Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 13/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας
Γεώργιος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χαλκιά Άννα


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10)
Πετρίδης Νικόλαος


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Μάλαμα Κυριακή


17) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης
αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί
από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος,
κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  246/2012


Θέμα: 4ο  ημ. διατάξεως         


«Απόδοση ποσοστού 1% στο Δημόσιο και δημιουργία
κωδικού».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο του
Τμήματος Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου Σιθωνίας σύμφωνα με το οποίο:


“Στο Φ.E.K. 1029/B/24.11.97 δημοσιεύθηκε η
45081/97
κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομικών, που αφορά τη μη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής
Ενημερότητας (A.Φ.E.), για οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις.


Η Ταμειακή μας υπηρεσία προχώρησε στην
δέσμευση ΑΦΜ οφειλετών του Δήμου μας


Σε όσες περιπτώσεις έχει δεσμευθεί η
χορήγηση A.Φ.E. με έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Δ.O.Y. του υπόχρεου ,  η δέσμευση αυτή αίρεται  με ολική εξόφληση της οφειλής ή χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα 
(Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας O.T.A.,  για δήμους που έχουν ίδια ταμειακή υπηρεσία )


Oι O.T.A. και οι νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις που εξυπηρετούνται με την ανωτέρω διαδικασία χορήγησης A.Φ.E.,
στην περίπτωση ευδοκίμησης του μέτρου, οφείλουν να αποδίδουν ποσοστό 1% (ένα
τοις εκατόν) στο Δημόσιο, μέσω της Δ.O.Y. που ζήτησαν τη δέσμευση χορήγησης του
αποδεικτικού ενημερότητας για οφειλέτες τους, στο τέλος κάθε μήνα. Το ανωτέρω
ποσό (1% υπέρ του Δημοσίου) θα αποδίδεται στον ενιαίο λογαριασμό
"Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης".


 


Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε για
την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα αποφασίζεται:


·        
Η
απόδοση ποσοστού 1% (ένα τοις εκατό )στο Δημόσιο, μέσω της Δ.O.Y. που ζητήθηκε
η δέσμευση  χορήγησης του αποδεικτικού
ενημερότητας για οφειλέτες μας , στο τέλος κάθε μήνα.


·        
Η
δημιουργία και η ενίσχυση του Κ.Α 00.63.31 (Λοιποί Φόροι & Τέλη) του
προϋπολογισμού  του Δήμου Σιθωνίας
οικονομικού έτους 2012 με το ποσό των 5.000,00€ προκειμένου να γίνεται η
απόδοση του ποσοστού 1%(ένα τοις εκατό )στο Δημόσιο, μέσω της Δ.O.Y. που
ζητήθηκε η δέσμευση . 


·        
Η
ψήφιση της σχετικής πίστωσης θα γίνεται κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε
το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Α) Την απόδοση ποσοστού 1% στο
Δημόσιο, μέσω της Δ.Ο.Υ. που ζητήθηκε η δέσμευση χορήγηση του αποδεικτικού
ενημερότητας για οφειλέτες μας, στο τέλος κάθε μήνα.


Β) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012.


Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση
5.000,00 € στον Κ.Α. 02.00.6331 με τίτλο «Λοιποί φόροι & Τέλη).


Γ) Η ψήφιση της σχετικής πίστωσης
θα γίνεται κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 246/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 13/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ