Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 13/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας
Γεώργιος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χαλκιά Άννα


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10)
Πετρίδης Νικόλαος


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Μάλαμα Κυριακή


17) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης
αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί
από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος,
κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  248/2012


Θέμα: 6ο  ημ. διατάξεως         


«Πρόταση για την διαχείριση Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.)».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Η διαχείριση Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην χώρα μας βρίσκεται ενώπιον σημαντικών αυξήσεων κόστους
λόγω της αυξανόμενης παραγωγής ΑΣΑ αλλά και των προσπαθειών ορθολογικοποίησης
της όλης αλυσίδας διαχείρισής τους (πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση,
συλλογή, μεταφορά-μεταφόρτωση, επεξεργασία, διάθεση) που αυξάνουν το μοναδιαίο
κόστος/τόνο που θα πρέπει να μετακυλιστεί στον πολίτη.


 


Έτσι, οι δήμοι στην χώρα μας, εν
μέσω οικονομικής κρίσης και Καλλικρατικής αναδιάρθρωσης, βρίσκονται επιπλέον
αντιμέτωποι με ένα άμεσα επικείμενο (και σε πολλές περιπτώσεις ήδη προ των
πυλών) οικονομικό ‘τσουνάμι’ όσον αφορά τα ΑΣΑ τους, ενώ η όποια περίοδος
χάριτος για τα ακόμη περισσότερο τσουχτερά πρόστιμα μή συμμόρφωσης έχει
παρέλθει ανεπιστρεπτί. Ενδεικτικά μόνον αναφέρεται ότι ο πρόσφατος Νόμος 4042
(ΦΕΚ 24, 13/2/2012) προβλέπει μ.ά. νέο επιπλέον φόρο ταφής ανεπεξέργαστων ΑΣΑ
σε ΧΥΤΑ (επιπλέον 35 ευρώ/τόνο συμμίκτου απορρίμματος από 1/1/2014 με
ετήσια επιπλέον αύξηση 5 ευρώ/τόνο για κάθε περαιτέρω έτος) όπως επίσης και
μετακύλιση των προστίμων λόγω ΧΑΔΑ απευθείας στους ‘υπαίτιους’ δήμους
(κάτι που ήδη πλέον υλοποιείται).


 


Άρα προκύπτει μία καταφανής και
επείγουσα ανάγκη οι δήμοι να μειώσουν τα ΑΣΑ ή υπολείμματά τους που θα
καταλήγουν 'εκτός των τειχών' προς περαιτέρω (ακριβότερη) διαχείριση και
επεξεργασία σύμφωνα και με τον εκάστοτε περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με μία ολοκληρωμένη σειρά από προσεκτικά συγχρονισμένες,
μελετημένες, κοστολογημένες και σχεδιασμένες τοπικές δράσεις πρόληψης, ελαχιστοποίησης,
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης μεγάλου μέρους των
ΑΣΑ τους, οι οποίες θα έχουν σε πολλές περιπτώσεις σαφή κοστολογικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με την διάθεση 'εκτός των τειχών' λόγω αποκεντρωμένων
λύσεων χαμηλότερου κόστους, τοπικών συνεργειών και με άλλα απόβλητα όπως επίσης
και περιορισμού των μεταφορικών.


 


Αυτή η ολοκληρωμένη σειρά τέτοιων
δράσεων παίρνει την μορφή ενός επιχειρησιακού σχεδίου υπό τον τίτλο 'Δήμος
Μηδενικών Αποβλήτων', συμπληρωματικά, υποστηρικτικά και παράλληλα στον εκάστοτε
περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον οποίο ο κάθε δήμος
της χώρας μας εντάσσεται.


 


Ειδικότερα για τον Δήμο Σιθωνίας:


         
Η επικείμενη εξυπηρέτηση από το ΧΥΤΑ Μαυροράχης θα έχει
ήδη υψηλό κόστος τελικής διάθεσης (΄τέλος πύλης’, 28 ευρώ/τόνο συν 30-35
ευρώ/τόνο επιπλέον μεταφορικά), χωρίς να συνυπολογιστεί η βέβαιη μεγάλη αύξησή
του όταν λειτουργήσουν και τα εργοστάσια επεξεργασίας ΑΣΑ στην Μαυροράχη
(επιπλέον 50 ευρώ/τόνο κατ’ ελάχιστον) αλλά και ο προαναφερθείς φόρος ταφής,
παράλληλα με το ήδη σημαντικό κόστος αποκομιδής και ανακύκλωσης (200 ευρώ/τόνο)
λόγω της μεγάλης απόστασης μεταφοράς, της έκτασης του δήμου και του αριθμού των
περιεχόμενων οικισμών.


         
Όλες οι καλώς προωθούμενες λύσεις ευρύτερης
ορθολογικοποίησης στα πλαίσια και του περιφερειακού σχεδιασμού θα συνεπάγονται
σημαντικά επιπλέον κόστη για τον δήμο, τα οποία η προτεινόμενη τοπική
εναλλακτική ορθολογική διαχείριση οργανικών αποβλήτων θα περιορίσει σημαντικά.


         
Η τοπική εναλλακτική ορθολογική διαχείριση οργανικών
αποβλήτων του δήμου θα προωθήσει ‘τοπικές’ λύσεις, προσαρμοσμένες στην τοπική
κουλτούρα και σε συνέργεια με την τοπική οικονομία (γεωργία υπηρεσίες,
τουρισμός, κ.λπ.) αλλά και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές και υποχρεώσεις
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της προγραμματικής
σύμβασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το
σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει την κάτωθι προγραμματική
σύμβαση:


 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


«Ορθολογική διαχείριση οργανικών αποβλήτων του δήμου Σιθωνίας».


 


 


Στη Νικήτη,  σήμερα, την …. του μηνός …. του έτους 2012,
ημέρα ……….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:


 


1. Ο Δήμος Σιθωνίας όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο από το Δήμαρχο κύριο
Ιωάννη Τζίτζιο, ο οποίος ενεργεί με βάση και σε εκτέλεση της με αριθμό ……/2012 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και


2. Το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός
Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας
, το οποίο εδρεύει στο Κτίριο Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, 3
ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη  και εκπροσωπείται κατά το νόμο από την
Καθηγήτρια κυρία Σοφία Κουίδου – Ανδρέου Αντιπρύτανη ΑΠΘ και πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών, έχοντας υπόψη:


α) Τις διατάξεις του άρθρου 100 του
Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει


β) Την με αριθμ. ……/2012 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας


γ) Τη ψήφιση πίστωσης στον κωδικό
εξόδων ΚΑ …………. του οικονομικού έτους 2011 του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας.


συμφωνούν, συνομολογούν και
συναποδέχονται τα εξής:


 


ΑΡΘΡΟ 1


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Ο Δήμος Σιθωνίας, αρμόδιος για
την διαχείριση αποβλήτων στη περιοχή ευθύνης του, επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση
και αναβάθμιση των δράσεων εναλλακτικής ορθολογικής διαχείρισης των οργανικών
αποβλήτων του.


Για την εκπλήρωση των δράσεων
αυτών  ο Δήμος Σιθωνίας συνεργάζεται, με
την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(Επιτροπή Ερευνών), το οποίο διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και
τεχνογνωσία  με σκοπό της ανάπτυξη των
δικτύων ανακύκλωσης και την σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.


 


ΑΡΘΡΟ 2


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ


2.1.      Αντικείμενο της σύμβασης αυτής αποτελεί:


Η ανάπτυξη των δράσεων
εναλλακτικής ορθολογικής διαχείρισης οργανικών αποβλήτων του δήμου Σιθωνίας μέσω
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών.


 


Επιστημονικά
υπεύθυνος του προγράμματος θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ κ. Αβραάμ
Καραγιαννίδης


 


2.2.      Ειδικότερα, το αντικείμενο
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα εργασίας:


1. Υποστήριξη από το ΑΠΘ της
διαδικασίας προμήθειας από τον δήμο Σιθωνίας και διανομής στα νοικοκυριά του
κάδων οικιακής κομποστοποίησης.


2. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των
κατοίκων για την οικιακή κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων όπως επίσης και
την ανακύκλωση απορριμμάτων και μαγειρικών ελαίων.


3. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση στοχευμένων
κοινωνικών και επιχειρηματικών ομάδων (σχολεία, εστιατόρια και ξενοδοχεία του
δήμου) σχετικά με την κομποστοποίηση των οργανικών τους αποβλήτων όπως επίσης
και την ανακύκλωση απορριμμάτων και μαγειρικών ελαίων.


4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των
δράσεων της οικιακής κομποστοποίησης από νοικοκυριά και στοχευμένες
επιχειρηματικές και κοινωνικές ομάδες.


5. Παρακολούθηση της διαδικασίας
κομποστοποίησης.


 


ΑΡΘΡΟ 3


ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Η παρούσα
σύμβαση είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών και ισχύει από την υπογραφή της.
Οποιαδήποτε αλλαγή του χρόνου αυτού μπορεί να γίνει μόνο με κοινή συμφωνία των
μερών και τροποποίηση της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης.


 


ΑΡΘΡΟ 4


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Οι ενέργειες οι
οποίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εδάφιο 1.2  της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης κλιμακώνονται
χρονικά σε φάσεις, ως εξής:


1.     
1η φάση: ολοκλήρωση του πακέτου
εργασίας 1, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης, το αργότερο μέχρι
2 μήνες από την έναρξη της προγραμματικής


2.     
2η φάση: ολοκλήρωση των πακέτων
εργασίας 2 και 3, όπως αυτό περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσης, το αργότερο
μέχρι 6 μήνες από την έναρξη της προγραμματικής


3.     
3η φάση: ολοκλήρωση των πακέτων
εργασίας 4 και 5, όπως αυτό περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσης, το αργότερο
μέχρι 9 μήνες από την έναρξη της προγραμματικής


 


ΑΡΘΡΟ 5


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ


Για την επίτευξη του σκοπού της
παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν
τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα:


1. Ο Δήμος Σιθωνίας
αναλαμβάνει:


·       
Τη χρηματοδότηση του έργου


·       
Την έγκαιρη παροχή κάθε διευκόλυνσης για την
απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου


·       
Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου της
παρούσας σύμβασης, τηρώντας τις αναγραφόμενες ημερομηνίες


·       
Τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης


 


2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας
αναλαμβάνει:


·       
Την εκπόνηση της προβλεπόμενης από το άρθρο
ερευνητικής εφαρμογής


·       
Την οικονομική διαχείριση του έργου


·       
Τη σύνταξη τελικής έκθεσης για το έργο


·       
Τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης


 


Η δαπάνη αναπαραγωγής των
σχεδίων, κειμένων και λοιπών παραδοτέων, η σμίκρυνση ή μεγέθυνση αυτών βαρύνει
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός
κονδυλίων έρευνας
, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της
παρούσας.


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας, μέσω του
επιστημονικά υπευθύνου του έργου, υποχρεούται να συμμετέχει σε συσκέψεις της
συμμετοχικής διαδικασίας, της Επιτροπής Επίβλεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου και
άλλους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες σε όλη τη διάρκεια των ερευνών.


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας παραμένει
υπεύθυνος για την αρτιότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τα δεδομένα της Τέχνης
και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψή τους
επανορθώνεται από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός
Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας
με επιβάρυνσή του.


Η οποιαδήποτε επέκταση,
συμπλήρωση, τροποποίηση ή διακοπή της έρευνας θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας. 


 


ΑΡΘΡΟ 6


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Το περιεχόμενο της σύμβασης
ορίζεται από τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα που αντιστοιχούν σε αυτά.


Η υποβολή των παραδοτέων κάθε
πακέτου εργασίας θα γίνεται με αίτηση του Αναδόχου που την καταθέτει στο πρωτόκολλο
του Δήμου.


Ειδικότερα, τα παραδοτέα ανά
πακέτο εργασίας αποτυπώνονται στους 
παρακάτω πίνακες:Πακέτο εργασίαςΠαραδοτέοΠοσότητα1.
Υποστήριξη από το ΑΠΘ της διαδικασίας προμήθειας από τον δήμο Σιθωνίας και
διανομής στα νοικοκυριά του 3.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης.Μελέτη – τεχνική έκθεση της
προμήθειας.


 


Βάση δεδομένων με τους διανεμημένους
κάδους και τα στοιχεία των κατόχων τους.1


 


12.
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων (3.000 νοικοκυριά – 100% του συνόλου
του δήμου Σιθωνίας) για την οικιακή κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων
όπως επίσης και την ανακύκλωση απορριμμάτων και μαγειρικών ελαίων.Έκθεση αναφοράς με καταγραφή τουλάχιστον
3.000 οικιακών διευθύνσεων (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, Δημοτική
Ενότητα και –όπου χρειάζεται- αριθμός διαμερισμάτων) όπου έγινε
ενημέρωση-ευαισθητοποίηση με τα αντίστοιχα στοιχεία (ημερομηνία,
παρατηρήσεις).


 


Διεξαγωγή  σεμιναρίων επίδειξης χρήσης του κάδου
κομποστοποίησης και  παροχή οδηγιών
για  τη διαδικασία της κομποστοποίησης.1


 


 


 


 


53.
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση στοχευμένων κοινωνικών και επιχειρηματικών ομάδων
(όλα τα σχολεία, εστιατόρια και ξενοδοχεία του δήμου) σχετικά με την κομποστοποίηση
των οργανικών τους αποβλήτων όπως επίσης και την ανακύκλωση απορριμμάτων και
μαγειρικών ελαίων.Έκθεση αναφοράς με καταγραφή όλων των
εξω-οικιακών διευθύνσεων (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, Δημοτική
Ενότητα και –όπου χρειάζεται- αριθμός διαμερισμάτων) από εστιατόρια,
ξενοδοχεία και σχολεία του δήμου όπου έγινε ενημέρωση-ευαισθητοποίηση με τα
αντίστοιχα στοιχεία (ημερομηνία, παρατηρήσεις).


 


Διεξαγωγή  σεμιναρίων επίδειξης χρήσης του κάδου
κομποστοποίησης και  παροχή οδηγιών
για  τη διαδικασία της κομποστοποίησης.1


 


 


 


 


 


54.
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των δράσεων οικιακής κομποστοποίησης από
τουλάχιστον 1000 νοικοκυριά (33% του συνόλου του δήμου Σιθωνίας) και όλα τα
εστιατόρια, ξενοδοχεία και σχολεία του δήμου.Ερωτηματολόγιο  1 Συμπλήρωση τουλάχιστον 1000 ερωτηματολογίων.1 Έκθεση εξαγωγής αποτελεσμάτων –
στατιστικών στοιχείων της έρευνας με την μέθοδο του ερωτηματολογίου που
αξιολογεί την συμμετοχή, την ικανοποίηση και παρουσιάζει τις προτάσεις των
νοικοκυριών του δήμου Σιθωνίας για τις δράσεις της οικιακής κομποστοποίησης
και της εναλλακτικής διαχείρισης οργανικών αποβλήτων15. Παρακολούθηση της διαδικασίας κομποστοποίησης.  Τουλάχιστον 1000 επισκέψεις σε νοικοκυριά,
εστιατόρια και ξενοδοχεία του δήμου Σιθωνίας.Ημερολόγια και φύλλα   επισκέψεων
σε  νοικοκυριά
, εστιατόρια και ξενοδοχεία του δήμου Σιθωνίας.10006. Μελέτη-επίβλεψη συμπληρωματικών δράσεων
υποστήριξης της εναλλακτικής διαχείρισης οργανικών αποβλήτων του δήμουΚατάστρωση και αξιολόγηση σεναρίων
κομποστοποίησης της γειτονιάς και κεντρικής δημοτικής κομποστοποίησης αστικών
οργανικών στερεών αποβλήτων του δήμου. Παρακολούθηση-υποστήριξη της
υλοποίησης του επικρατέστερου σεναρίου.1


 


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας υποβάλλει πλήρη
αντίγραφα (σχέδια, κείμενα κ.τ.λ. και διαφάνειες, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο
Σιθωνίας) των παραδοτέων.


Όλα τα παραδοτέα υπογράφονται και
σφραγίζονται. Κάθε πακέτο εργασίας υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα και
παραδίδεται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.


 


ΑΡΘΡΟ 7


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ -ΤΡΟΠΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Ο προϋπολογισμός
της σύμβασης αυτής ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ   (30.000,00 €), στο οποίο περιλαμβάνονται όλες
οι νόμιμες κρατήσεις, μεταξύ των οποίων και η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 Υπ. Απ. ΚΑ 679/22.08.1996 παρακράτηση
υπέρ της Επιτροπής Ερευνών. Στο εν λόγω ποσό δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.


Οι οικονομικοί
πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση της σύμβασης θα προέρχονται από το Δήμο
Σιθωνίας. Ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτες πηγές χρηματοδότησης για την
υλοποίηση της σύμβασης. Για τη χρηματοδότηση της σύμβασης ο Δήμος Σιθωνίας έχει
διαθέσει πίστωση στον υπ. αριθμ. ………… ΚΑ του προϋπολογισμού του οικ. έτους
2012, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Το ανωτέρω ποσό
θα κατατίθεται τμηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Ερευνών) από
τον πρώτο συμβαλλόμενο, ύστερα από βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι ο
δεύτερος συμβαλλόμενος εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση, ως εξής:


Α) Με την
υπογραφή της σύμβασης το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον
ΦΠΑ 23%.


Β) Με την
έγκριση της
1ης φάσης το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ  (5.000,00€),
πλέον ΦΠΑ 23%.


Γ) Με την
έγκριση της
2ης φάσης το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ  (5.000,00€),
πλέον ΦΠΑ 23%.


Δ) Με την
έγκριση της
3ης φάσης το
ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ  (5.000,00€),
πλέον ΦΠΑ 23%.


 


Η διαχείριση της
χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του Ειδικού Λογαριασμού του
Α.Π.Θ.. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται στον υπ’ αριθ.
5202-002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ειδικός Λογαριασμός  στην Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Αγγελάκη
αρ. 18, Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8-1996.


 


 


ΑΡΘΡΟ 8


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών) αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του
αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνεται και η απόδοση των
νόμιμων τελών, φόρων και κρατήσεων και γενικά η εκπλήρωση κάθε τυπικής υποχρέωσης
της ερευνητικής ομάδας και των συνεργατών της προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 


 Με την ολοκλήρωση των ενεργειών που αποτελούν
το περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών) θα καταθέσει στο Δήμο Σιθωνίας έκθεση δαπανών,
καθώς και αντίγραφα παραστατικών του αντικειμένου της Σύμβασης, εφόσον αυτά
απαιτούνται.


 


ΑΡΘΡΟ 9


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Γενικός υπεύθυνος του έργου είναι
ο κ. Αβραάμ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών του Α.Π.Θ.


 


ΑΡΘΡΟ 10


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν το συντονισμό όλων των
ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της Σύμβασης και την
παρακολούθηση της εφαρμογής της σε κοινή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:  1. Δύο εκπροσώπους του Δήμου Σιθωνίας, οι οποίοι θα
    ορισθούν με Απόφαση Δημάρχου, ένας εκ των οποίων θα προεδρεύει της
    Επιτροπής.

  2. Τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.


Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα
παραδοτέα κάθε φάσης αποφασίζει για την έγκρισή τους. Επίσης αποφασίζει για
κάθε αναγκαία ενέργεια η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή υλοποίηση του
προγράμματος αυτής της Σύμβασης.


Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά
που κρίνεται αναγκαίο ή εφόσον ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής.


Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του
εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να
γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.


 


ΑΡΘΡΟ 11


ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ


Η έγκριση της 1ης έως 3ης
φάσης του έργου πραγματοποιείται με απόφαση του της Επιτροπής Παρακολούθησης,
που παραλαμβάνει τις φάσεις.


Αν σε μία φάση τα παραδοτέα είναι
ελλιπή, εφόσον η έλλειψη δεν αφορά στο ουσιαστικό περιεχόμενο της φάσης, είναι
δυνατόν η Επιτροπή Παρακολούθησης, να δώσει εντολή εκτέλεσης της επόμενης φάσης,
με υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει τα στοιχεία στην επόμενη φάση.


Η έγκριση κάθε φάσης ή η
κοινοποίηση των σχετικών παρατηρήσεων πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός
δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, όπως αναφέρεται στο άρθρο
4 της παρούσας. Στην περίπτωση παρατηρήσεων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας υποχρεούται να
διορθώσει ή να συμπληρώσει τα παραδοτέα σε προθεσμία που θα ορίζει η Επιτροπή
Παρακολούθησης.


Μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας από την υποβολή των αποδεκτών παραδοτέων, η φάση θεωρείται ως καλώς
παραληφθείσα και εγκριθείσα.


 


 


ΑΡΘΡΟ 12


ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ


Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Δήμο Σιθωνίας.


Κάθε καθυστέρηση καταβολής των
παραπάνω αμοιβών, πέραν των 30 ημερών από τις χρονικές προθεσμίες που
προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση με υπαιτιότητα του Δήμου Σιθωνίας,
συνεπάγεται παράταση της προθεσμίας των αμέσως επόμενων τμημάτων των
παραδοτέων, ίση προς το χρόνο καθυστέρησης.


Σε περίπτωση που το πρακτικό της
Επιτροπής Παρακολούθησης αναφέρει ουσιαστικές παραλείψεις των παραδοτέων σε
οποιαδήποτε φάση, ο Δήμος Σιθωνίας μπορεί να προβαίνει σε κράτηση μέχρι τριάντα
τοις εκατό (30%) επί της προβλεπόμενης για τη φάση αμοιβής, εκτός εάν η Επιτροπή
Παρακολούθησης προτείνει μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Η παρακράτηση
επιστρέφεται μετά την επανόρθωση από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός
Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας
αυτών των παραλείψεων.


Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης,
γίνεται παραλαβή των στοιχείων που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 


ΑΡΘΡΟ 13


 ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ


Η επιστημονική ομάδα και οι
συνεργάτες της, στους οποίους ανατίθεται το παρόν έργο, ευθύνονται έναντι του
Δήμου εξ ολοκλήρου για όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
Σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία.


Εάν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας δεν τηρήσει τις
προβλεπόμενες προθεσμίες παράδοσης των φάσεων, για οποιοδήποτε λόγο πλην
ανωτέρας βίας υποχρεούται, με απόφαση του Δ.Σ. που θα εκδίδεται ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην καταβολή ποινικής ρήτρας, που αφορά
στην υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας της έρευνας.


Η ρήτρα αυτή αρχίζει να ισχύει
μετά παρέλευση δύο μηνών από την προθεσμία παράδοσης της εκάστοτε φάσης και
ισούται με ποσοστό τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%) για τους πρώτους δύο μήνες
εφαρμογής της και με ποσοστό πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%) για το περαιτέρω
διάστημα, επί του καθαρού προ Φ.Π.Α. κόστους του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7
της παρούσας, και έως του συνολικού κόστους του έργου.


Το ποσό της ποινικής ρήτρας, η
οποία θα επιβληθεί κατά τα ανωτέρω στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός
Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας
σε περίπτωση καθυστέρησης μιας
φάσης, συμψηφίζεται εφόσον το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός
Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας
παραδώσει την επόμενη φάση σε χρόνο
μικρότερο από τον προβλεπόμενο κατά διάστημα ίσο με τον χρόνο καθυστέρησης της προηγούμενης
φάσης.


Η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι
ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή μη οποιασδήποτε ζημίας του Δήμου Καλαμαριάς. Για τη
ζημία αυτή ο Δήμος Σιθωνίας επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός του κατά τις
κείμενες διατάξεις.


Οιαδήποτε αμφισβήτηση περί του κύρους
ή την ερμηνεία όρου της παρούσας λύεται μεταξύ των μερών με φιλικό διακανονισμό
ή, σε περίπτωση αδυναμίας επιτεύξεως αυτού, τα μέρη προσφεύγουν στη δικαστική
επίλυση.


Σε περίπτωση που λόγω υπαίτιας
αντισυμβατικής συμπεριφοράς συμβαλλομένου μέρους προκύψει ζημία εις βάρος των
άλλων, είναι δυνατή η υπαναχώρηση από την παρούσα, χωρίς να αποκλείεται η
εναντίον του δικαστική επιδίωξη για ικανοποίηση κάθε αξιώσεως για αποζημίωση.


 


ΑΡΘΡΟ 14


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Για την τροποποίηση, παράταση ή
διακοπή της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα
υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων μερών.


 


ΑΡΘΡΟ 15


ΓΕΝΙΚΑ


Απαγορεύεται η υπό του Αναδόχου,
χωρίς την έγκριση του Δήμου Σιθωνίας, κοινοποίηση των στοιχείων της έρευνας ή
μέρους αυτών κατά τον χρόνο εκπόνησης του έργου.


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας υποχρεούται να
συνεργάζεται με το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου κατά το
διάστημα υλοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, παρέχοντας διευκρινίσεις ή
κατά περίπτωση μικρής κλίμακας προσαρμογές και διορθώσεις στοιχείων των
συμπληρωματικών τεχνικών μελετών, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.


 


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας υποχρεούται να
παρέχει στοιχεία προς το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όταν του
ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της
έρευνας, πριν από την ολοκλήρωση των αντίστοιχων φάσεων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρούσα.


 


Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε
πέντε (5) αντίγραφα από τα οποία τρία (3) παραλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας.


ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


 Για το Δήμο Σιθωνίας


 


Ο Δήμαρχος


Ιωάννης Τζίτζιος Για το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας


 


1. Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ,


Καθηγήτρια Σοφία Α.
Κουΐδου – Ανδρέου


 


2. Ο Επιστημονικά
Υπεύθυνος του έργου


Αναπληρωτής
Καθηγητής


Αβραάμ
Καραγιαννίδης 


 


 


 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα
Μαρία, 4) Χαλκιά Άννα, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου, 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Ψηλογιάννης
Γεώργιος, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 12) Μάλαμα
Κυριακή, 13) Πράτσας Άγγελος.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος ψηφίζει να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να
υπογράψει την προγραμματική σύμβαση.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 248/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 13/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ