Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  206/2012


Θέμα: 25ο ημ. διατάξεως (28ο
στη σειρά)
       


«Εξεύρεση χώρων απόθεσης ελαιολυμάτων
στο Δήμο Σιθωνίας».


                                                                                               


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το
εικοστό πέμπτο (25
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά, ανέφερε ότι:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.:01
α/196/25-04-2012 έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με το
οποίο πρέπει να προχωρήσουμε σε ορισμό χώρου διάθεσης των ελαιολυμάτων ανά
Δήμο, ώστε οι πλείστες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την
επεξεργασία-τυποποίηση του ελαιοκάρπου, να διευκολυνθούν σε θέματα ανανέωσης
των αδειών λειτουργίας τους, καθώς η έγκριση των Μ.Π.Ε. εξαρτάται άμεσα από την
τελική διάθεση των ελαιολυμάτων.


Ο Δήμαρχος προτείνει να δημιουργηθούν
δύο χώροι απόθεσης ελαιολυμάτων στο Δήμο Σιθωνίας, ένας στη Συκιά, για την
εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων Συκιάς και Σάρτης, εξαιτίας της μεγάλης απόστασης
από τις υπόλοιπες Κοινότητες του Δήμου και ένας ανατολικά στο Βραχωτό, στο
παλιό λατομείο, για τις Κοινότητες Νέου Μαρμαρά, Νικήτης, Αγίου Νικολάου και
Μεταγγιτσίου. Επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν μπορεί να δημιουργηθεί και ακόμη
ένας χώρος που να εξυπηρετήσει τα ελαιοτριβεία στο Νέο Μαρμαρά.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την
πρόταση του Δημάρχου και το ανωτέρω έγγραφο,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Να δημιουργηθούν δύο χώροι απόθεσης
ελαιολυμάτων στο Δήμο Σιθωνίας, ένας στη Συκιά, για την εξυπηρέτηση των
Κοινοτήτων Συκιάς και Σάρτης, εξαιτίας της μεγάλης απόστασης από τις υπόλοιπες
Κοινότητες του Δήμου και ένας ανατολικά στο Βραχωτό, στο παλιό λατομείο, για
τις Κοινότητες Νέου Μαρμαρά, Νικήτης, Αγίου Νικολάου και Μεταγγιτσίου. Επίσης
να εξεταστεί το ενδεχόμενο αν μπορεί να δημιουργηθεί και ακόμη ένας χώρος που
να εξυπηρετήσει τα ελαιοτριβεία στο Νέο Μαρμαρά.


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)
Γκιώτης Νικόλαος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου, 7) Αρσένης Καλλικρατίδας, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Ψηλογιάννης
Γεώργιος, 10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 11) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 12)
Πράτσας Άγγελος, 13) Πράτσας Ιωάννης.


Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)
Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, διότι δεν είναι κομβικό σημείο
του Δήμου Σιθωνίας οι χώροι που προτείνονται.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ