Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Απόφαση Δημάρχου 04/2013

                                            

 

ΘΕΜΑ: «Λύση εργασιακής σύμβασης του
Δημητρίου Καραμπατάκη – Επιστημονικού Συ­νερ­γάτη Δήμου Σιθωνίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας
υπόψη:

1ο. Τις
διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ. 1δ του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

2ο. Τις
διατάξεις του άρθρου 163 παράγρ. 9 του Ν.3584/2007 του «Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3ο. Τις
διατάξεις του άρθρου 58 παράγρ. 1 περίπτ. δ’ του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

4ο.
Τις  διατάξεις  της 
υποπαρ.ΣΤ1  του  άρθρου 
πρώτου  του  Ν. 
4093/12,  βάσει  της  ο­ποί­ας
επανακαθορίζονται  οι  θέσεις 
ειδικών  συνεργατών,  επιστημονικών 
συνεργατών  και  ειδικών συμβούλων, που υπάρχουν στο Δήμο μας
από τέσσερεις (4) σε δύο (2).

5ο. Τα
στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του εν λόγω υπαλλήλου από τα οποία
προκύπτει ότι προσλήφθηκε στο Δήμο Σιθωνίας σε κενή θέση Επιστημονικού
Συνεργάτη του Δημάρχου Δήμου Σιθωνίας την 4η Μαΐου 2001 (ΦΕΚ Γ’
246/14-04-2011).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1ο.
Τη λύση της εργασιακής σύμβασης του Δημητρίου Καραμπατάκη από τη θέση του
Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου Σιθωνίας, λόγω της εφαρμογής του Μεσο­πρό­θεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Μ.Π.Δ.Σ) του Υπουργείου
Οικονομικών και τον συνακόλουθο επανακαθαρισμό των θέσεων ειδικών συνεργατών,
επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού.

2ο.
Η εν λόγω εργασιακή σύμβαση λύεται από 1/1/2013 αυτοδικαίως και αζημίως για το
Δήμο Σιθωνίας και θα συντελεστεί χρονικά κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο
της παραγρ. 9 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Η
παρούσα να δημοσιευτεί στη Ε.τ.Κ μετά από τον κατά νόμο έλεγχο της Απο­κε­ντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ