Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  209/2012


Θέμα: 30ο ημ. διατάξεως (31ο
στη σειρά)
       


«Διαχείριση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στο Ν. 4039/2/2/2012(ΦΕΚ 15/2012)»».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τριακοστό (30
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τριακοστό πρώτο στη σειρά,
ανέφερε ότι:


 


Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4039/2/2/2012  (ΦΕΚ 15/2012) για τα δεσποζόμενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη
χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και το Άρθρο 9 παράγραφος 1, οι Δήμοι
υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς που ζουν στην επικράτεια τους.


 


Επομένως:


1 Οι Δήμοι ή σύνδεσμοι Δήμων και σε συνεργασία με φιλοζωικές
ενώσεις οφείλουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη δραστηριότητα αυτή.


α) να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό οχήματα
και να εξασφαλίσουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο για την διαχείριση και
περισυλλογή των ζώων, ανθρώπινο δυναμικό.


β) να δημιουργήσουν κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, εντός 2 ετών από την ισχύ του Νόμου και να δρομολογήσουν την
συνεργασία τους με τους κτηνιάτρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
και των Δήμων για την σήμανση και καταγραφή των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων
της επικράτειας τους. Να οργανώσουν τους χώρους των Υπηρεσιών αυτών κατά το
δυνατόν, ώστε να είναι εφικτή η διενέργεια στειρώσεων αδέσποτων ζώων, από
εθελοντές κτηνίατρους, στους χώρους αυτούς και μέχρις ότου οι Δήμοι
οικοδομήσουν και εξοπλίσουν τα δικά τους ιατρεία.


γ) να φροντίσουν για την ηλεκτρονικού τύπου οργάνωση τους
ώστε να λειτουργήσει σωστά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των δεσποζόμενων
και αδέσποτων ζώων συντροφιάς της περιοχής τους και η σύνδεση του με την βάση
δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


δ) να εφοδιαστούν με το απαραίτητο για την σήμανση υλικό (
αποκριτές πομποδέκτες τύπου
ISO 11784 και
τεχνολογίας
HDX ή  FDXB και την κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης
αυτών.


ε) να συγκροτήσουν πενταμελή επιτροπή εφαρμογής και ελέγχου
του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως ο Νόμος
ορίζει.


στ) να εφαρμόσουν προγράμματα στείρωσης των αδέσποτων ζώων
είτε σε συνεργασία με τους τοπικούς κτηνίατρους, υπογράφοντας συμβάσεις μαζί
τους είτε σε συνεργασία με Ευρωπαίους εθελοντές κτηνίατρους ή και με τους δύο


τρόπους.


ζ) να αναλάβουν καμπάνιες ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης των δημοτών τους, ώστε
να περιοριστεί η εγκατάλειψη και να σταματήσουν οι κακοποιήσεις ζώων στην
περιοχή τους και να οργανώσουν δίκτυο υιοθεσιών.


η) να ενημερώσουν την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου τους για
την αρμοδιότητα της σε σχέση με τους ελέγχους που αφορούν στα ζώα.   


θ) να φέρουν άμεσα το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο ώστε να
ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις το συντομότερο δυνατό.


 


2.Σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο, τα πρόστιμα των
παραβάσεων  αποτελούν έσοδο για τους
Δήμους, για να χρησιμοποιηθούν για τις δαπάνες τους για την διαχείριση των
αδέσποτων ζώων. Επίσης οι Δήμοι, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μπορούν
να εισπράττουν το ανώτατο 3 Ευρώ για κάθε δεσποζόμενο ζώο που σημαίνεται και να
διαθέτουν και τα χρήματα αυτά για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων


 


3. Οι Δήμοι πρέπει να ζητήσουν και να διατηρήσουν την
συνεργασία και την συνδρομή των φιλοζωικών σωματείων της περιοχής τους και να
υπογράψουν σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ τους. Τα φιλοζωικά σωματεία διαθέτουν τη
γνώση και την εμπειρία της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έχουν στα
χέρια τους πλούσιο υλικό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών,
διαχειρίστηκαν επί χρόνια τα θέματα των αδέσποτων και των ζώων γενικότερα με
άλλους φορείς ( Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Αστυνομία, Αρμόδια Υπουργεία ) και
διατηρούν επαφές με μεγάλες αντίστοιχες οργανώσεις των χωρών της ΕΕ από τις
οποίες έχουν και θα έχουν κάθε είδους στήριξη και βοήθεια.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας
(άρθρο 9 παρ.1 & 2 του Ν.4039/2012) με το μοναδικό φιλοζωικό σωματείο στα
όρια του Δήμου μας με την επωνυμία «Άνθρωποι και Ζώα», λόγω μη υπαρχουσών
υποδομών από τις υπηρεσίες του Δήμου μας.


Η σύμβαση έχει ως κάτωθι:


 


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ


 


 


Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:


  1. Ο Δήμος Σιθωνίας του Νομού Χαλκιδικής, ο οποίος
  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του Ιωάννη Τζίτζιο


  1. Το φιλοζωικό σωματείο με την επωνυμία ΄΄ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΚΑΙ ΖΩΑ ΄΄ με έδρα τη Νικήτη Χαλκιδικής που εκπροσωπείται νόμιμα από την
  κ. Σαμίρα Αμπού Χαντάν του Σαμήρ.


 


Οι
οποίοι στη συνέχεια θα αποκαλούνται, για συντομία,
o πρώτος Δήμος και ο δεύτερος φιλοζωικό σωματείο  και οι οποίοι έχοντας υπ’ όψη


 


Το
άρθρο 9 του Νόμου 4039/2012 ( για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση για
κερδοσκοπικό σκοπό ) στο οποίο ορίζεται η υποχρέωση των Δήμων σχετικά με τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων που ζουν στην επικράτεια τους, οι όροι της
διαχείρισης αυτών, όπως και η δυνατότητα τους να συνεργάζονται με φιλοζωικά
σωματεία και φιλόζωους πολίτες της περιοχής τους.


 


Τον
Νόμο 604/1977 και το ΠΔ 463/1978 περί δημιουργίας κτηνιατρείων και καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς


 


Την
υπ’ αριθ.            Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή
σύμβασης του Δήμου με το φιλοζωικό σωματείο «ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ» ώστε από κοινού
να δρουν για την περισυλλογή, την στείρωση, τον αποπαρασιτισμό, τον εμβολιασμό
και γενικώς για την φροντίδα της ευζωίας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Σιθωνίας
και την προώθηση αυτών για υιοθεσία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 9, του Νόμου 4039/2012.


  1. ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Σκοπό
της σύμβασης αποτελεί, κατά κύριο λόγο, η αντιμετώπιση του φαινομένου των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου, σε συνεργασία με το φιλοζωικό
σωματείο, η προστασία και η φροντίδα για την ευζωία αυτών και η ενημέρωση, με
κάθε τρόπο, των κατοίκων του Δήμου οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους ζώα
συντροφιάς, για τις υποχρεώσεις τους έναντι των ζώων τους, τις διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις που προκύπτουν από τον Νόμο 4039/2012 στην περίπτωση
παράβασης των διατάξεων του και γενικώς στην ανάγκη επίδειξης σεβασμού στη ζωή
με όποια μορφή και σχήμα..


 


Αντικείμενο
της σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλομένων για την περισυλλογή, την
σήμανση και καταγραφή των ζώων, ο αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός και η στείρωση
αυτών, η προώθηση τους για υιοθεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή η επανένταξη
όσων δεν υιοθετούνται, όπως επίσης και η ευθανασία όσων ζώων κρίνεται, μετά από
επισταμένη κτηνιατρική εξέταση, πως πάσχουν από ανίατη ασθένεια  που τα εμποδίζει να έχουν μια ποιότητα ζωής ή
είναι υπερήλικα ή ανάπηρα και ανίκανα να επιβιώσουν μόνα τους.


  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Το
φιλοζωικό σωματείο διαθέτει και λειτουργεί, σε ιδιόκτητο χώρο, αδειοδοτημένο
καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται από το ΠΔ 463/1978 άρθρο 3 και το Νόμο 604/1977 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Νόμου 3170/2003.


 Στον ίδιο χώρο το φιλοζωικό σωματείο διαθέτει
πλήρως εξοπλισμένο κτηνιατρείο μικρών ζώων το οποίο δύναται να λειτουργήσει για
την σήμανση, την νοσηλεία και την 
στείρωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με κτηνίατρο με τον οποίο ο
Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει σύμβαση αλλά και με εθελοντές
κτηνίατρους χωρών της ΕΕ, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με
την ΚΥΑ  2157/31/12/2010 περί προσωρινής
παροχής υπηρεσιών γεωτεχνικών που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, το ΠΔ 38/2010
το οποίο αποτελεί προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων, την ΥΑ 165261/2010 περί ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών τα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του ΠΔ 38/2010. 


(
Η σήμανση των ζώων, αδέσποτων και δεσποζόμενων, μπορεί να πραγματοποιείται και
στα κτηνιατρεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ή των Δήμων ).


Ο
Δήμος, ο οποίος σύμφωνα με τον Νόμο 4039/2012 υποχρεούται για την σήμανση των
αδέσποτων ζώων που ζουν στα όρια του, οφείλει να προμηθεύεται το απαραίτητο για
την σήμανση υλικό ( αποκριτές πομποδέκτες τύπου
ISO 11784 και τεχνολογίας FDXB και την
κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης αυτών ). 


Το
υλικό αυτό μπορεί σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 5 του Νόμου 4039/2012 να
διατίθεται και για την σήμανση δεσποζόμενων ζώων όταν αυτή πραγματοποιείται στο
κτηνιατρείο του συνεργαζόμενου με το Δήμο φιλοζωικού σωματείου και ο ιδιοκτήτης
του ζώου εκτός από το κόστος του μέσου της ηλεκτρονικής σήμανσης μπορεί να
επιβαρύνεται και με πρόσθετο κόστος παροχής υπηρεσιών το οποίο ορίζεται από τον
Δήμο με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.


Στο
Δήμο τηρείται αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων στο καταφύγιο ζώων, με
ατομική καρτέλα για κάθε ένα από αυτά, με τον αριθμό της ηλεκτρονικής του
σήμανσης και στην οποία θα περιγράφεται το ιστορικό του ζώου, οι κτηνιατρικές
πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε, η φαρμακευτική αγωγή και οι διάφορες εξετάσεις
τις οποίες έκανε, η πιθανή προσωρινή ή μόνιμη υιοθεσία του, με τα στοιχεία του
προσωρινού ή μόνιμου ιδιοκτήτη του ή η επανένταξη του στο φυσικό του
περιβάλλον.


Στην
περίπτωση ευθανασίας ζώου πρέπει να αναγράφεται στην καρτέλα η ημερομηνία της
πράξης και ο λόγος της ευθανάτωσης του ζώου και να επισυνάπτεται η σχετική
απόφαση της πενταμελούς επιτροπής του Δήμου.


  1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η
περισυλλογή των ζώων γίνεται από προσωπικό του φιλοζωικού σωματείου σε
συνεργασία και με την συνδρομή του Δήμου, εντός των ορίων αυτού.


Το
συνεργείο περισυλλογής απαρτίζουν άτομα εκπαιδευμένα κατάλληλα για τον σκοπό
αυτό που διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία αιχμαλωσίας ζώων και κατέχουν τις
τεχνικές χειρισμού τους.


Κατά
την περισυλλογή απαγορεύεται η κακομεταχείριση των ζώων.


Το
συνεργείο περισυλλογής καθοδηγείται στο έργο του από κτηνίατρο που ορίζεται από
την Κτηνιατρική Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.


  1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ


Η
σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται με την
τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου του ζώου συστήματος
ηλεκτρονικής αναγνώρισης ( αποκριτής πομποδέκτης ) το οποίο είναι παθητική
συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDXB και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης
συμβατή με το πρότυπο
ISO 11784 και
καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.


Στη
Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δημιουργείται Διαδυκτιακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.


Ο
Δήμος οφείλει να φροντίσει για την ηλεκτρονικού τύπου οργάνωση του ώστε να
λειτουργήσει σωστά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των δεσποζόμενων και
αδέσποτων ζώων συντροφιάς της περιοχής του και η σύνδεση του με τη βάση
δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  


  1. ΣΤΕΙΡΩΣΗ


Τα
αδέσποτα ζώα αρσενικά και θηλυκά στειρώνονται. Κατά προτίμηση στειρώνονται
πρώτα τα θηλυκά. Τα στειρωμένα ζώα δεν επανεντάσσονται στο φυσικό τους
περιβάλλον αν δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους και μετά από σχετική
γνωμάτευση του συμβεβλημένου με το Δήμο κτηνιάτρου ή κτηνιάτρου της ομάδας των
εθελοντών Ευρωπαίων κτηνιάτρων που πραγματοποιούν στειρώσεις αδέσποτων ζώων στο
Δήμο.


Η
στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί
νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα ή από εθελοντές Ευρωπαίους κτηνίατρους οι
οποίοι έχουν την άδεια να ασκήσουν προσωρινά το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην
Ελλάδα, την οποία απέκτησαν με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.


 


  1. ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Τα
αδέσποτα ζώα που δεν υιοθετούνται και κρίνονται υγιή επανεντάσσονται στη
περιοχή από την οποία περισυνελλέγησαν, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πρώτα σημαίνονται και καταγράφονται, υποβάλλονται
σε αποπαρασιτισμό, εμβολιάζονται και στειρώνονται.


Δεν
επιτρέπεται η επαναφορά τους κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία, αρχαιολογικούς
χώρους, αεροδρόμια και λιμάνια και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.


Την
ευθύνη για την επίβλεψη, φροντίδα και ευζωία των ζώων έχουν ο Δήμος και το
φιλοζωικό σωματείο.


 


  1. ΥΙΟΘΕΣΙΑ


Σε
κάθε περίπτωση τα ζώα που υιοθετούνται σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και
καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία του
προσωρινού και οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και
εμβολιασμό. Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η ΄΄ Δήλωση
Υιοθεσίας Ζώου από νέο ιδιοκτήτη ΄΄ μεταξύ του υπεύθυνου του καταφυγίου ή του
φιλοζωικού σωματείου και του νέου ιδιοκτήτη σύμφωνα με το Υπόδειγμα  ΄΄ ΄΄Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου ΄΄ του
παραρτήματος 4 του νόμου 4039/2012.


Στην
περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο
ιδιοκτήτη , που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, η υιοθεσία πραγματοποιείται
με την παράδοση τους στους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν
στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή βάση δεδομένων με τα πλήρη
στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη,
τα οποία προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Απαγορεύεται η διατήρηση
και παραμονή των ζώων αυτών σε καταφύγια ζώων εκτός Ελλάδος.


 


  1. ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ


Τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς που εκδηλώνουν επαναλαμβανόμενα και απρόκλητα επιθετική
συμπεριφορά ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν
λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρηση τους στη ζωή είναι αντίθετη με τους
κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να
αναλάβουν τη φροντίδα, την εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους,
υποβάλλονται σε ευθανασία.


Οι
επιτρεπόμενες μέθοδοι της ευθανασίας είναι: ενδοφλέβια χορήγηση νατριούχου
πεντοβαρβιτάλης ή νατριούχου θειοπεντάλης σε θανατηφόρες δόσεις υψηλών
συγκεντρώσεων, ενδοκαρδιακή έγχυση των παραπάνω φαρμακευτικών ουσιών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε μικρού μεγέθους ζώα που είναι ήδη αναισθητοποιημένα ή
βρίσκονται σε βαθιά ηρέμηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφ’ όσον κρίνεται από
τον κτηνίατρο μπορεί επιπρόσθετα να χορηγηθεί ενδοφλέβια έγχυση νατριούχου
καλίου.


 


  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΔΗΜΟΥ


 


Το
φιλοζωικό σωματείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει το Δήμο κατά την
περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. Να διαθέτει τα αδειοδοτημένα οχήματα που έχει
στη διάθεση του για τη μεταφορά των ζώων. Να διαθέτει όποιον εξοπλισμό έχει στη
διάθεση του για την ευκολότερη δυνατή σύλληψη των ζώων. Να διαθέτει το
κτηνιατρείο αδέσποτων  ζώων συντροφιάς
που διατηρεί μέσα στο καταφύγιο που έχει στην ιδιοκτησία και διαχείριση του,
ώστε να  συντελούνται σ’ αυτό στειρώσεις
και άλλες κτηνιατρικές πράξεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα διαχείρισης
αδέσποτων ζώων που υπάρχει στο Ν.4039/2012. Να διαθέτει χώρο ώστε να
φιλοξενούνται τα ζώα μέχρι την αποθεραπεία τους. Να διατηρεί αρχείο
εισερχομένων και εξερχομένων ζώων, με περιγραφή των κτηνιατρικών υπηρεσιών τις
οποίες δέχτηκαν αυτά. Να διατηρεί αρχείο υιοθεσιών των ζώων που περνούν από το
χώρο του.


Ο
Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιαστεί με όχημα κατάλληλο για την
μεταφορά ζώων, απαραίτητο για την περισυλλογή των ζώων που ζουν στο νότιο άκρο
της χερσονήσου της Σιθωνίας. Να εξασφαλίσει δεύτερο κτηνιατρείο μικρών ζώων, με
χώρο φιλοξενίας των ζώων μέχρι την αποθεραπεία τους, στην ίδια περιοχή. Να
φροντίσει για τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του, προκειμένου να είναι
δυνατή η επαφή των αρχείων του Δήμου με την ηλεκτρονική βάση σήμανσης και
καταγραφής των ζώων, που λειτουργεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να φροντίσει για την αγορά του ηλεκτρονικού
υλικού σήμανσης των ζώων συντροφιάς που ζουν στην επικράτεια του. Να φροντίσει
για την υπογραφή σύμβασης ολικής ή μερικής απασχόλησης με κτηνίατρο. Να
φροντίσει για τη δημιουργία χώρων σίτισης των αδέσποτων ζώων όπου και για όσον
καιρό αυτά υπάρχουν και την αγορά τροφής και την αγορά φαρμάκων τα οποία είναι
απαραίτητα για τη στείρωση και νοσηλεία των αδέσποτων ζώων. Να φροντίσει για
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών του σχετικά με τα ζώα γενικά και
με τα αδέσποτα ζώα ειδικότερα.


 


  1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Για την επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σύμφωνα με την παράγραφο 12 του
άρθρου 9 του Νόμου 4039/2012, θα δημιουργηθεί με απόφαση του Δημάρχου
πενταμελής επιτροπή, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο
αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, Υποχρεωτικά στην επιτροπή
μετέχουν ένας κτηνίατρος και ένας εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου που εδρεύει
στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.


Η προαναφερθείσα επιτροπή αποφασίζει για την
επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ,
του άρθρου 1 του Νόμου 4039/2012, καθώς και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που
προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.


 


  1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε
τρία (3) έτη  και αρχίζει από την
ημερομηνία της υπογραφής της.


Μετά το πέρας της τριετίας αξιολογείται και συζητείται
η ανανέωση της.


 


Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το δήμο
Σιθωνίας εάν στην πορεία εκτέλεσής της διαπιστωθεί συστηματική άρνηση στη
συνεργασία και τις υποδείξεις του προς το φιλοζωικό σωματείο και μετά από
έγγραφη αιτιολόγηση.


 


  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Για τυχόν τροποποίηση στα σημεία της σύμβασης απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη όλων των συμβαλλομένων.


 


  1. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ


 


Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για
το περιεχόμενο της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα
οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


 


Για το Δήμο Σιθωνίας                                                  Για
το φιλοζωικό σωματείο «Άνθρωποι και ζώα»


Ο Δήμαρχος                                                                             Η
εκπρόσωπος


 


Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης                                                    Σαμίρα
Αβού Χαμνταν του Σαμήρ


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ