Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      


Από το πρακτικό της 8/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα
τέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ.: 8586/08-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι (20) ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Κατσίκης Παναγιώτης


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Πράτσας Ιωάννης


6) Αναγωνστάρας Γεώργιος                                          6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Γεώργιος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


16) Γεωργιάδης Αναστάσιος


17) Γκαλή Γιαννούλα


18) Τσιάρας Εμμανουήλ


19) Πράτσας Άγγελος


20) Πετρίδης Νικόλαος


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος , Δ.Κ. Αγίου
Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


            Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Χαλκιά Άννα, κ. Κατσίκης Παναγιώτης και κ. Ρεβενικιώτης
Δημήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου
στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, κ. Φάλκος
Κωνσταντίνος, κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και κ. Τσιάρας Εμμανουήλ βρίσκονται
εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο τέταρτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης, κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου,
κ. Τσιάρας Εμμανουήλ και κ. Πετρίδης Νικόλαος βρίσκονται εκτός αίθουσας
συνεδρίασης στο πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος βρίσκεται εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
συζητήσεως του δέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
δέκατο έκτο στη σειρά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, κ.
Σπανός Μιχαήλ και κ. Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας συνεδρίασης στην
έναρξη του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε
εικοστό δεύτερο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
είναι εκτός αίθουσας συνεδρίασης στο δέκατο έβδομο θέμα της ημερησία διατάξεως,
το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο στη σειρά και επιστρέφει μετά
την ολοκλήρωση του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τέταρτο. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου ένατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γκιώτης Νικόλαος, κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, κ.
Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του
εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό έκτο στη
σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κωνσταντίνος βγαίνει εκτός αίθουσας
μετά την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε εικοστό έκτο στη σειρά και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού τρίτου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης πριν την έναρξη του
τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως βάσει του άρθρου 99 παρ. 1
του Ν. 3463/2006 και επιστρέφει μετά την ολοκλήρωσή του. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως
του τριακοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


           


Αριθμός Απόφασης:  153/2012


Θέμα: 17ο ημ.διατ. (23ο
στη σειρά)


«Τροποποίηση
προϋπολογισμού έτους 2012».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό τρίτο (23
ο)
στη σειρά, ανέφερε ότι:


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 122.614,00  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής
πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.25.7312.0028 ποσού 5.707,00 € για την ενίσχυση
υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή δικτύων ομβρίων».


2)     
Στον Κ.Α. 02.25.7312.0021 ποσού 5.707,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Μικρές επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ.Νικήτης».


3)     
Στον Κ.Α. 02.30.6662.0015 ποσού 10.000,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας».


4)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0045 ποσού 12.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας «Βελτίωση τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς»».


5)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0046 ποσού 7.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη  «Βελτίωση τοπικής οδού Τορώνης-Συκιάς»».


6)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0047 ποσού 12.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη «Βελτίωση τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς»».


7)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0048 ποσού 7.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μ.Π.Ε. «Βελτίωση τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς»».


8)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0049 ποσού 9.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη
διαρρύθμισης-ανακαίνισης παιδικού σταθμού Σάρτης».


9)     
Στον Κ.Α. 02.70.6162.0016 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καταγραφή και μέτρηση κοινόχρηστων χώρων
Παραλίας Νικήτης».


10)  Στον
Κ.Α. 02.25.6662.0039 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια φίλτρων καθαρισμού νερού».


11)  Στον
Κ.Α. 02.70.6142.0006 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Εφαρμογή, παρακολούθηση και υποστήριξη οργάνωσης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
και δημοτικού σφαγείου και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».


 


Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής: 1) Την μεταφορά ποσού 100.000,00 €
από τον 02.30.6662.0019 με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος», καθώς δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, 2) Τη μεταφορά ποσού
50.000,00 € από τον Κ.Α. 02.30.7323.0062 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις  Δ.Κ.Συκιάς» καθώς δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, 3) Τη μεταφορά ποσού 50.000,00
€ από τον Κ.Α. 02.30.7323.0059 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις  Δ.Κ.Συκιάς» καθώς δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των ανωτέρω
πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο.


Από το αποθεματικό
κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 122.614,00  € για τη δημιουργία και ενίσχυση των
προαναφερόμενων πιστώσεων.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω
τροποποίηση του προϋπολογισμού.


Το Δ.Σ., μετά
από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την
αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα
ως εξής:


Α)
Μεταφέρει τον
Κ.Α. 02.30.6662.0019 με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος»,
ποσό 100.000,00 €, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος
του έτους,  2) μεταφέρει από τον Κ.Α.
02.30.7323.0062 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις 
Δ.Κ.Συκιάς» ποσό 50.000,00 € καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως
έχει μέχρι το τέλος του έτους, 3) μεταφέρει από τον Κ.Α. 02.30.7323.0059 με
τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Αγίου Νικολάου» ποσού 50.000,00 € καθώς δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά
των ανωτέρω πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο.


Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε
πίστωση εκ 122.614,00  € για την δημιουργία και ενίσχυση των
κάτωθι  πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.25.7312.0028 ποσού 5.707,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή δικτύων ομβρίων».


2)     
Στον Κ.Α. 02.25.7312.0021 ποσού 5.707,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Μικρές επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δ.Δ.Νικήτης».


3)     
Στον Κ.Α. 02.30.6662.0015 ποσού 10.000,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ξυλείας».


4)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0045 ποσού 12.000,00 € για τη δημιουργία
νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας «Βελτίωση τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς»».


5)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0046 ποσού 7.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη  «Βελτίωση τοπικής οδού Τορώνης-Συκιάς»».


6)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0047 ποσού 12.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη «Βελτίωση τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς»».


7)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0048 ποσού 7.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μ.Π.Ε. «Βελτίωση τοπικής οδού
Τορώνης-Συκιάς»».


8)     
Στον Κ.Α. 02.30.7413.0049 ποσού 9.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη
διαρρύθμισης-ανακαίνισης παιδικού σταθμού Σάρτης».


9)     
Στον Κ.Α. 02.70.6162.0016 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καταγραφή και μέτρηση κοινόχρηστων χώρων
Παραλίας Νικήτης».


10)  Στον
Κ.Α. 02.25.6662.0039 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Προμήθεια φίλτρων καθαρισμού νερού».


11)  Στον
Κ.Α. 02.70.6142.0006 ποσού 24.600,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο
«Εφαρμογή, παρακολούθηση και υποστήριξη οργάνωσης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
και δημοτικού σφαγείου και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Λογοτριβή
Ελένη, 4) Χαλκιά Άννα, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10)
Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13)
Τσιάρας Εμμανουήλ, 14) Κατσίκης Παναγιώτης, 15) Γκιώτης Νικόλαος, 16) Φάλκος
Κωνσταντίνος, 17) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 18) Χριστοδούλου Νικόλαος, 19) Πετρίδης
Νικόλαος, 20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 21) Γκαλή Γιαννούλα.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 153/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 17/05/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ