Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 13/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις έντεκα  (11) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11927/06-07-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Αναγνωστάρας
Γεώργιος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4)
Γκιώτης Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Χαλκιά Άννα


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Κατσίκης Παναγιώτης


9) Μάντσιος Βασίλειος                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                             10)
Πετρίδης Νικόλαος


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Γκαλή Γιαννούλα


13) Πράτσας Άγγελος


14) Πράτσας Ιωάννης


15) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


16) Μάλαμα Κυριακή


17) Φάλκος Κωνσταντίνος


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης  Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Κατσίκης Παναγιώτης και κα. Χαλκιά Άννα προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του τέταρτου
θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης
αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί
από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γκαλή Γιαννούλα, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος,
κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που
αφορά την «Αποδοχή
ποσού 53.785,00 € για
καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης της παρ. 1 του
άρθρ. 56 του Ν. 3518/06 σε υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας
(ΕΟΠ) και
κατανομή στο ΝΠΔΔ»
και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το
Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς
και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  242/2012


Θέμα: 5ο  εκτός ημ. διατάξεως           


«Αποδοχή ποσού 53.785,00 € για καταβολή της
εφάπαξ αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρ. 56 του Ν. 3518/06 σε υπαλλήλους του
πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ) και κατανομή στο ΝΠΔΔ».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο
(5o) θέμα εκτός της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’
αριθμ.: 18773/07-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , Τμήμα Οικονομικής
Δ/σης ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο επιχορηγείται ο Δήμος μας με το ποσό των
53.785,00 € για την καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρ. 56 του
Ν. 3518/06 σε υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ). Επίσης
θέτει υπόψη του Δ.Σ. το γραμμάτιο είσπραξης του ανωτέρω ποσού από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.


            Το
ανωτέρω ποσό δεν είχε προβλεφθεί αρχικά στον προϋπολογισμό του Δήμου για το
λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί σχετικός κωδικός εσόδων, να γίνει αποδοχή και
κατανομή του ποσού.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


1) Αποδέχεται το ποσό των 53.785,00 € για καταβολή
της εφάπαξ αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρ. 56 του Ν. 3518/06 σε υπαλλήλους του
πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ).


2) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012, ως εξής:


Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 53.785,00 € στον Κ.Α.
06.00.1216 με τίτλο «
Καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης της παρ. 1 του
άρθρ. 56 του Ν. 3518/06 σε υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας
(ΕΟΠ)», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου στον κωδικό εξόδων
Κ.Α. 02.00.6715.0012 με τίτλο «Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου του Ν3852/2010
«Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και κατανέμει:


 


Α) Ποσό εκ 53.785.00 € στο ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», για καταβολή της
εφάπαξ αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρ. 56 του Ν. 3518/06 σε υπαλλήλους του
πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ).


Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’ ονόματι του Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 242/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 13/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ