Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.8
/2012 

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 9/2012 

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                            
Μηδέν

2.     
Κυπαρισσάς
Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος
Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , ο Α.Σ. Μεταγγιτσίου
θέλει να περιφράξει τον χώρο στον οποίο γίνεται η λαϊκή αγορά, για αυτό πρέπει
να προτείνουμε νέο χώρο.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                   Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

             Σε
περίπτωση που ο  Α.Σ. Μεταγγιτσίου
περιφράξει τον χώρο που γίνεται η λαϊκή αγορά, θα μεταφερθεί στον δρόμο από του
Ζησόπουλου Θεόδωρου το καφενείο  μέχρι
τον φούρνο του Λυδιανού Αγγελου.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

Ακριβές
Απόσπασμα

                                 Παγώνης
Τριαντάφυλλος