Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 12/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης Παναγιώτης


14) Πράτσας Άγγελος


15) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Στη συνεδρίαση προσήλθε η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός
αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει
εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την
ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ.Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της
ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Αριθμός Απόφασης:  232/2012


Θέμα: 14ο ημ. διατάξεως        


«Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2012 (Β.Δ.
28.3/15-4-1957)».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο
τέταρτο (14ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Βάσει του υπ’ αριθμ.: 6427/05-06-2012 εγγράφου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.: 98/2012 απόφαση
Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων
αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των
θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται
κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2
του Β.Δ.28.3/15.4.1957.», καλείται τώρα το Δ.Σ. να λάβει απόφαση επιλογής
εποχικών υδρονομέων. Έχοντας της 
αιτήσεις τους  που έχουν
συγκεντρωθεί, ώστε να ξεκινήσουν την εργασία τους οι υδρονομείς, λόγω όμως  της αναστολής των προσλήψεων για τις  εκλογές, μειώθηκε ο χρόνος διάρκειας της
σύμβασής τους.


Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος διάβασε τα ονόματα των προτεινόμενων προς
επιλογή εποχικών υδρονομέων ανά δημοτική ενότητα, όπου συνεκτιμήθηκε η εμπειρία
και η γνώση των τοπικών πραγμάτων από τους προτεινόμενους και ζήτησε από το
σώμα να αποφασίσει σχετικά.


            Ύστερα από τα ανωτέρω
ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


            Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Αντιδημάρχου, τα ανωτέρω έγγραφα,


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Συμφωνεί με την πρόταση του εισηγητή και επιλέγει τους παρακάτω
εποχικούς υδρονομείς ανά Δημοτική Ενότητα:


1.     
Για τη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας τους κ.κ.:


Α) Δημητρέλης
Ιωάννης του Χρήστου


Β) Ιλαρίου
Εμμανουήλ του Δημητρίου


Γ) Γκιζγκής
Λάζαρος του Παράσχου


Δ) Παγώνης
Γεώργιος του Τριανταφύλλου


Ε) Καραλής
Αστέριος του Ιωάννη


Ζ) Γκιούρας
Θεόδωρος του Χρήστου


 


2.     
Για τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης τους κ.κ.:


Α)Συνιώρης Αθανάσιος
του Νικολάου,


Β) Κλαρούμενος
Αθανάσιος του Νικολάου


Γ) Τσομπανίδης
Αντώνιος του Αποστόλου


 


Υπέρ είναι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χαλκιά Άννα, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος,
4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Κωστίκας
Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10)
Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13)
Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 16) Μάλαμα
Κυριακή.


Κατά είναι ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 232/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ