Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 12/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ  (28) του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 18:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 11189/22-06-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαπέντε (15) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1)
Λαθούρη Πάργα Μαρία


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                           2)
Λογοτριβή Ελένη


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        4)
Φάλκος Κωνσταντίνος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           5)
Μάντσιος Βασίλειος


6) Χριστοδούλου Νικόλαος                                        6)
Γκιώτης Νικόλαος


7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      7)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         8)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


9) Κωστίκας Στυλιανός                                               9)
Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Χαλκιά Άννα                                                        10)
Πράτσας Ιωάννης


11) Γεωργιάδης Αναστάσιος                                       11)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος


12) Γκαλή Γιαννούλα                                                  12)
Πετρίδης Νικόλαος


13) Κατσίκης Παναγιώτης


14) Πράτσας Άγγελος


15) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η
γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση βρίσκεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Στη συνεδρίαση προσήλθε η
Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του
Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα βρίσκεται εκτός
αίθουσας στο τρίτο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Σπανός Μιχαήλ προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας βγαίνει
εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει μετά την
ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ.Πράτσας Άγγελος αποχωρεί από τη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο θέμα της
ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


           


Αριθμός Απόφασης:  231/2012


Θέμα: 13ο ημ. διατάξεως        


«Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώθηκαν από
την «Χ.Σιδερίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.».


 


Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Η εταιρεία με
την επωνυμία «Χ.ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ και Σια Ο.Ε.» υπέβαλε με την από 20-7-2011 αίτησή
της, αίτημα αναπροσαρμογής (δραστικής μείωσης) του μισθώματος και για τους
τρεις μίσθιους χώρους που της έχει εκμισθώσει ο Δήμος και χρησιμοποιεί μέσα στο
κάμπινγκ «Πλατανίτσι» κατά 50% επικαλούμενη και άλλες αποφάσεις που έχουν
ληφθεί για ακίνητα στην ευρύτερη περιφέρεια, προβάλλοντας τους λόγους που
ειδικά και εμπεριστατωμένα εκθέτει στο περιεχόμενό της σχετικής αίτησής της.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.: 124/2012 απόφασή του ανέβαλε τη λήψη αποφάσεως επί
του σχετικού θέματος προκειμένου να διερευνηθεί εκτενέστερα από νομικής
απόψεως.


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. το από 06/06/2012 γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου κ.
Κυριακόπουλου Δημητρίου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης
απόφασης σύμφωνα με το οποίο αναφέρεται ότι «Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η μείωσή του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων
που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1
η
Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται
ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα
με τις τιμές αγοράς. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών
στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το
20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί
το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.
Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων».


Η εν λόγω
διάταξη, προσπαθώντας να αμβλύνει την δυσαναλογία μεταξύ των εκατέρωθεν
παροχών, ήτοι τη δυσαναλογία μεταξύ των καταβαλλόμενων μισθωμάτων σε σχέση με
την πραγματική μισθωτική αξία των ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι, επιτρέπει
τη μείωση των εν λόγω μισθωμάτων, καθορίζοντας όμως ως ανώτατο ποσοστό της
μείωσης το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται.


Είναι δυνατή η
αναδρομική μείωση των μισθωμάτων από την ημερομηνία που η εταιρεία με την
επωνυμία «Χ.ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», 
υπέβαλε την αίτηση αναπροσαρμογής (δραστικής μείωσης), ήτοι από τις
20-7-2011. Ωστόσο σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.
4071/2012 η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.


Ο Δήμαρχος
προτείνει να γίνει μείωση μισθωμάτων ακινήτων και το μίσθωμα για το έτος 2011 και
για τα τρία ακίνητα να διαμορφωθεί στις 50.000,00 € και για το έτος 2012 για τα
τρία ακίνητα να διαμορφωθεί στις 80.000,00 €.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από  διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το ανωτέρω γνωμοδοτικό σημείωμα
του δικηγόρου και την πρόταση του Δημάρχου,


Αποφασίζει


 


Α. Έπειτα από τη γνωμοδότηση του
νομικού συμβούλου αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη μείωση των μισθωμάτων για το
έτος 2011 και το συνολικό μίσθωμα για τα τρία ακίνητα να γίνει 50.000,00 €.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1)Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χαλκιά Άννα, 3) Χριστοδούλου Νικόλαος,
4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Κωστίκας
Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10)
Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13)
Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 16)
Μάλαμα Κυριακή.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ.Πράτσας Άγγελος, ο οποίος διαφωνεί στη μείωση του 50% των μισθωμάτων για το
έτος 2011.


 


Β. Για το έτος 2012 και
λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4071/2012 που δεν επιτρέπει μειώσεις μισθωμάτων άνω του
20% αποφασίζει ομόφωνα το συνολικό μίσθωμα για τα τρία ακίνητα να γίνει
80.000,00 €.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 231/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 02/07/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ