Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

trofima.jpg

trofima.jpg Το Μάιο θα ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2013. Οι ενδιαφερόμενοι στο Δήμο Σιθωνίας καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από 1 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2013 στο Δήμο Σιθωνίας καθώς και στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
1. Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης, η οποία υπάρχει στο Δήμο Σιθωνίας και στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των δικαιούχων.
3. Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης του 2012.

Τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται από την υπ΄ αριθμ. 279/23460/22-2-2013 Κ.Υ.Α. διαμορφόνωνται ως εξής:


1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ' ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δύο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67 % και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Προσοχή: Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό του ως άνω εισοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2375350120.