Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 10/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 9903/30-05-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαεπτά (17) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λαθούρη Πάργα Μαρία


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Σπανός Μιχαήλ


4) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          4) Χριστοδούλου Νικόλαος


5) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γιοβανούδας Βαρσάμης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Κατσίκης Παναγιώτης


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Τσιάρας Εμμανουήλ


10) Κωστίκας Στυλιανός                                            
10) Πετρίδης Νικόλαος


11) Δημητρός Δημήτριος του  Αστ.


12) Γεωργιάδης Αναστάσιος


13) Γκαλή Γιαννούλα


14) Πράτσας Άγγελος


15) Πράτσας Ιωάννης


16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


17) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η γραμματέας του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κα. Λογοτριβή Ελένη και κ. Πετρίδης Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
ανακοινώσεων στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από
τη συνεδρίαση πριν την έναρξη των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος και κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος βρίσκονται εκτός αίθουσας στο έκτο θέμα
εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
επιστρέφει στην αίθουσα στο έβδομο θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενώ ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος επιστρέφει στο δέκατο θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη αποχωρεί από
τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χριστοδούλου Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του
τριακοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο
στη σειρά. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τετάρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το
οποίο συζητήθηκε τέταρτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργιάδης
Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος
της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δωδέκατο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του εικοστού πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό όγδοο στη σειρά.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


                       


Αριθμός Απόφασης:  189/2012


Θέμα: 7ο ημ. διατάξεως (11ο
στη σειρά)
         


«Έγκριση
1
ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες σταθεροποίησης και τελικής οριοθέτησης
παραλιακής οδού Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το
έβδομο (7
ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
ενδέκατο στη σειρά, ανέφερε ότι:


            Με
την υπ’ αριθμ.: 379/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας
εγκρίθηκε το πρακτικό δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, που
διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος.


Μειοδότης
του διαγωνισμού και εν συνεχεία ανάδοχος του προαναφερομένου έργου αναδείχθηκε
η τεχνική εταιρεία «Γ.ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ – Θ.ΛΙΑΤΟΣ Ο.Ε.», με την οποία υπογράφηκε το
υπ’ αριθμ.: 1294/01.02.2012 εργολαβικό συμφωνητικό εβδομήντα μία χιλιάδες
πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (71.571,27 €).


Το
έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : 26/2011 τεχνική μελέτη. Η υλοποίηση
του έργου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής εκτέλεσης επέβαλλαν
την αναπροσαρμογή των εγκεκριμένων ποσοτήτων της μελέτης και τη σύνταξη του
παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την τακτοποίησή τους.


Ο
παρών 1
ος ΑΠΕ κλείνει στις εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια
εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (71.571,27 €), παρουσιάζει δηλαδή
μείωση της συμβατικής δαπάνης ενός ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (1,43€).


Σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008): «κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το Δημοτικό Συμβούλιο,
ως προϊσταμένη του έργου αρχή, καλείται σήμερα να εγκρίνει τον 1
ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του προαναφερόμενου έργου.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση
του ανωτέρω ΑΠΕ.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και τον 1
ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου,


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες σταθεροποίησης και
τελικής οριοθέτησης παραλιακής οδού Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)», αρ. μελ. 26/2011 με
ανάδοχο την τεχνική εταιρεία «Γ.ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ – Θ.ΛΙΑΤΟΣ Ο.Ε.».


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 5) Αρσένης Καλλικρατίδας, 6)
Παπαστεργίου Αχιλλέας, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 9)
Μάλαμα Κυριακή, 10) Γκιώτης Νικόλαος, 11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 12)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 13) Κωστίκας Στυλιανός, 14) Πετρίδης Νικόλαος, 15)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.


 


Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2)
Πράτσας Ιωάννης.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 08/06/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ