Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012

                                                     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της
αριθμ.3/2012                 

Συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 4/2012 

ΘΕΜΑ:  Μείωση τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα
στις 24 Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.               
Παγώνης
Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                            
Μηδέν

2.                Ζησόπουλος Γεώργιος

     Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι, με
την τελευταία αποστολή των λογαριασμών για τα τέλη Ύδρευσης και αποχέτευσης ,
υπάρχουν πολλές και έντονες διαμαρτυρίες από τους κατοίκους Μεταγγιτσίου για τα
ποσά που καλούνται να πληρώσουν.

     Η τελευταία αύξηση που δόθηκε στα τέλη
Ύδρευσης και αποχέτευσης είναι πολλή  
μεγάλη και άδικη για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου για τους παρακάτω
λόγους.

     α) Το Μεταγγίτσι είναι ορεινό αγροτικό
χωριό, οι κάτοικοι είναι αγρότες με λίγα έσοδα.

     β) 
Το νερό που καταναλώνει το χωριό, για οκτώ περίπου μήνες  έρχεται με φυσική ροή  χωρίς κανένα έξοδο.

     γ)    
Βιολογικός Καθαρισμός δεν υπάρχει και τα απόβλητα χύνονται στο ρέμα και
φεύγουν χωρίς έξοδα .

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.                                                     
                                                                                           

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ
Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Να
γίνει μείωση των τελών Ύδρευσης και αποχέτευσης της Τοπική Κοινότητα
Μεταγγιτσίου, για τους λόγους που αναφέρει ο Πρόεδρος στην εισήγησή του.

                                                                                                                     
                          

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012.

Αφού τελείωσαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα
συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                               

            

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                   (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

Ακριβές
Απόσπασμα

                                     Παγώνης
Τριαντάφυλλος