουν δοθεί χρήματα, που να δικαιολογούν τις αυξήσεις.


 


Κατόπιν το
λόγο έλαβε ο Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε ότι η συζήτηση που έγινε ήταν καλή.
Υπήρξε ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων. Μπορεί η μελέτη να μην είναι μεγάλη σε
μέγεθος, αλλά περιεκτική, με πολλή σκέψη και μυαλό. Η απόφαση για τα  πάγια που έλαβε το Δ.Σ. είναι σωστή, γιατί
πρέπει να πληρώνουν και οι μη μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. Συμφωνεί με αυτά που
ειπώθηκαν, όμως ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει. Όταν παρουσιάζονται βλάβες
πρέπει να αποκαθίστανται, να γίνονται καινούργιες γεωτρήσεις και να
ηλεκτροδοτούνται όλες αυτές. Τα έξοδα για όλα αυτά είναι πάρα πολλά, όμως να
γίνει μείωση 25%. Με τη μείωση του 25% οι τιμές θα διαμορφωθούν για τις
κατοικίες που έχουν μία λογική κατανάλωση, χαμηλότερα από ότι τις χρεώσεις του
2010.


Γίνεται
μεγάλη προσπάθεια για να εισπραχθούν οι οφειλές προς το Δήμο, δεσμεύοντας τα
ΑΦΜ όσων οφείλουν. Επαναλαμβάνει ότι όσοι έχουν πρόβλημα με τα κυβικά να
απευθύνονται προς το Δήμο για να βρίσκεται μία λύση. Επίσης για το Μεταγγίτσι έχει
ενταχθεί ο βιολογικός του Μεταγγιτσίου.


Η τελική
πρόταση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να υπάρξει μείωση και για
την κατανάλωση του έτους 2011 και 2012 κατά 25%, να αφαιρεθεί το τέλος
αποχέτευσης από την Τ.Κ. Μεταγγιτσίου και η καταβολή των χρημάτων για τους
λογαριασμούς του επόμενου έτους να γίνεται σύμφωνα με την εισήγηση.


 


Ύστερα από
τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει την πρόταση όπως διατυπώθηκε
από το Δήμαρχο.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Δημάρχου, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, τις τοποθετήσεις των
πολιτών, την αρ. 227/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την τελική
πρόταση του Δημάρχου,


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Α. Εγκρίνει
την αρ.
227/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής:


(α) η καταβολή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης θα γίνεται σε  τρεις ισόποσες δόσεις και οι ημερομηνίες
λήξης αυτών, ορίζονται ως εξής: 30/04, 30/07 και 30/09 από το έτος 2013 και
εφεξής,


(β) έκπτωση 25% των δημοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, στο σύνολο
των χρεώσεων παγίων και κατανάλωσης, για την κατανάλωση έτους 2012,


(γ) Την αφαίρεση του τέλους αποχέτευσης στην Τ.Κ.Μεταγγιτσίου, για την
κατανάλωση του έτους 2012, διότι στερείται Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.


 


Υπέρ είναι
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3)
Λογοτριβή Ελένη, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου,
6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος,
9) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 10) Χριστοδούλου Νικόλαος.


Κατά είναι
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος προτείνει οι χρεώσεις
να γίνουν όπως στα τιμολόγια του έτους 2010, 2) Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος
αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνει την πρόταση, είναι από πίεση των πολικών, 3)
Μάλαμα Κυριακή, η οποία αναφέρει ότι επιφυλάσσεται ως προς το πάγιο,  4) Γκαλή Γιαννουλα, η οποία συμφωνεί με την
πρόταση του κ.Γιοβανούδα, 5) Κατσίκης Παναγιώτης, ο οποίος συμφωνεί με την
πρόταση του κ.Γιοβανούδα 6) Πράτσας Αγγελος, ο οποίος συμφωνεί με την πρόταση
του κ.Γιοβανούδα, 7) Χαλκιά Άννα, η οποία καταψηφίζει την πρόταση και προτείνει
την άρση των δύο τελευταίων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν την επιβολή
δημοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.


 


 


Β. Εγκρίνει ως
εξής:


(α) Τη
μείωση των
δημοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, στο σύνολο των χρεώσεων παγίων
και κατανάλωσης, για την κατανάλωση έτους 2011, κατά ποσοστό 25%.


(β) Την αφαίρεση του τέλους αποχέτευσης στην Τ.Κ.Μεταγγιτσίου, για την
κατανάλωση του έτους 2011, διότι στερείται Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.


 


Υπέρ είναι
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3)
Λογοτριβή Ελένη, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου,
6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος Αρσένης Καλλικρατίδας, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8)
Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος.


Κατά είναι
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος προτείνει οι χρεώσεις
να γίνουν όπως στα τιμολόγια του έτους 2010, 2) Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος
αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνει την πρόταση, είναι από πίεση των πολικών, 3)
Μάλαμα Κυριακή, η οποία αναφέρει ότι επιφυλάσσεται ως προς το πάγιο,  4) Γκαλή Γιαννούλα, η οποία συμφωνεί με την
πρόταση του κ. Γιοβανούδα, 5) Κατσίκης Παναγιώτης, ο οποίος συμφωνεί με την
πρόταση του κ. Γιοβανούδα 6) Πράτσας Αγγελος, ο οποίος συμφωνεί με την πρόταση
του κ. Γιοβανούδα, 7) Χαλκιά Άννα, η οποία καταψηφίζει την πρόταση και
προτείνει την άρση των δύο τελευταίων δημοτικών συμβουλίων που αφορούν την
επιβολή δημοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, 8) Αναγνωστάρας Γεώργιος.


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 30/08/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ