Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 15/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
δύο  (22) του μηνός Ιουλίου του έτους
2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00  μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 12646/16-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκατέσσερις (14) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Αναγνωστάρας Γεώργιος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Φάλκος Κωνσταντίνος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Μάντσιος
Βασίλειος


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          5)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


6) Σπανός Μιχαήλ                                                       6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      9) Τσιάρας
Εμμανουήλ


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                       10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Κωστίκας Στυλιανός                                             11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Χαλκιά Άννα                                                        12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Γκαλή Γιαννούλα                                                  13)
Μάλαμα Κυριακή


14) Πράτσας Άγγελος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος
του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


            Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Παραχώρηση της χρήσης οικοπέδου Δήμου
Σιθωνίας στον ΟΣΚ»
και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το
Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς
και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  253/2012


Θέμα: 1ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Παραχώρηση της χρήσης οικοπέδου Δήμου Σιθωνίας
στον ΟΣΚ».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Ο Δήμος
Σιθωνίας το 2002 αγόρασε οικόπεδο εκτάσεως 1.102,98 € στη θέση «Κάμπος», εντός
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης.


Για να υλοποιηθεί
το έργο «Κατασκευή 2/θεσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Νικήτης», απαιτείται από το
Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας να εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης της συγκεκριμένης
ιδιοκτησίας του Δήμου Σιθωνίας στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για όσο χρόνο
απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω
παραχώρηση.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Παραχωρεί  για χρήση το οικόπεδο του Δήμου Σιθωνίας
εκτάσεως 1.102,98 € στη θέση «Κάμπος» εντός της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, στον
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για όσο χρόνο απαιτηθεί η κατασκευή του 2/θέσιου
Ολοημέρου Νηπιαγωγείου Νικήτης.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 253/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 23/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ