Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 8/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα
τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Γεώργιος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


            Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται
εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου,
κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ.
Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην
έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά
την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του
εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  156/2012


Θέμα: 20ο ημ. διατ. (26ο
στη σειρά)


«Αγορά ποσοστού  50% ακινήτου ιδιοκτησίας Αγροτικής Τράπεζας
εντός οικισμού Συκιάς».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
εικοστό (20ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, 
το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο (26
ο) στη σειρά, ανέφερε
ότι:


Όπως γνωρίζετε
με την αρ. 310/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε η αγορά ακινήτων με σκοπό τη
δημιουργία ΚΑΠΗ καθώς είναι το μοναδικό κτίριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
το συγκεκριμένο σκοπό, καθώς βρίσκεται στο κέντρο του χωριού.


Βάσει της από
02/02/2012 έκθεσης εκτιμήσεως της εκτιμητικής επιτροπής που ορίστηκε με την
22/2012 απόφαση του Δ.Σ., αναφέρει ότι :


Α) Για την
αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% έκτασης 92 τ.μ. και του εντός αυτού 2οροφου
κτίσματος εμβαδού 132 τ.μ., που βρίσκεται στο με αριθμό ΚΑΕΚ 490690364002/0/0
γεωτεμάχιο, εντός οικισμού Συκιάς, ιδιοκτησίας Αγροτικής Τράπεζας, από την
καταμέτρηση του ακινήτου, την ανάλυση, αξιολόγηση και εκτίμηση των τοπικών
συνθηκών προέκυψε η αξία του ποσοστού συνιδιοκτησίας.


Εφόσον το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι χαμηλότερα από την εκτίμηση της επιτροπής
είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε στην αγορά.  


            Ύστερα
από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην ψήφιση πίστωσης για
την απ’ ευθείας αγορά των ανωτέρω ακινήτων.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 186 και 191 του Ν. 3463/2006,


 


Αποφασίζει
Κατά Πλειοψηφία


 


1) Την αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% έκτασης 92 τ.μ. και του
εντός αυτού 2οροφου κτίσματος εμβαδού 132 τ.μ., που βρίσκεται στο με αριθμό
ΚΑΕΚ 490690364002/0/0 γεωτεμάχιο, εντός οικισμού Συκιάς, ιδιοκτησίας Αγροτικής
Τράπεζας, με σκοπό τη δημιουργία ΚΑΠΗ, το οποίο εκτιμήθηκε με την από
02/02/2012 έκθεσης εκτιμήσεως της εκτιμητικής επιτροπής που ορίστηκε με την
22/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σιθωνίας βάσει της οποίας πρέπει το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού να είναι χαμηλότερο.


2) Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του
προαναφερθέντου πωλητού για τον προαναφερθέντα σκοπό.


3) Τα έξοδα σύνταξης και μεταγραφής των συμβολαίων θα βαρύνουν τον
αγοραστή (Δήμο Σιθωνίας).


4) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να μεριμνήσει για την ακριβή τέλεση
των παραπάνω, την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων μετά του ανωτέρω ιδιοκτήτη
και τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Χαλκιά Άννα, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Κωστίκας
Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10)
Γκιώτης Νικόλαος, 11) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 12) Πράτσας Άγγελος, 13)
Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 14) Αρσένης Καλλικρατίδας, 15) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 16)
Ψηλογιάννης Γεώργιος, 17) Τσιάρας Εμμανουήλ, 18) Κατσίκης Παναγιώτης, 19)
Γεωργιάδης Αναστάσιος, 20) Φάλκος Κωνσταντίνος, 21) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, διότι αιτείται να προσκομιστούν τα έγγραφα συμμετοχής
του Δήμου στη δημοπρασία της Αγροτικής Τράπεζας.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 156/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 17/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ